Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВРАЦА

     ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВРАЦА
     
      С Ъ В Е Т И И З А Я В Л Е Н И Я
     
      Да бъдем живи, здрави и по-добри през новата 2009 година !
      Господин кмете Тотьо Младенов,
      От името на гражданското общество на 19 декември 2008 г. проведохме втора среща в приемната Ви по инициатива на г-н Стефан Чолаков и във връзка С Н А П О М Н Я Н Е
      9400-0-7466/14.04.08 г. до Вас. Гражданското общество може и трябва да бъде съветник.
      Както споделих с Вас в открития ни разговор и до сега относно гражданското общество е необходимо да споделяме ангажираността и грешките на всеки от нас. Страните трябва да бъдат честни и откровени сега и в бъдеще. Необходимо е да надраснем клюкарстването зад гърба на другия. Трябвя гражданите да се съединяват за единни действия в обществен интерес. Като публична личност служителя и от двете страни ще бъде обект на наблюдение и контрол при отстояването на качествата. В тази връзка изтъкнах за служителя същият да бъде избиран сред честните, откритите и достойните граждани за да употребява способностите си в служба, на обществото.
      От своя страна за г-н Стефан Чолаков изказвам подкрепа на смелостта в пример да застава пред гражданството. Чест от негова страна е да поема отговорност за изказваното мнение, което лично ми е заявил.
      За господата Красимир Вътов и Чавдар Савов нямам убеждението да са истински служители. Първият избира „ по-малкото зло” като не е последователен в отстояване позицията си. Втория като бивш кмет избран от СДС сам афишира бездействието си към общината на гражданите в спестяване данъците при обезценяване през инфлационните години, в предателство към БСП против гражданския интерес. Така имахме два следващи мандата, в разгънати благоустрояване на влагане спестеното и корупция.
      Кмета е личност, както и всеки гражданин, който може да изпълнява политическа поръчка и или да бъде Човек.
      Всеки носи кръста си, според способностите и възможностите в отговорност.
      Очаквам открити дискусии по всички повдигани и други въпроси в споделяне, предложения и решения за действие.
      Град Враца както и всеки град на България е регион на Европа и Света или Света има за своя част регионите, в частност гр. Враца.
      В реда на задачите по точки от напомнянето :
      І. Уважение на гражданското общество.
      Упражняващия власт създава гражданското общество само и когато се обръща към такова и го търси за съдействие и споделяне. В другия случай намира ласкатели и шутове.
      Създадените организации с нестопанска цел не са и не могат да бъдат представители на гражданското общество когато са наследници на казионни организации от близкото минало и обслужват определени и лични интереси извън съразмерните общообщински такива на населението, при липса на интерес към мненията на гражданите.
      В допълнение на търсеното сътрудничество би следвало да вземе участие и четвъртата власт, медийната с отразяване проблемите и оплакванията на гражданите от приемните дни.
      Лоши примери при изключено обсъждане на проекти.
      1. Светофарна уредба на кръстовище при Табашки мост обслужва малък квартал на града. Намирам за по-сложно и натоварено движението в отклонение към магазин
      „ Кауфланд” или на пл. Червения в отклонение за с. Згориград за светофарно регулиране от такова естество, на значение за града.
      2. Обща забрана за движение на велосипедисти в центъра на града обслужва страха и егото на определени лица. Намирам за недопустива такава забрана когато няма определено с лента за такова движене в разрешение от значение за конкретния ред в града. От друга страна има полиция която трябва и следи за общия ред и сигурност на гражданите.
      ІІ. Издаване бяла книга на общината и Извършване проверки по неморално забогатели бивши и настоящи служители от общината и техни роднини от 1990 година, сега и бъдеще.
      От проведените разговори разбирам за липса и на намерение в проверка на извършваната приватизация на земеделско, урбанизирано и движимо имущество от 1990 година, сега и в бъдеще, както и за извършваната реституция - в цялост и без изключения. Също така за извършване проверки по неморално забогатели бивши и настоящи служители от общината и техни роднини.
      Тук трябва да напомня за наближаващ десет годишен давностен срок за протестиране противозаконни действия и на такова забогатяване от компетентност и в пълномощията на прокуратурата. За тази компетентност има тълкувателно решение 2/30 ХІІ 1994 г. по гр.д. 2/94 г. на Общото събрание на гражданска колегия на Върховния съд.
      При тези обстоятелства се налага спешна среща между ръководствата на общината с общинския съвет от една страна и прокуратура и съд от друга за действия в сътрудничество. Недопустимо е деление на властите в разделение на народа по ценз, притежания, убеждения и други.
      Също компетентна е комисията известна като „ Кушлев” без ограничение в срок.
      Примери:
      1. Запознат съм с реституция на отчуждени и обещетени в апартаменти и пари имоти към наследници на Павлов и на Цолов – Рояков, за което прилагам една от скиците. В двата случая участва гл. инженер Красимир Кръстев / и по интерес на съпругата/ и цялото ръко-водство от общината . След възстановяване изцяло сумите по оценки в деноминирани лева без лихви и без връщане общо три апартамента получените имоти реституентите продават на „ Лукойл” за общо около сто хиляди лева, по сто лева на кв.метър при осемдесет лева по договор за общинската част. При установени факти на основа събрани доказателствата от Икономическа полиция, множество нарушения от всички служители на общината по всички съотносими закони ОП-Враца закриля престъпниците по преписка 1100/2005 г. на Красимир Вътов. Прокурорите ме изключват от производството в незачитане и потулване случая. Същото върши г-н Кр. Вътов при оставяне без обжалване постановеното от ОП.
      2. За реституция на мой наследствен подобен имот при устно заявяване съобразно адми-нистративната процедура служителка от техническа служба Т. Денинска също така ме уведомява да има осъществено мероприятие, без да ме уведоми за реда на защита права. Прилагам Акт 666/26.ХІІ 1958 г. по случая. В тази връзка следва да бъде извършена проверка и снети показания на служителката, протоколирани действията и взето решение по заявеното съгласно закона и АПК, поради което :
      Искам проверка и да бъда уведомен за резултата, в предприемане на действия на защита.
      ІІІ. Ежегодно тестване пригодността на служителите от общината да служат на интересите на гражданите и народа в срок. Служба в интерес на гражданите съгласно ЗДС.
      Недопустимо е използване на службата за облагодетелстване, задоволяване на емоцио-нални състояния и отмъщение. Или в изпълнение на политически поръчки, включително на началници против личността и правата на човек и гражданин. Служащия в достойнство трябва да откаже изпълнението на такава поръчка и да уведоми компетентните органи : Главен прокурор, Министерски съвет и обществото.
      Примери :
      1. Веднъж това е сочения по-горе с г-жа Денинска.
      2. По поръчка е съставен констативен протокол 5/22.02.2006 г. от служители на общината с некомпетентно съдържание по закона, за строително изпълнение ден след премахнато незаконно такова да било търпимо. Същия служи за издаване заповед 238/27.02.06 г. на кмет Бубев против моя собственост и права.
      3. Като ресорен по незаконно строителства г-н Цветан Гешев бездейства относно възстановяване терена във вида, съществувал преди изграждане доброволно премахната незаконна постройка по заповед 67/18.012006 г.. Строителните отпадъци и сега са на мястото си.
      Същия служител преди, на 07.07.2003 г. ме убеди в канцеларията си да подам декларация да отегля претенции по незаконно строителство и приема същата, която прилагам тук. Това са примери на последователност в тормоза с репресия.
      4. Служители на общината по строителство: Гриша Иванов, Цветан Гешев, Росица Долмова и Димитър Костов както и Димитър Кондов участват в съставяне протокол 1/03.06.2004 г. / който прилагам/ с невярно съдържание против действителността при изпълнение на злоумишлена поръчка в основа на заповед 4095/10.06.04 г. на кмет Бубев.
      Жилищен блок „ Толбухин 4” е изпълнен некачествено, не е довършен и е приет незаконно. Няма предвидените по проект комини. Няма предвиден по проект път към вход
      „ А”, като допълнително долепено и върху зелените площи са изградени магазини и гаражи за общински служители с което се ограничава достъпа на специализираните коли от болница и пожарна. Заповед 65 от 31.01.1995 г. на кмет назначава приемателна комисия от всички специалисти на общината в поръчка за приемане на ж. блок след отказ да приеме и при отменен акт 15 за същия строеж от протокол 5/95 г. на легитимната Държавна приемателна комисия, назначена със зъповед 81/28.12.94 г. на ръководителя на РИТСК-Враца. Разлика във времето на двата протокола са дни !
      Впоследствие всички специалисти от общината допускат и търпят живущ на ІV етаж да извърши недопустим строеж, врата към течащия покрив с ползване същият над ІІІ етаж за тераса на допълнително рушене. Представяте си условията на живот в мухъл и влага. Също допълнителните разноски за ремонти и поддържане некачественото.
      Отново Искам проверка по изложеното тук и да бъда уведомен за резултата.
      Изложих тук конкретни примери с доказателства в подкрепа на споделения разговор.
      Господин кмете,
      Във връзка с заявеното от сочените примери е необходимо преразглеждане на всеки случай и като възможност за покаяние от страна на служителите в преодоляване внушавания страх на управление. Да се съединяваме в един нов народ !
      Във всеки възможен резултат на предложеното и заявеното, както и предприети стъпки в тази насока ще се съдържа декларация за служене на гражданското общество в тълкуване.
     
      ПРИЛОЖЕНИЕ : описани по текста скица, акт, декларация и протокол.
     
     
     
      05 ...януари 09 г. С поздрав :
      ул. Петропавловска 88
      гр. Враца 3000 Н. Статков
      Председател гражданско сдружение „За ЧОВЕКА”-Враца
      GSM 0899748305
     
      О неразумни и уроде ,
      Поради що се срамиш да бъдеш достоен Човек ?
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]