Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ДО ИНСТИТУЦИИТЕ НА БЪЛГАРИЯ,

     ДО ИНСТИТУЦИИТЕ НА БЪЛГАРИЯ,
      НА ЕВРОПА МЕДИИТЕ
     
      Комисия за жалби и петиции на гражданите при Народно събрание РБ komisiajalbi@parlament..bg
     
      Министър Министерство на правосъдието РБ : внасям сигнал
     
      Омбудсман РБ r.totkova@ombudsman.bg l.krilchev@ombudsman.bg
      Европейска комисия E-mail: comm-web@ec.europa.eu
      БТА corr@bta.bg rtm@bta.bg, kn@bta.bg
     
      СИГНАЛ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ За ДОСТОЙНСТВО В ПРАВАТА
     
      КЪМ : предходни мои преписки.
     
      ОТНОСНО : загубените ценности за Човека и на пропадналия в част правов ред на Държава при криворазбрано в част признаване на права към осъдителни действия на нарушители от призваните и компетентни по служба за управление и за правораздаване, в дискриминация при злоупотреба с права и власт спрямо Суверена народ и спрямо достойния Човек.
     
      „Човека е човек - когато е на път ….” Народен поет ….
     
      „Моя страна моя България” - Народен певец ….
     
      „Достойния човек мисли и работи за Доброто, Красотата и Истината в служба. Възмездие за службата си достойния получава от също такива на благодарност в справедливост. Държава се учредява от достойни граждани в служба на стабилно развитие. Доброто, Красота и Истината.
      Когато в Държавата вземе връх самочувствието на Омраза, Завист и Некомпетентност тогава народа боледува и враговете му тържествуват. Или както казва народът „ Дай му власт та да му видиш акъла” и още „Накарай мързеливия / егоиста и некомпетентния/ на работа та да те научи на акъл” - Мисли на неизвестен автор
     
      Уважаеми/а господине/госпожо,
     
      Давах сигнали за упражняване действия и бездействия в дискриминация при злоупотреба със служебно положение в избиване на комплекси от местно и национално значения. Разбирам и уважавам човек който е компетентен, образован и най вече прилагащ на практика доброто научено от развитието на човека и на човечеството. Такъв човек според мен е способен да оцени постиженията си, да уважава и сътрудничи с подобни и да защитава човешките постижения и тези на Цивилизацията в общо развитие.
     
      Търся липсваща общодостъпна информация в страната ни за правилата и практиката на Европейския съюз която да ми позволи ефективно да убедя „ компетентните” служители поне да ми обяснят мотивите си за отказаните права свързани с върховенството на закона.
     
      Библиотеките в страната нямат пълноценна литература за информиране на гражданите по правата произтичащи от членството в Европейския съюз. В допълнение окръжната библиотека на гр. Враца запечати компютрите за сваляне информация от интернет в ограничение.
     
      Участвах в обучение за разрешаване на конфликти по програма на Европейския съюз.
      В цялост обучението беше насочено в отстояване на интереси без да се обръща внимание на
      личен компромис в името на истината. Нямаше наблягане на основните човешки ценности и пътя на личността за осъзнаване в живота чрез възпитанието, самоконтрола и обществената регулация на отговорност. Считам интереса на всяка цена да е в основата на конфликтите.
     
      Защитавам правата си гарантирани от върховните закони и от обществени договори в укрепване и зачитане Човека и държавността на доброто, красотата и истината срещу всякакъв вид на злоупотреба с права и власт. Търся честния и достоен Човек за сътрудничество.
     
      От началото на деветдесетте години на миналия век с разпускане на служба „ Държавна сигурност” в България започна внушаване и прилагане на престъпния принцип на некомпетен-тност „ Всичко което не е изрично забранено от закон е разрешено.” Трудилото се възрастно поколение беше набелязано за обект на нападение, като притежаващо собственост и средства.
     
      Как е създадена Държавата, за какво и за кого ? Дали за отнемане правата на човека и делегиране права на едни в управление, правораздаване и собствена изгода срещу другите в правото само да произвеждат блага. Или за социална справедливост и мир !
     
      Подържаната среда на корупция в България нанесе огромни щети на гражданите и най- вече на мен и рода. Изкуствения фалит на банките от 1995 година отне спестяванията. Под формата на справедливост чрез реституцията на национализираното имущество от 1947 година същото се възстановява по оценки на нищожно ниски цени и във вид на компенсаторни инструменти без стойност. На практика един от наследниците поема всички разноски при бездействие на отказ от наследството от останали роднини. Институциите пренебрегват умишлено този факт в допълнителен тормоз на разделение роднини и семейства. Всичко това се извършва от адми-нистрацията и утвърждава от съда в противоречие на обществения договор, на Конституцията на РБ и на Международното право. В дискриминация и държане в робство властта посяга на правата на собственост и на наследяване и на унижаване личността.
     
      Робството е положение или състояние на човек, върху който се упражнява някакъв или всички видове насилие, накърняващи правото му на собственост по дефиниция на Конвенция за премахване на робството.
     
      В производствата институциите използват некомпетентни, пристрастни и зависими лица и назначавани такива експерти по методите на службата за сигурност и опита на разтурената
      служба „ДС” в утвърдяване практиката на злоупотреба с права и власт. Отнемана е всяка възможност за защита и е създавана нова друга действителност на дробена в страст истина.
     
      Създавана е от едни със самочувствие лица непоносима процесуална и обществена среда. Робовладелството на настойничество с отнемане на материална собственост от правоимащи прехожда и взема форма на преподаване с внушаване към същите обекти на друга идентичност без съзнание за собствените си права. Съдебната система поема управление чрез съд като еднолично търговско дружество вместо правораздаване и справедливост.
     
      Такъв е продължаващия и сега демократичен преход в България. Практиката на прехвърляне топката е свързано с бягство от отговорност и самозащита. Излагам конкретни примери. Изхождам от личен опит при налични писмени доказателства.
     
      Вътрешните убеждения на решаващите съдебни състави остават тоталитарни с омраза по хода в производствата при допускане пристрастни експерти и в следствие така решавани делата.
     
      1. Работих като подземен миньор в рудник „Плакалница” край гр. Враца. Същия е категоризиран като силикозноопасен. В допълнение на вредностите с протокол от 27.02.1990 г. на Програмен колектив при Медицинска академия гр. София установява радиоактивността в работните места да са аналогични с тези от подземните разработки на урановите находища
      / приложение 1/.
     
      В резултат на облъчването на работното си място без да съм уведомен от ръководството за тези вредности и без мерки за обезопасяване по тялото ми се появяват петна с форма на мехури. Проведено разследване на професионално отравяне и заболяване с протокол 127/10.ХІІ.1990 г. на ХЕИ установява вредностите по време на работното място на Николай Статков което е признато и подписано от ръководството на рудника подкрепено с печат / прил. 2/. Седем часовия работен ден протича в поза с напрежение на горните крайници, тялото и краката. Работа с бързоударна техника. Средата е с неблагоприятен микроклимат при наднормени влажност, ниска температура, запрашеност и шум, наднормени вибрации и наднормени йонизиращи лъчения. Темп на работа висок. Такава е истината !
     
      2. Експертно решение 205/16.03.1993 г.ЦТЕЛК – гр. София оценява трудоспособността некомпетентно за трудоспособен „ временно трудоустроен” / прил. 3/. Намерено е да съм ползвал една година отпуск по болест давана ми по решения на ТЕЛК-Враца. По право трябва да бъде определена група инвалидност. Лекуващата д-р Георгиева от професионален кабинет оформя болничните по призната за професионално заболяване „ вибрационна болест-ІІ стадий” и така укрива лъчевата болест при намерените симптоми. В допълнение на отнемане права от корумпирани и пристрастни специалисти втори д-р доц. Близнаков като ръководител на Радиологичен институт гр. София и б. силов министър ми предоставя препис от кръвни изследвания като укрива оригинала от сверяване. Впоследствие същия призовава лекуващата
      д-р Георгиева на обучение. От този курс на обучение в синхронизирано мнение за отделяне радиоактивен газ „ радон” от душа в банята и това да е причината за упоритите обриви ?!
      Така работят експертите с интерес към власт и пари !
     
      3. В съдебно производство за защита права съда назначава за експертиза лице на работа при ответника - НЕЛК и КПЗ. Същата д-р Апостолова с писмо от 06.04.2004 г. ме кани на преглед и изследвания вместо да се запознае с доказателствата по делото / прил. 4/.
     
      Възразявам с писмо от 09.04.04 г. по адм.д. 298/03 г. на СГС-ІІІ В отд. по назначеното лице като излагам съображения / прил. 5/. Искания отвод е отхвърлен в закрито заседание.
     
      В хода на делото на протокол от 08.11.04 г. експерта защитава заключението си на тълкуване протокола на Програмния колектив при МЗ / виж прил. 1/ и излага компетентна своя консултация със специалист да съм подложен на йонизиращи лъчения / прил. 6/. Още повече за заболяването „ дискова херния” в дискриминация при признато за професионално също такова към колега.
     
      4. Сочената една година отпуск по болест през инфлационната 1992 година се отразява във времето на отпуснатата по размер редовна пенсия. Изплащаните болнични се равняваха с последната работна заплата докато същата на колегите беше увеличавана ежемесечно и тримесечно съобразна инфлацията. Пенсионерите в България са подложени на геноцид и държани в робство при отнемане на притежания и в размер на пенсиите. През 2008 година предприехме протестни действия в собствена защита. Основно искахме преизчисляване на пенсиите поне съобразно формулата по закона и промяна в определяне индивидуалния коефициент по същия / КОО/ на сумарен месечен такъв в справедливост. Внесох наше искане до Народното събрание и под № 618/17.05.2008 г. до Министерски съвет РБ / прил. 7/. Има ли нарочени за виновни във времето работници степенувано да поемат грешките на управление?
     
      Предвижда се преизчисляване на пенсиите при тежест на реалния трудов стаж на дипломати, директори и партийни секретари. Това против увредените когато компенсиращо обезщетение за вредности на работно място е повелено със закон в увеличение прослужените години и приравнени към тези от трета категория. Има ли разделяне с подбуждане в противопоставяне на две групи пенсионери при некомпетентност и в несправедливост ?
     
      5. Политиката на робство е имала и има конкретно измерение спрямо индивида и моя баща Евстати Статков на следене за което научавам последен по уведомление от 2009 г. на Комисия по досиетата / прил. 8/. Това обяснява отношението и средата в която съм поставян във времето и до сега.
     
      Дейността на баща ми се изразява в борба за мир и на издаване на позив против Хитлер от 12.03.1936 г. / прил. 9/. Също в борба за социална справедливост за което е награден с почетна О.Ф. значка на ударника за особени заслуги от 1 май 1945 г. и е включен в списъка на подгласници на Отечествен фронт за народен представител в изборите през 1945 г./ пр.10/. Дядо ми Тодор Статков е народен представител от Врачански окръг на ХІV обикновено Народно събрание 1908 – 12 г./ прил. 11/ . Тази информация или е убягвала на служба „ ДС” в некомпетентност или проявената омраза е израз на лично отношение при използване служебно положение. Инерцията на такова мислене би имала и сега има пагубни последици за икономиката и сигурността на България и на Европа.
     
      Партийната политика на увеличаване заплатите на служителите си и симпатизанти на държавна служба има ефект на стимул вместо ограничаване корупцията. Прокуратурата бездейства по търсене отговорност и се лута в угаждане на политически обществени идеи и поръчки. В България управлението е на администрация в наглост и некомпетентност по закони.
     
      Достойнството по рождение от Конституцията РБ е сведено до достойнство в укриване следите от корупция и несериозно отношение. А това действие при консервативната съдебна система и такова законотворчество е на детска игра в рушене на ценностната система. Такива личности отричат всичко друго и слагат началото на интереса по свое разбиране. Интереса на така учреденото ново собствено летоброене в изключване основните ценности на Човечеството е в основата на конфликта, против развитие на правото и на рушене на Цивилизацията.
     
      Необходимо е законодателна промяна в Наказателния кодекс за криминализиране недостой-ния служител като престъпник против реда на управление и с дефиниране на достойнството,
      при соченото в основание по сигналите.
     
      Търся създаване възможност за конституционен контрол по гарантираните права на гражданите пред Конституционния съд от 1991 г. и в бъдеще срещу окончателни съдебни решения постановени против върховенството на закона.
     
      Търся определение в Международното право на достойнството.
     
      Очаквам отговор в намерение за решение по сигналите. Очаквам предложение и насрочване среща за преговори по повдигнатите въпроси. Подкрепям честните и инициативните.
     
      За нов Правов ред на приложение и нов Световен ред, в компенсиране дискриминацията срещу Човека от служителя и от Държавата при злоупотреба с права и власт.
     
      Когато фактите говорят и Боговете мълчат :
     
      ПРИЛОЖЕНИЕ : единадесет бр. документа описани в текста.
     
      Суважение: НИКОЛАЙ СТАТКОВ
      гр. Враца
      2009-03-10
      Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА”- Враца
      GSM 0899748305 statkov_nikolay@yahoo.com
     
      О, неразумни и уроде, Поради що се срамиш да бъдеш достоен Човек ?
      Очаквай продължение !
     
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]