Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

     
      ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
      ДО ГЛАВЕН ПРОКУРОР
      ДО МИНИСТЪР НА МВР - БЪЛГАРИЯ
     
      ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ ПРИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
     
      E-mail: comm-web@ec.europa.eu
      OLAF E-mail: olaf-courrier@ec.europa.eu
      БТА corr@bta.bg , rtm@bta.bg , kn@bta.bg
     
      ЧРЕЗ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр. ВРАЦА, вх.№ 1246 / 2009 от 21.04.09 г.
     
      СИГНАЛ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ІV
     
      ОТ НИКОЛАЙ ЕВСТАТИЕВ СТАТКОВ
      гр. Враца, Петропавловка 88
     
      КЪМ : предходни мои преписки на i-mail, внесени in ECR от 27.03.2009 г., № 381/20.03.2008 г при Инспекторат ВСС и във връзка с отговор по № 94-Н-51/25.02.2009 г.на МП. НА ОСНОВАНИЕ: чл. 107 и сл. от АПК
     
      ОТНОСНО : загубените ценности за Човека и на пропадналия в част правов ред на Държава при криворазбрано в част признаване на права към осъдителни действия на нарушители от призваните и компетентни по служба за управление и за правораздаване, в дискриминация при злоупотреба с права и власт спрямо Суверена народ и спрямо достойния Човек.
     
      ВЪВ ВРЪЗКА с подбуждане на съграждани за тормоз върху мен, от институциите - магистрати на Съдебната власт и от полицията с преки изпълнители от цигани.
     
      Уважаеми госпожи и господа,
     
      Внесох три сигнала и предложения на основание чл. 107 и следващи от АПК под горесо-чения номер в разстояние на един месец до министъра МП като ресорен по правото при Министерски съвет. Отговора е от администратор в затвърдяване и доказване на сочените нарушения на робовладелство.
     
      Нов по-обхватен сигнал при нужда ще подготвя по-късно в обобщение.
     
      Имам основание да се съмнявам отношението и действията на институциите да почиват на досието на моя баща Евстати Статков с отражение в моя характеристика с години разпростра-нявали същите помежду си. Това досие на Комитет „ Държавна сигурност” при МВР едва сега и отново непълно ми бе предоставено от ресорната Комисия по закон.
     
      От досието на Евстати Статков се разбира да е следен от 1939 г. до смъртта през 1979 г. като шпионин и враг на България. Предоставеното ми досие през 2009 г. в гр. София във вида си няма нищо общо с предоставеното ми досие през 1999 г. чрез РДВР в гр. Враца, двете на Евстати Статков. Това чрез полицията беше с предимно ръкописно и по-малко по обем съдър-жание. Така с години е създавана нетърпимост на обществото към мен и рода. В завист към притежания, култура и положение са предприемани действия на робовладелство по смисъл на определение в чл. 1 от Конвенция против робството на ООН. В допълнение на досието ОТНОСНО : Фонд 5, опис 4 – архивна ед. 1523 внесох сведение под вх. №5158/17.04. 2009г. пред Комисията с приложени документи от интерес на бивши и настоящи служби / пр.1/.
     
      Това политическо репресивно действие на дискриминация във времето със злоупотреба с права и власт е в основата на управленски и съдебни решения срещу мен и рода при ново подбуждане на съграждани за тормоз и унижение. Държавата е срещу човека.
     
      Идеята на управление и администрация в България е за задържане на властта като се ползват средствата на заплаха, робство и тормоз – респективно на подвеждане,измама и лъжа – срещу обществото чрез лицата на безотговорност, некомпетентност и престъпност в омраза.
     
      Резултата е на лице. По делата им ще ги познаете !
     
      1. От друга страна свързаните в брак двойки и в роднински връзки магистрати са сплотени срещу мен и срещу търсените в защита права. Офицер от бившата „ ДС” и настоящ юрисконсулт на РДВР-Враца е съпруг на председателя на ОС-Враца, семейство Александрови свързано с досието на баща ми в размножаване и въздействие на сочената практика.
     
      2. Заместник председателя на ОС-Враца М. Аджемова в семейство с нотариус В.Василев изпълняват поръчка в защита продажба на имот по време на производство на реституция АД Мелница гр. Враца..
     
      Потърсих нищожност от 13.04.2005 г. пред ОС -Враца на свързаните извършена промяна на кварталния план и на продажбата на процесния имот / пр. 2/. Изложих обстоятелства на дискри-минация спрямо рода ни във времето и до сега от администрацията, включително и от съда при наличния конфликт на интереси / съпружество между зам. председател ОС-Враца и нотариус/.
     
      Въпреки соченото известната съдебна тройка М. Аджемова, Раденков и Досов / по повечето мои реституционни производства в отхвърляне/ с определение 540/ 20.04.05 г.по адм.д. 301/05 г. оставя без разглеждане петицията и прекратява производството като недопустима против защита права на човек и на собствена защита по интерес / пр.
     
      3. Два състава по адм.д. 2166/2003 г.на ВАС-ІІІ отд. дават отвод за пристрастие. Един магистрат Ваня Пунева на два пъти, а друг Таня Куцарова от януари 2008 г. и продължава да участва в производството с отхвърляне такъв от юни 2008 г./ пр. 4 и 5/. В несериозно правораздаване е отказана поправка на протоколи. Участващите прокурори остават мълчаливи свидетели при десет годишно производство в съучастие. Други са явни съучастници на продажбата процесния имот от министри по образувани преписки.
     
      3 . Партийно обвързаната прокуратура бездейства десет години по инвестирани спестявания от мен в две АД „ Югоагент” гр. Добрич и при изтичане този срок веднага постановява от 15.09.2008 г. по преписка № 2523/2008 г. РП-Враца отказ да образува наказателно производ-ство и прекратява преписката / прил. 6/. Същото окончателно е потвърдено от ОП. Твърда да е укривана преписката от мен и да не съм разпитван. Имуществото на Гайч е запорирано с готов- ност за конфискуване наред с моите спестявания без ефективна възможност за защита.
     
      4. Във връзка със соченото, като има още много такива примери в сигнал, на явно робство са действията на съграждани и институции по дома ми на постоянно местоживеене. Така има осъществявано незаконно строителство и съставяни документи с невярно съдържание на лъжи.
     
      Издадена е заповед за премахване незаконното в част от заявеното от началник национална-та служба ДНСК-София. Обжалваното бездействие на контролиращите в държавата е потулено и заличено с определение № 8 / 11.01.2005 г. по адм.д. 004/ 05 г. на ОС-Враца от известната съдебна тройка М. Аджемова, Раденков и Досов . Този съд приема да нямам право на жалба и да нямам интерес от обжалване при извършвани действия в собственият ми дом. Така се създава паралелен свят на друга истина и то от съд на държане в робство при лишенията . На поредно мое искане за изпълнителни действие по производството в отговор СВ-3467-02-441 от 28.04.05 г. Главен директор от ДНСК-София ме уведомява да съм изправен жалбоподател поради което бил спрял действието на заповедта.
     
      В допълнение на робството с писмо № АБ-94-00-69 от 6.VІІ.1989 г. на ОНС-Враца до Комитета за култура на НИПК-София от председатели на местната власт искат отнемане моята ценената собственост и предоставяне на заслужили тях изпълнители на мръсни поръчки/ пр. 5/. Има ли предателство срещу гражданина от управляващата местна власт ?
     
      В защита правото си на собственост при нищожни ответни документи и срещу дискриминация с иск 2115/19.09.2006 г.против съграждани извършващи незаконно строителство в дома ми, нищожно разпореждащи се с имота и настанявали цигани в поръчка да бъда тормозен от десет-ки години е образувано гр.д.№ 3/ 2007 г. на РС-Враца. Към делото с писмо № 606/92 от 06.03.07 г. Председателя на съда в указание поставя под въпрос и оспорва да е влязло в сила решение по гр. д. 2717/1985 г. на същия съд за възлагане на имота при делба на наследство и осъждане дру-гата страна да заплати цената за извършени подобрения, като документ за собственост / пр. 7/. Още повече при едно жилище в имота и лице към улицата от седемнадесет метра. Магистратите в съдебни заседания ме унижават, създават непоносима обстановка и в лъжи изкривяват реалността да имало две сгради с различна конструкция строени в различно време при целен политически резултат.
     
      Защита от институции на съграждани е в пристрастно производство при злоупотребата от страна на съда и робско отношение към мен. Въпросите ми към ответниците за установяване дискриминация са отклонявани от съда като дискриминиращи. Съда отправя закани и заплахи
      към мен в съдебни заседания. В производството съм подлаган на стрес. Искам многократно поправки на съдебни протоколи. Така по четвърто заседание от 14.04.08 г. е заведен иск под № 4688 от 21.04.2008 г. по делото за поправка на протокола от 14.04.08 г.. Съдията се прави на неразбрал за кое заседание съм искал поправката / пр.
     
      8/. Действията от състава на заместник председателя на съда при разпит на свой свидетел секретар на съда са без снемане на самолич-ността и без предупреждение за отговорност. След два отвода на съдебни състави трети Емил Кръстев с майка прокурор упорито отказва търсен отвод и от едно заседание така и решава. Установеното за строено в имота второ жилище от съда е лъжа и няма съответствие в наличната действителност и в доказателствата. Така отв. РС признава злоупотребата в дискриминация.
     
      Само няколко месеца по-късно изцяло този РС си дава отвод по моя земеделска преписка установено с определение от 09.02.2009 г. на ОС-Враца.
     
      С определение 1942 / 23.11.2007 г. по гр.д. 953/07 г. ОС-Враца в състав председател Мишонова-Хальова, Петрова и мл. с. Иванов разглеждат по същество и установяват решение по гр. д. 2717/1985 г.на РС да е влязло в сила. Същият състав при ход на въззивната жалба в дело 862/08 г. на ОС в съдебно заседание от 28.01.09 г.отказва да даде отвод при особените ни отношения и при разгледан същият спор в зависимост. Така и решено в съучастие на РС по изкривена истина на пристрастие! Или ответния ОС признава злоупотребата в дискриминация.
     
      Посредни изпълнители при създадената обстановка на политическата поръчка за тормоз на обществена среда са род Маздрашки по процеса в защита собствеността на моя дом.
     
      Същите строят незаконно с години в имота подбуждани от институциите в създаване друга обстановка към собствена правна защита срещу мен. Веднъж установено и премахнато като незаконно веднага в почивни дни е възстановено от цигани и сега обявено за търпимо.
     
      Маздрашки обявяват имота за продан чрез агенции за недвижими имоти, „ Аура” и др. и чрез местната кабелна телевизия, на общоизвестен факт който не се нуждае от доказване.
     
      Нападан съм в двора на дома си с физическа сила от зетьовете Маздрашки като веднъж трябваше да потърся спешно „ бърза медицинска помощ”. Разбивана беше входната врата на къщата. Разкъртена беше портата на улицата към имота с унищожаване заключването в свободен достъп за всеки към имота. Беше срязана халката с катинар към мазата на дома.
     
      При всички тези набези бях ограбван от полиция, прокуратура и съд при защита и укриване на реалните извършители и отказване на съдебно дирене срещу посредници Маздрашки. Има само множество последователни писмени предупреждения в собствена служебна подигравка.
     
      От осем години настаняват под наем в имота цигани на поръчка реално да бъда тормозен.
     
      В съда ответната страна не възразява на твърденията ми, но и с отговори на поставените въпроси фактически по същество подкрепят същите. Отв. Митко отговори за премахнатото незаконно аз да съм го съборил. Излишно и в подвеждане на съда бяха задавани в тази връзка въпроси към мен, когато има водена преписка с нарушителите ответници тук и строителен контрол / РДНСК-Враца/. Търсените отговори се съдържат в тези документи в притежание на ответниците и укривани. В тази насока за доказателство приложих един констативен акт.
     
      По нарушението в дискриминация доказвам ответниците съзнателно, умишлено да подбуж-дат цигани в тормоз към мен като насочват за настаняване същите в имота ми с такива указа-ния. Съпруга на отв. Капка, Любен под прозореца ми за да чуя и ме държи в подчинение дава указания към циганите– „ Тук съм ви пуснал без наем да не му давате спокойствие, трябва да има музика до дупка, всичко това тук е и ваше като по всякакъв начин може да ползвате”. Един от тях, Кирчо веднъж беше търсен с призовка по предявен иск, друг път търсен от полицията. Защо ли ответниците не предоставиха собствения си дом на близките си? Приложих само част от мои оплаквания до полицията по множеството нарушения на ответния род и близките им цигани. С приложените справки на РПУ в резултат на извършени проверки съм уведомен за предупреждаване на ответниците да не влизат в саморазправа. Под достойнството ми е да описвам тук множеството мерзости от тази ответна страна.
     
      Всички ползват стаите за регистрация ”крайно нуждаещи се” с цел получаване общински жилища. Също предприемат действия на разпореждане със собствеността ми с обявяване за продажба, по-горе изяснен. По тези оплаква-ния до полицията ответниците са предупреждавани многократно да няма самоуправство.
     
      Мотивите по признаци за тормоза са убежденията ми за правов ред, притежанията ми на дом паметник на културата, произхода ми и други, всички общоизвестни. Аз съм пенсионер като миньор. Произхождам по характеристика „от градско богато” национализирано и ограбено семейство. Всички тези обстоятелства са налични в производствата, известни от събеседване в предаване на местната кабелна телевизия и на цялото общество на малкия град. Също и на съда ответник, настоящия и въззивния по висящо аналогично дело.
     
      Сега по време на съдебно производство бях нападан с физическа саморазправа от семейството на отв. Капка с нейно присъствие в имота ми на двора. Същата ми заяви, че като старша сестра в психодиспансера ще ми издейства „ освидетелстване”. Бях заплашван за живота си от съпруга Любен, ако не престана да се оплаквам пред институциите и не прекратя настоящето производ-ство. Бях оценяван и обвиняван като неспособен и некадърен човек и гражданин от тези двамата „ достойни” по рождение според Конституция на РБ ответници.
     
      Повече от петнадесет години живея пряко в стрес, държан съм в принудително подчинение, унижаван съм в собствения си дом и ограбван от тези ответници и институции. Или общо пет-десет години с баща ми. И животните сега имат по-добри условия на живот в уважение.
     
      Същите владеят и се разпореждат със сочената собственост и действат и развиват дейност против личността, достойнството и дома ми на обиди, унижения, обири с тормоз и рушене . За тези си цели същите използват роднини и цигани. Забраняват ми да обработвам, подържам и даже да стъпвам в собствения имот и ограничават достъпа до сградата. Често идват в имота и ме заплашват. Нападан съм в дома си с разкъртване на входната врата. На двора в изненада бях ударен в областта на корема с разкъсвания, установено от спешна помощ. Рушат портата на имота при улицата. Обявяват за продан имота, а от мен искат петдесет хиляди лева на незакон-но обогатяване . За тези нарушения съм подавал оплаквания с конкретни описания до институ-циите. През 2008 година на лятото при направа изкоп от мен в двора с цел нов водопровод и при изграждане нова бетонна настилка до къщата ответниците стигнаха отново до физическа саморазправа срещу тялото и дома ми, заплахи за живота ми и даже от отв. Капка за освидетел-стване при използване служебното си положение на сестра в психодиспансера на града. Същата ме спира и из града в тормоз.
     
      Извън съдебното производство сочените съседи по моя наследствен дом по постоянният ми адрес се чувстват окрилени от изложения правов ред в България на ненаказуемост и предприе-мат множество стъпки на саморазправа, за което съм предупреждаван. Рода Маздрашки има дом на друг адрес, няма разбиране на закона и търси свои права в преклонение към институци-ите чрез действия на принуда да преустановя защитата на моите права и спра делата и оплаква-нията си. За тази си цел на тормоз същите продължават да използват цигани с престъпни нак-лонности за настаняване в имота и мой дом.. От години там са минали четири семейства и сега има ново за взлом и грабеж. Живея сам и това се ползва в самозащита при търсени от право-охранителите доказателства от мен. Тези съседи са обявявали претенцията на собственост за продажба неуспешно.
     
      Ако ответниците-съседи са толкова загрижени за циганите защо те не предложиха собстве-ният си дом за ползване ?
     
      Продадох сигнал 01059/29.04.08 г. ДО ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр. ВРАЦА срещу Любомир и син Илиеви за предизвикателства, заплахи и нападения срещу мен. На 27 април преди година по обяд на връх Великден в наследственият ми дом същите имаха претенция на защита своя собственост в презумпция на изпреварване правосъдието.
     
      В двора бях изкопал канал за водопровод. Посадил съм цветя, дръвчета, ягоди, лозе и зеленчуци там. Домът ми е обявен за паметник на културата от Министерството.
     
      Бях обиждан по най-вулгарен начин и унижаван. Бях удрян и блъскан. Бяха хвърляни и трошени инструментите ми. Всичко това от Любен. Двамата с Капка ме заплашваха за живота и здравето. Капка заяви да работи в пхсиходиспансера и ще ме освидетелства. В грижа за живота си позвънях на дежурния по РПУ. Респектирани до някъде от полицаите нападателите
      си отидоха. На другият ден 28 април пак към обяд отново дойде Любен със семейство цигани в разпореждане за настаняване. Същият се обърна към мен в изпълнение на заканата с такива да живея. От пет-шест години това ще бъде четвърто такова семейство с поръчки за грабежи и тормоз срещу задължение за наем.
     
      Тези действия нападателите предприемат след даден отвод за пристрастие на съдията по гр.д. 3/ 07г. на РС-V гр. Враца за защита правото на собственост и за дискриминация срещу същите тук ответници. Също при самочувствие на нападателите от подкрепящо и подбуждащо-то бездействие по сочените преписки при ОП, други при РП и множество предупреждения от РПУ всички от гр.. Враца всички срещу същите. Така посредниците защитават съд и полиция !
     
      Или нападателите се явяват изпълнители на партийна и институционална поръчка в под-тискане гражданското общество при такива действия от моя страна.
     
      По това оплакване престъпниците са поредно предупредени като до сега не съм уведомен в лишаване от средства на защита пред съда.
     
      В настоящата Великденска седмица на 2009 г. са подновени действията на тормоз в наглост от страна на посредниците Маздрашки. След като са получили моята касационна жалба срещу злоупотребяващите решения на инстанциите по същество в спора ни по защита собствеността зетя Любомир ме спира на улица в града с предупреждения да спра делата и да се подчинявам. Заявява ми да има намерение да ме убие. Такива заплахи е отправял многократно. Заявява ми да е поръчвал лично на циганите набезите като изхождал от характера им и начина на изпълнение. Признава сам да е изкъртил портата към имота на улицата. При обръщане внимание за лъжите на същия пред полицията като недостойно поведение не намира думи за отговор.
     
      Предупредих от този момент да има реални действия на война. Два дена по-късно в дома ми идва млад циганин да търси квартира като познат и роднина на предишните наематели. На другия ден 16.04.09 г. рано след обяд велосипеда ми от задния двор изчезва и е правен опит за взлом на врата от тази страна на къщата. Подадох сигнал до РПУ.
     
      Така пореден Великден се превръща в символичен ден за мен на терор и спасение.
     
      Всичко което става в държавата се знае от службите и сега става обяснимо и за мен.
     
      Искам да ми бъде върнато колелото което е символ по действие на достойнство, по снимка.
     
      Трябва службите да подбудят циганина-крадец към опрощаваща среща в разговор.
     
      Тези обстоятелства навеждат към групировка за репресия от институционален тип.
     
      Няма каквото и да е положително предложение, а само забрани. Целта е да бъда държан в принудително подчинение.Такава злоупотреба с граждански права при самочувствие може да има само при купена защита на институциите без правно основание.
      По многобройните ми оплаквания в случая правоохранителите искат от мен доказателства без да използват всички способи по закон да разследват. В разговор по подстрекателството и тормоза институционални служители оправдаха бездействието си с изискванията на Европей-ския съюз за десетилетие на ромска интеграция. Също за липса на правомощия по случая. Няма разследване и търсене на свидетели при презумпция за бягство от сътрудничество. Съмнявам се Европа така да разбира правото и интеграцията в правов ред. Срамувам се от тази България.
     
      Считам за политизирано правото когато се търси и използва положителното и позитивното. Разобличавам и се дистанцирам от езика на жаргона и на вулгарност както и от безпочвеното възхваляване по искане на властник. Така се изкривява реалността и истината. Размива се справедливостта. Достойния човек вижда и отчита увреждащото зло както вижда и уважава доброто и като такъв използва съответните реалистични изразни средства на справедливост. Правораздаването е и трябва да бъде безпристрастност и обективност на практика.
     
      5. При пенсионерските протести от 2007 г. бяха отнети конституционните ми права на участие в защита права. Полицията ми състави акт 573422 за нарушение и разпореждане 3721 в забрана на участие, двете от 13.02.07 г..
     
      В отговор изх. № 433/07.04.2008 г. на Инспекторат при ВСС по моята жалба касаеща структурата и състава на магистратурата, тяхната компетентност и правомощия в подкрепа с примери е намерена за основателна задача при работата на инспектората / пр. 9/.
     
      Каня Главния прокурор на диспут в производство за защита от дискриминация в злоупотреба с права в открито съдебно заседание на 10.06.2009 г. по гр.д. 1770/08 г. на ВКС-ІV отд. да се яви лично и се откаже от упълномощения юрист при изразходване средства на данъкоплатеца.
     
      Във всички производства по-скоро съдът налага своето собствено разбиране, от колкото тълкуването на закона според намеренията на законодателя, така се стига до „ управление чрез съда”. В тези случаи съдебния активизъм служи за обосноваване на политическата намеса на съдилищата, което ги превръща в непосредствени участници в политическия процес
     
     
      Поставен съм в по-неблагоприятна и непоносима обкръжаваща и обществена среда на живот в геноцид и на апартейд с отнемане на права и притежания. Нямам сигурност и надежда за справедливост.
     
      Правата на човека по Конституция и по Всеобщата декларация за правата на човека са лист хартия без съдържание за България.
     
      На по-високо ниво на управление, както в стопанския живот така и в правото едни личности се държат като институция спрямо други личности на несправедливост и показност. Ако това е правова държава със законотворчество постфактум на престъпления при норми за възпитание, и регулация, и правоприлагане за назидание и възпрепятстване развитието то аз съм попаднал във века на цивилизованата джунгла.
     
      Предлагам да бъдат отнемани правата за упражняване на професия на магистрат и полицай упражняващи дейност в злоупотреба с права. Също за тези по осъдителни дела на Съда на Европа. Същите трябва да бъдат осъдени да изплатят присъдите взети от данъкоплатеца и в двата случая с основание по закон.
     
      Когато на практика няма закон който да закриля правата ми на човек и гражданин то аз съм принуден да прибягна към бунт срещу тиранията и потисничеството като последен изход с основание във ВДПЧ или да се смея на Държавното лицемерие, двуличие и интелект.
     
      Очаквам отговор в намерение за решение по сигналите. Очаквам предложение и насрочване среща за преговори в срок до седем дни от получаване.
     
      За нов Правов ред в приложение и нов Световен ред, в компенсиране дискриминацията срещу Човека от служителя и от Държавата при злоупотреба с права и власт.
     
      При установената фактическа обстановка на свързаност между закрилящи институции, под-будители и реални извършители намирам да съм поставен в условия на война поради което :
     
      Обявявам гражданско неподчинение в самозащита.
     
      От седмия ден от получаване настоящето ще предприема действия в защита на собствения си дом.
     
      Ще следват действия на неподчинение при наложената гражданска война.
     
      ПРИЛАГАМ : сочени в текста десет доказателства за ВСС.
     
      гр. Враца
      2009-04-18
     
      С уважение: НИКОЛАЙ СТАТКОВ Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА”- Враца
      GSM 0899748305 statkov_nikolay@yahoo.com
     
      О, неразумни и уроде ,
      Поради що се срамиш да бъдеш достоен Човек ?
     
     
     
     
      „ ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ” - ЗА ЕДНАТА ИСТИНА ВЪЗКРЪСНА !
      ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
      ДО ГЛАВЕН ПРОКУРОР
      ДО МИНИСТЪР НА МВР - БЪЛГАРИЯ
      V-ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ ПРИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
      E-mail: comm-web@ec.europa.eu
      OLAF E-mail: olaf-courrier@ec.europa.eu
      БТА corr@bta.bg , rtm@bta.bg , kn@bta.bg
     
      ЧРЕЗ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр. ВРАЦА
     
      ДОПЪЛНЕНИЕ СИГНАЛ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ІV
     
      ОТ НИКОЛАЙ ЕВСТАТИЕВ СТАТКОВ
      гр. Враца, Петропавловка 88
     
      Уважаеми госпожи и господа,
     
      Днес, 21 април 2009 г. получих ново разпореждане от ОС-Враца на злоупотреба и лъжи поради което се налага да допълня сигнала.
     
      Както казах, с внесена касационна жалба № 874/01.04.2009 г. чрез ОС излагам основания по обстоятелства на злоупотреба с права от страна на магистратите при правораздаване. За соченото там мое материално право бях заплашван от Любен Илиев – зет Маздрашки при описаната ни среща на 14 април-преди седмица на улицата. Така бях останал с впечатление за редовност на касационната жалба.
     
      По отношение кас. жалба получих разпореждане от 03.04 т.г. по делото от един съдия с указания да внеса наново д. такса и копия от внесеното / пр. 12/. Няма тричленен състав.
     
      С пояснение от 10.04 т.г. уточнявам да съм се водил от ГПК и практиката, като въпреки изложено възражение прилагам търсеното в четири броя / пр. 13/.
     
      Или съда е унищожил документите целенасочено.
     
      олученото днес разпореждане от 16.04 т.г. по делото от един съдия по доклад на друг твърди да съм получил определено с номер първото разпореждане по което не съм бил
      „отстранен нито един от посочените четири недостатъка” на к.жалба и връща същата/ пр.14/
     
      Който има очи да види и който има уши да чуе участващите магистрати, посредници и изпълнители по сочените и обстоятелства и приложените доказателства.
     
      Да честваме ХОЛОКОСТА !
     
      В гражданското неподчинение Човек използва мирни средства за защита в достойнство с чест. Воюващия не подбира средства, а избира само изпълнители. На война като на война. Отговорността винаги е на властващия с превъзходство. През гроб никой не е отнесъл имот и състояние. Но до гроб Човек е длъжен да защитава истината в справедливост и чест.
     
     
      ПРИЛАГАМ : допълнително сочени в текста четири доказателства за ВСС и Европа.
     
      гр. Враца
      2009-04-21
      С уважение: НИКОЛАЙ СТАТКОВ
     
      --
     
      --
     
      KLUB
     
      http://www.stefan-tcholakov.com/index.php?p=bg_roman
     
      STEFAN D-R D TCHOLAKOV - SVERIGE
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]