Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ДО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ E-mail: infocenter@parliament.bg, komisiajalbi@parlament.bg

      ДО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ E-mail: infocenter@parliament.bg, komisiajalbi@parlament.bg
      МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ E-mail: GIS@government.bg, primeminister@government.bg, dis@Bulgaria..gov.av.bg,
      ПРЕЗИДЕНТ E-mail: - press@president.bg ,
      ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ E-mail: vss-odit@del.bg
      ГЛАВЕН ПРОКУРОР E-mail:
      МИНИСТЪР НА МВР E-mail: minister@mvr.bg,
      МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО E-mail: pr@justice.government.bg,
      ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ E-mail: webmasterpresident@europarl.europa.eu, рetitions@europarl.europa.eu
     
      V-ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ ПРИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ E-mail:
      comm-web@ec.europa.eu
      OLAF E-mail: olaf-courrier@ec.europa.eu
     
      ПОСОЛСТВА НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ и др. в гр. СОФИЯ
     
      АВСТРИЯ E-mail: sofia-ob@bmaa.gv.at, obsofia@online.bg
     
      БЕЛГИЯ E-mail: - Sofia@diplobel.org, ambabel@einet.bg
     
      ВЕЛИКОБРИТАНИЯ E-mail: britembinf@mail.orbitel.bg
     
      ГЕРМАНИЯ E-mail: reg1@sofi.diplo.de
     
      ДАНИЯ E-mail: sofamb@um.dk
     
      ИСПАНИЯ E-mail: embespbg@cit.bg , embespbg@mail.mae.es
     
      ИТАЛИЯ E-mail: italdiplsofia@online.bg, ambasciata.sofia@esteri.it
     
      ПОРТУГАЛИЯ E-mail: embpor@sofia.dgaccp.pt
     
      ФРАНЦИЯ E-mail: embpor@sofia.dgaccp.pt
     
      ХОЛАНДИЯ E-mail: nlgovsof@mbox.digsys.bg,
     
      ШВЕЦИЯ E-mail: ambassaden.sofia@foreign.ministry.se
     
      КИТАЙ E-mail: embassycn@yahoo.com
     
      С А Щ E-mail: irc@usembassy.bg
     
      ЯПОНИЯ E-mail: emb-jp-bl@geobiz.net
     
      БТА corr@bta.bg rtm@bta.bg, kn@bta.bg
     
     
      V - ЧРЕЗ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр. ВРАЦА , вх. № 1246/2009 от 21.04.09 г.
     
      СИГНАЛ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ и ПЕТИЦИЯ - ІV
     
      ОТ НИКОЛАЙ ЕВСТАТИЕВ СТАТКОВ
      гр. Враца, Петропавловка 88
     
      КЪМ : предходни мои три преписки внесени in ECR от 27.03.2009 г.в гр. София, вх. № 381 от 20.03.2008 г при Инспекторат ВСС и във връзка с отговор по № 94-Н-51/25.02.2009 г.на МП.
     
      НА ОСНОВАНИЕ: чл. 107 и сл. от АПК
     
      ОТНОСНО : Политическо управление чрез съд по шестдесетгодишна давност на досиета. Изпълнява се присъда на специалните служби без съдебно производство или съдебно решение. Некомпетентно и злоумишлено съставяни досиета и характеристики от служби в създаване на дискриминираща обществена среда на робовладелство.
      Вместо съдействие в помиряване по права има възбуждане и подстрекаване към конфликти от институции и съд по възбудени производства в защита права.
      При заявено за защита права от човека са отнети същи в дискриминация при злоупотреба. Институции и съд имитират дейност в тълкуване и превод на заявеното, като използват двусмислието на българския език за обръщане петицията срещу апелиращия. В допълнение са съставяни документи с невярно съдържание, лъжи и отмъщение против логиката, писмени доказателства и експертизи на алиби в собствена защита и корупция. Не се изпълняват служебни задължения.
      Продължава робството в принуда при отнемане притежания, здраве и дом.
      Управляващите демонстрират липса на ценностна система в използване на неграмотни и с престъпни наклонности цигани в държане в подчинено положение на достойни граждани.
     
      ВЪВ ВРЪЗКА с подбуждане на съграждани за тормоз върху мен, от институциите - магистрати на Съдебната власт и от полицията с преки изпълнители от цигани, по конкретни примери. За достойнство в отговор, за преразглеждане при върховенство на закона всички решения и за ефективен контрол на законодателство и на управление от достойни граждани.
     
      Уважаеми госпожи и господа,
      Ваши Превъзходителства,
     
      Внесох три сигнала и предложения на основание чл. 107 и следващи от АПК под горесо-чения номер в разстояние на един месец до министъра МП като ресорен по правото при Министерски съвет. Отговора е от администратор в затвърдяване и доказване на сочените нарушения на робовладелство.
      Като европейски гражданин уведомих със сигнал по създадената среда и ЕК. Нов по-обхватен сигнал по отношение общо осемнадесет прецедента развили се в над сто и петдесет съдебни производства при нужда ще подготвя по-късно в обобщение.
     
      Имам основание да се съмнявам отношението и действията на институциите да почиват на досието на моя баща Евстати Статков с отражение в моя характеристика с години разпростра-нявали същите помежду си. Това досие на Комитет „ Държавна сигурност” при МВР едва сега и отново непълно ми бе предоставено от ресорната Комисия по закон.
     
      От досието на Евстати Статков се разбира да е следен от 1939 г. до смъртта през 1979 г. като шпионин и враг на България. Предоставеното ми досие през 2009 г. в гр. София във вида си няма нищо общо с предоставеното ми досие през 1999 г. чрез РДВР в гр. Враца, двете на Евстати Статков. Това чрез полицията беше с предимно ръкописно и по-малко по обем съдър-жание. Така с години е създавана нетърпимост на обществото към мен и рода. В завист към притежания, култура и положение са предприемани действия на робовладелство по смисъл на определение в чл. 1 от Конвенция против робството на ООН. В допълнение на досието ОТНОСНО : Фонд 5, опис 4 – архивна ед. 1523 внесох сведение под вх. №5158/17.04. 2009г. пред Комисията с приложени документи от интерес на бивши и настоящи служби / пр.1/.
     
      Пацифист, приятел на мира, приятел на работника, благотворител, борец за свободна, независима, демократична и мощна България, награден от ОФ и подгласник за народен представител от 1945 г. е оставян без работа, следен, държан в подчинение и убит зверски.
     
      Като син на Евстати бях изключен от училище, използвани способностите ми на състезател по спорт „ вдигане на тежести” от национален и на ДФС „ Левски – Спартак” мащаб със заплата при КДС-МВР, съкращаван от работа, поставен в работна среда като миньор на радиация в увреждане на здравето. Също като баща си във времето съм поставен в непоносима обществена среда на повторно национализиране наследствените имоти и държан в подчинение при ограбване от подбудени цигани. Нямам сигурност и в собствения наследствен дом при такъв правов ред.
     
      Това политическо репресивно действие на дискриминация във времето със злоупотреба с права и власт е в основата на управленски и съдебни решения срещу мен и рода при ново подбуждане на съграждани за тормоз и унижение. Държавата е срещу човека.
     
      Идеята на управление и администриране в България е за задържане на властта като се ползват средствата на заплаха, робство и тормоз – респективно на подвеждане,измама и лъжа – срещу обществото чрез лицата на безотговорност, некомпетентност и престъпност в омраза.
     
      Резултата е на лице. По делата им ще ги познаете !
     
      1. От друга страна свързаните в брак двойки и в роднински връзки магистрати са сплотени
      срещу мен и срещу търсените в защита права. Офицер от бившата „ ДС” и настоящ юрисконсулт на РДВР-Враца е съпруг на председателя на ОС-Враца. Семейство Александрови свързано с досието на баща ми в размножаване и въздействие на сочената практика.
     
      2. Заместник председателя на ОС-Враца М. Аджемова в семейство с нотариус В.Василев изпълняват поръчка в защита продажба на имот по време на производство на реституция АД Мелница гр. Враца.
      - Потърсих нищожност от 13.04.2005 г. пред ОС -Враца на свързаните извършена промяна на кварталния план и на продажбата на процесния имот / пр. 2/. Изложих обстоятелства на дискри-минация спрямо рода ни във времето и до сега от администрацията, включително и от съда при наличния конфликт на интереси / съпружество между зам. председател ОС-Враца и нотариус/.
      Въпреки соченото известната съдебна тройка М. Аджемова, Раденков и Досов / по повечето мои реституционни производства в отхвърляне/ с определение 540/ 20..04.05 г.по адм.д. 301/05 г. оставя без разглеждане петицията и прекратява производството като недопустима против защита права на човек и на собствена защита по интерес / пр. 3/. - Два състава по адм.д. 2166/2003 г.на ВАС-ІІІ отд. дават отвод за пристрастие. Един магистрат Ваня Пунева на два пъти, а друг Таня Куцарова от януари 2008 г. и продължава да участва в производството с отхвърляне такъв от юни 2008 г./ пр. 4 и 5/. В несериозно правораздаване е отказана поправка на протоколи. Участващите прокурори остават мълчаливи свидетели при десет годишно производство в съучастие. Други са явни съучастници на продажбата процесния имот от министри по образувани преписки.
     
      3. Партийно обвързаната прокуратура бездейства десет години по инвестирани спестявания от мен в две АД „ Югоагент” гр. Добрич и при изтичане този срок веднага постановява от 15.09.2008 г. по преписка № 2523/2008 г. РП-Враца отказ да образува наказателно производст-во и прекратява преписката / прил. 6/. Същото окончателно е потвърдено от ОП. Твърдя да е укривана преписката от мен и да не съм разпитван. Имуществото на Гайч е запорирано от Комисия т.н. „ Кушлев” с готовност за конфискуване наред с моите спестявания без ефективна възможност за защита.
     
      4. Във връзка със соченото, като има още много такива примери в сигнал на явно робство са действията на съграждани и институции по дома ми на постоянно местоживеене. Така има осъществявано незаконно строителство и съставяни документи с невярно съдържание на лъжи.
      Издадена е заповед за премахване незаконното в част от заявеното от началник национална-та служба ДНСК-София. Обжалваното бездействие на контролиращите в държавата е потулено и заличено с определение № 8 / 11.01.2005 г. по адм.д. 004/ 05 г. на ОС-Враца от известната съдебна тройка М. Аджемова, Раденков и Досов . Този съд приема да нямам право на жалба и да нямам интерес от обжалване при извършвани действия от други в дома ми. Така се създава паралелен свят на друга истина и то от съд на държане в робство при лишенията . На поредно мое искане за изпълнителни действие по производството в отговор СВ-3467-02-441 от 28.04.05 г.. Главен директор от ДНСК-София ме уведомява да съм изправен жалбоподател поради което бил спрял действието на заповедта.
      В допълнение на робството с писмо № АБ-94-00-69 от 6.VІІ.1989 г. на ОНС-Враца до Комитета за култура на НИПК-София от председатели на местната власт искат отнемане моята ценената собственост и предоставяне на заслужили тях изпълнители, на мръсни поръчки/ пр. 5/. Има ли предателство срещу гражданина от управляващата местна власт ?
     
      В защита правото си на собственост при нищожни ответни документи и срещу дискриминация с иск 2115/19.09.2006 г.против съграждани извършващи незаконно строителство в дома ми, нищожно разпореждащи се с имота и настанявали цигани в поръчка да бъда тормозен от десет-ки години е образувано гр.д.№ 3/ 2007 г. на РС-Враца. Към делото с писмо № 606/92 от 06.03.07 г. Председателя на съда в указание към заместника си-съдия в това производство поставя под въпрос и оспорва да е влязло в сила решение по гр. д. 2717/1985 г. на същия съд за възлагане на имота при делба на наследство и осъждане другата страна да заплати цената за извършени подо брения, като документ за собственост / пр. 7/. Пред съда показах заверен оригинален документ - решението. Магистратите в съдебни заседания ме унижават, създават непоносима обстановка.
     
      Защита от институции на съграждани е в пристрастно производство при злоупотребата от страна на съда и робско отношение към мен. Въпросите ми към ответниците за установяване дискриминация са отклонявани от съда като дискриминиращи. Съда отправя закани и заплахи към мен в съдебни заседания. В производството съм подлаган на стрес. Искам многократно поправки на съдебни протоколи. Така по четвърто заседание от 14.04.08 г. е заведен иск под № 4688 от 21.04.2008 г. по делото за поправка на протокола от 14.04.08 г.. Съдията се прави на не-разбрал за кое заседание съм искал поправката / пр. 8/. Действията от състава на заместник пре-дседателя на съда при разпит на свой свидетел секретар на съда са без снемане на самоличност-та и без предупреждение за отговорност. След два отвода на съдебни състави трети Емил Кръс-тев с майка прокурор упорито отказва търсен отвод и от едно заседание така и решава. Устано-веното за строено в имота второ жилище / с баня и тоалетна в паянтово изпълнение върху част от мазата на масивното жилище след четиридесет години / от съда е лъжа и няма съответствие в наличната действителност и в доказателствата, експертни и писмени, но има цел стабилизиране нищожна делба. Това при факт на едно жилище в имота и лице към улицата от седемнадесет метра този имот не може да се дели.Или упражнената дейност има друг правен интерес.
     
      Само няколко месеца по-късно изцяло този РС си дава отвод по моя земеделска преписка установено с определение от 09.02.2009 г. на ОС-Враца. Този факт на злоупотреба ли е ?
     
      С определение 1942 / 23.11.2007 г. по гр.д. 953/07 г. ОС-Враца в състав председател Мишонова-Хальова, Петрова и докладчик мл.с. Иванов разглеждат по същество и установяват решение по гр. д. 2717/1985 г.на РС да е влязло в сила. Същият състав при докладчик мл.с. Иванов при ход на въззивната жалба в дело 862/08 г. на ОС в съдебно заседание от 28.01.09 г.отказва да даде отвод при особените ни отношения и при разгледан същият спор в зависи-мост. Съд укрива мое изложение 5018 от 22..05.08 г. към гр.д.226/08 г. на ВКС-ІV г.о. от обсъждане като го поставя последно в друго д. 890/2006 г.на ОС-Враца, на приложените дела.Така и решено в съучастие на РС по изкривена истина на пристрастие! Или ответния ОС също признава злоупотребата в дискриминация срещу мен.
     
      Съд приема за установено като да имало две сгради така наречени „ малка” и „ голяма” с различна конструкция строени по различно време когато действителността по логика, факти и документи е за една жилищна сграда в имота по изискванията на закон във времето. Съда зат-варя очи за неподелимост и на парцела, както и по поправка на ползване в собственост, двете по документи от 1960 г.. Така е подготвена за отхвърляне на петицията в защита на ответниците.
     
      Посредни изпълнители при създадената обстановка на политическата поръчка за тормоз на обществена среда са род Маздрашки по процеса в защита собствеността на моя дом.
     
      Същите строят незаконно с години в имота подбуждани от институциите в създаване друга обстановка към собствена правна защита срещу мен. Веднъж установено и премахнато като незаконно веднага в почивни дни е възстановено от цигани и сега обявено за търпимо.
     
      Маздрашки обявяват имота за продан чрез агенции за недвижими имоти, „ Аура” и др. и чрез местната кабелна телевизия, на общоизвестен факт който не се нуждае от доказване.
     
      Нападан съм в двора на дома си с физическа сила от зетьовете Маздрашки като веднъж трябваше да потърся спешно „ бърза медицинска помощ”. Разбивана беше входната врата на къщата. Разкъртена беше портата на улицата към имота с унищожаване заключването в свободен достъп за всеки към имота. Беше срязана халката с катинар към мазата на дома..
     
      При всички тези набези бях ограбван от полиция, прокуратура и съд при защита и укриване на реалните извършители и отказване на съдебно дирене срещу посредници Маздрашки. Има само множество последователни писмени предупреждения в собствена служебна подигравка.
     
      От осем години настаняват под наем в имота цигани на поръчка реално да бъда тормозен.
     
      В съда ответната страна не възразява на твърденията ми като и с отговори на поставените въпроси фактически по същество подкрепят същите.
     
      По нарушението в дискриминация доказвам ответниците съзнателно, умишлено да подбуж-дат цигани в тормоз към мен като насочват за настаняване същите в имота ми с такива указа- ния. Съпруга на отв. Капка, Любен под прозореца ми за да чуя и ме държи в подчинение дава указания към циганите– „ Тук съм ви пуснал без наем да не му давате спокойствие, трябва да има музика до дупка, всичко това тук е и ваше като по всякакъв начин може да ползвате”. Един от тях, Кирчо веднъж беше търсен с призовка по предявен иск, друг път търсен от полицията. Защо ли ответниците не предоставиха собствения си дом на близките си? Приложих само част от мои оплаквания до полицията по множеството нарушения на ответния род и близките им цигани. С приложените справки на РПУ в резултат на извършени проверки съм уведомен за предупреждаване на ответниците да не влизат в саморазправа. Под достойнството ми е да описвам тук множеството мерзости от тази ответна страна. Всички ползват стаите за регистрация ”крайно нуждаещи се” с цел получаване общински жилища. Също предприемат действия на разпореждане със собствеността ми с обявяване за продажба, по-горе изяснен. По тези оплаква-ния до полицията ответниците са предупреждавани многократно да няма „ самоуправство”.
     
      Мотивите по признаци за тормоза са убежденията ми за правов ред, притежанията ми на дом паметник на културата, произхода ми и други, всички общоизвестни. Аз съм пенсионер като миньор. Произхождам по характеристика „от градско богато” национализирано и ограбено семейство. Всички тези обстоятелства са налични в производствата, известни от събеседване в предаване на местната кабелна телевизия и на цялото общество на малкия град. Също и на съда ответник, настоящия и въззивния по висящо аналогично дело.
     
      Сега по време на съдебно производство бях нападан с физическа саморазправа от семейството на отв. Капка с нейно присъствие в имота ми на двора. Същата ми заяви, че като старша сестра в психодиспансера ще ми издейства „ освидетелстване”.. Бях заплашван за живота си от съпруга Любен, ако не престана да се оплаквам пред институциите и не прекратя настоящето производ-ство. Бях оценяван и обвиняван като неспособен и некадърен човек и гражданин от тези двамата „ достойни” по рождение според Конституция на РБ ответници.
     
      Същите владеят и се разпореждат със сочената собственост и действат и развиват дейност против личността, достойнството и дома ми на обиди, унижения, обири с тормоз и рушене . За тези си цели същите използват роднини и цигани. Забраняват ми да обработвам, подържам и даже да стъпвам в собствения имот и ограничават достъпа до сградата. Често идват в имота и ме заплашват. Нападан съм в дома си с разкъртване на входната врата. На двора в изненада бях ударен в областта на корема с разкъсвания, установено от спешна помощ. Рушат портата на имота при улицата. Обявяват за продан имота, а от мен искат петдесет хиляди лева, на незакон-но обогатяване . За тези нарушения съм подавал оплаквания с конкретни описания до институ-циите. През 2008 година на лятото при направа изкоп от мен в двора с цел нов водопровод и при изграждане нова бетонна настилка до къщата ответниците стигнаха отново до физическа саморазправа срещу тялото и дома ми, заплахи за живота ми. Същата ме спира и из града в тормоз.
     
      Извън съдебното производство сочените съседи по моя наследствен дом по постоянният ми адрес се чувстват окрилени от изложения правов ред в България на ненаказуемост и предприе-мат множество стъпки на саморазправа, за което съм предупреждаван. Рода Маздрашки има дом на друг адрес, няма разбиране на закона и търси свои права в преклонение към институци-ите чрез действия на принуда да преустановя защитата на моите права и спра делата и оплаква-нията си. За тази си цел на тормоз същите продължават да използват цигани с престъпни нак-лонности за настаняване в имота и мой дом. От години там са минали четири семейства и сега има ново за взлом и грабеж. Живея сам и това се ползва в самозащита при търсени от право-охранителите доказателства от мен. Тези съседи са обявявали претенцията на собственост за продажба неуспешно.
     
      Ако ответниците-съседи са толкова загрижени за циганите защо те не предложиха собстве-ният си дом за ползване ?
     
      Продадох сигнал 01059/29.04.08 г. ДО ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр. ВРАЦА срещу Любомир и син Илиеви за предизвикателства, заплахи и нападения срещу мен. На 27 април преди година по обяд на връх Великден в наследственият ми дом същите имаха претенция на защита своя собственост в презумпция на изпреварване правосъдието.
     
      Тези действия нападателите предприемат след даден отвод за пристрастие на съдията по гр.д. 3/ 07г. на РС-V гр.. Враца за защита правото на собственост и за дискриминация срещу същите тук ответници. Също при самочувствие на нападателите от подкрепящо и подбуждащо-то бездействие по сочените преписки при ОП, други при РП и множество предупреждения от РПУ всички от гр. Враца всички срещу същите ответници. Така посредниците граждани защитават в съдействие институции, съд и полиция !
     
      По това оплакване престъпниците са поредно предупредени като до сега не съм уведомен в лишаване от средства за защита пред съда.
     
      Или нападателите се явяват изпълнители на партийна и институционална поръчка в подтис-кане гражданското общество при такива действия от моя страна.
     
      В настоящата Великденска седмица на 2009 г. са подновени действията на тормоз в наглост от страна на посредниците Маздрашки. След като са получили моята касационна жалба срещу злоупотребяващите решения на инстанциите по същество в спора ни по защита собствеността зетя Любомир ме спира на улица в града с предупреждения да спра делата и да се подчинявам. Заявява ми да има намерение да ме убие. Такива заплахи е отправял многократно. Заявява ми да е поръчвал лично на циганите набезите като изхождал от характера им и начина на изпълнение. Признава сам да е изкъртил портата към имота на улицата. При обръщане внимание за лъжите на същия пред полицията като недостойно поведение не намира думи за отговор.
      Предупредих от този момент да има реални действия на война. Два дена по-късно в дома ми идва млад циганин да търси квартира като познат и роднина на предишните наематели. На другия ден 16.04.09 г. рано след обяд велосипеда ми от задния двор изчезва и е правен опит за взлом на врата от тази страна на къщата. Това колело е известно на целия град от медийни снимки на мероприятия на гражданското общество. Така е предизвикана и провокирана полицията. Подадох сигнал до РПУ.
      Така пореден Великден се превръща в символичен ден за мен на терор и спасение.
     
      5. При пенсионерските протести от 2007 г. бяха отнети конституционните ми права на участие в защита права. Полицията ми състави акт 573422 за нарушение на обществения ред и разпореждане 3721 в забрана на участие в протести, двете от 13.02.07 г..
     
      В отговор изх. № 433/07.04.2008 г. на Инспекторат при ВСС по моята жалба касаеща структурата и състава на магистратурата, тяхната компетентност и правомощия в подкрепа с примери е намерена за основателна задача при работата на инспектората / пр. 9/.
     
      овече от петнадесет години живея пряко в стрес, държан съм в принудително подчинение, унижаван съм в собствения си дом и ограбван от тези ответници и институции. Или общо шест-десет години с баща ми. И животните сега имат по-добри условия на живот в уважение. Тези обстоятелства навеждат към групировка за репресия от институционален тип. Всичко което става в държавата се знае от службите и сега става обяснимо и за мен.
     
      Искам да ми бъде върнато колелото което е символ по действие на достойнство, по снимка. Трябва службите да подбудят циганина-крадец към опрощаваща среща в разговор. Няма каквото и да е положително предложение, а само забрани. Целта е да бъда държан в принудително подчинение.Такава злоупотреба с граждански права при самочувствие може да има само при купена защита на институциите без правно основание. По многобройните ми оплаквания в случая правоохранителите искат от мен доказателства без да използват всички способи по закон да разследват. В разговор по подстрекателството и тормоза институционални служители оправдаха бездействието си с изискванията на Европей-ския съюз за десетилетие на ромска интеграция. Също за липса на правомощия по случая. Няма разследване и търсене на свидетели при презумпция за бягство от сътрудничество. Съмнявам се Европа така да разбира правото и интеграцията в правов ред. Срамувам се от тази България.
     
      В основа на сигналите ми са личните преживявания като обобщение и достоверност по създаваната обществена среда на омраза от самозвана сто и двадесет годишна политическа класа. Ограниченията в некомпетентност,завист и алчност задържат развитието на обществото. Налице е липса на ценностна система на управляващата класа по соченото.
     
      Считам за политизирано правото когато се търси и използва положителното и позитивното. Разобличавам и се дистанцирам от езика на жаргона и на вулгарност както и от безпочвеното възхваляване по искане на властник. Така се изкривява реалността и истината. Размива се справедливостта.
     
      Достойния човек вижда и отчита увреждащото зло както вижда и уважава доброто и като такъв използва съответните реалистични изразни средства на справедливост.
      Правораздаването е и трябва да бъде безпристрастност и обективност на практика. Сигурност и ред на грижа във власт ще освободят потенциала на обществото за развитие.
     
      Каня Главния прокурор на диспут в производство за защита от дискриминация в злоупотреба с права в открито съдебно заседание на 10.06.2009 г. по гр.д. 1770/08 г. на ВКС-ІV отд. да се яви лично и се откаже от упълномощения юрист при изразходване средства на данъкоплатеца.
     
      Във всички производства по-скоро съдът налага своето собствено разбиране, от колкото тълкуването на закона според намеренията на законодателя, така се стига до „ управление чрез съда”. В тези случаи съдебния активизъм служи за обосноваване на политическата намеса на съдилищата, което ги превръща в непосредствени участници в политическия процес.
     
      Поставен съм в по-неблагоприятна и непоносима обкръжаваща и обществена среда на живот в геноцид и на апартейд с отнемане на права и притежания. Нямам сигурност и надежда за справедливост.
     
      Правата на човека по Конституция и по Всеобщата декларация за правата на човека са лист хартия без съдържание за България. На по-високо ниво на управление, както в стопанския живот така и в правото едни личности се държат като институция спрямо други личности на несправедливост и показност. Ако това е правова държава със законотворчество постфактум, на престъпления при норми за възпитание и регулация, на правоприлагане за назидание и възпрепятстване развитието то аз съм попаднал във века на цивилизованата джунгла.
     
      Предлагам за категорично и единствено разделяне на обществото по достойнство.
      Предлагам да бъдат отнемани правата за упражняване на професия на магистрат и полицай упражняващи дейност в злоупотреба с права. Също за тези по осъдителни дела на Съда на Европа. Същите трябва да бъдат осъдени да изплатят присъдите взети от данъкоплатеца и в двата случая с основание по приет и публикуван закон.
     
      Предлагам Конституционния съд да осъществява контрол върху съдебните решения за противоречие с Конституцията. Когато на практика няма закон който да закриля правата ми на човек и гражданин то аз съм принуден да прибягна към бунт срещу тиранията и потисничеството като последен изход с основание във ВДПЧ или да се смея на Държавното лицемерие, двуличие и интелект.
     
      Очаквам отговор в намерение за решение по сигналите. Очаквам предложение и насрочване среща за преговори в срок до седем дни от получаване. За нов Правов ред в приложение и нов Световен ред в компенсиране дискриминацията срещу Човека от служителя и от Държавата при злоупотреба с права и власт, по Обществен договор. При установената фактическа обстановка на свързаност между закрилящи институции, под-будители и реални извършители намирам да съм поставен в условия на война поради което :
     
      Обявявам гражданско неподчинение в самозащита.
      От седмия ден от получаване настоящето ще предприема действия в защита на собствения си дом. Ще следват действия на неподчинение при наложената гражданска война.
     
      ПРИЛАГАМ : сочени в текста десет доказателства за ВСС.
      гр. Враца
      2009-04-18
     
      НИКОЛАЙ СТАТКОВ
     
      Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА”- Враца
      GSM 0899748305 statkov_nikolay@yahoo.com
     
      О, неразумни и уроде , Поради що се срамиш да бъдеш достоен Човек ?
     
      „ – ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ” - ЗА ЕДНАТА ИСТИНА ВЪЗКРЪСНА !
      --
      ДОПЪЛНЕНИЕ СИГНАЛ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ІV
     
      ОТ НИКОЛАЙ ЕВСТАТИЕВ СТАТКОВ
      гр. Враца, Петропавловка 88
     
      Уважаеми госпожи и господа,
     
      На 21 април 2009 г. получих ново разпореждане от ОС-Враца за връщане касационната жалба при злоупотреба и в лъжи поради което се налага да допълня сигнала / пр. 14/.
     
      Както казах, с внесена касационна жалба № 874/01.04.2009 г. чрез ОС излагам основания по обстоятелства на злоупотреба с права от страна на магистратите при правораздаване.. За соченото там мое материално право бях заплашван от Любен Илиев – зет Маздрашки при описаната ни среща на 14 април-преди седмица на улицата. Така бях останал с впечатление за получена в редовност на касационната жалба.
     
      По отношение кас. жалба получих разпореждане от 03.04 т.г. по делото от един съдия с указания да внеса наново д. такса и копия от внесеното / пр. 12/. Няма тричленен състав. Младия докладчик и втория съдия отказват да подпишат двете разпореждания.
     
      Действията на ответниците от една страна са предизвикани от защитата на съда с постанове-ните решения в принудително подчинение. Или от друга страна са добросъвестно изпълняващи указания в поръчки на подбудителство от институции към намиране подходящи изпълнители за тормоз и увреждане спрямо мен във връзка с права по гр. д. 1770/2008 г. на ВКС – ІV отд. при ответните институции. Досега съм правил многократно предложения на ответниците за насрочване на среща и доброволно да уредим отношенията помежду си. Няма реакция по изложения смисъл.
     
      Да разбираш обстоятелствата и да нямаш достойнство в собствен избор за положителни действия и на ограничаване, това е омраза и спрямо себе си.
     
      Така работи и съда.. Няма разбиране по предявения иск за ясен доклад по делото и няма предложение от страна на съд за споразумение съгласно изискванията на чл. 109 от ГПК .
     
      Съвместната такава работа на управление от институции и съд е пример за съграждани. Това води до бедност и изостанал Северозапад. Върховенството на Конституцията и Е Конвенция на практика е потъпкано.
     
      Докладчик написал обжалваното решение е младши съдия на ОС. Двете обжалвани разпо-реждания от закрити заседания от присъствали двама магистрата са при действително участие само на един.
     
      С пояснение от 10.04.2009 г. до ОС се стремя ясно да посоча търсеното като в изпълнение на така разбраното разпореждане внасям соченото на четири броя документа – преписи / пр. 13/. Вносната бележка за д. такса от 01.04.09 г. при Прокредит банк АД от 30 лева внесена с жалбата е в делото което при съмнения съм проверил. Тези факти са укривани от ОС със собствените си разпореждания.
     
      Внасям жалба срещу разпорежданията до ВКС и против съда.
      Който има очи да види, който има уши да чуе управляващите магистрати, посредници и изпълнители по сочените обстоятелства и приложените доказателства и с разум да преценява.
      Да честваме ХОЛОКОСТА !
     
      В гражданското неподчинение Човек използва мирни средства за защита в достойнство с чест. Воюващия не подбира средства, а избира само изпълнители. На война като на война. Отговорността винаги е на властващия с превъзходство. През гроб никой не е отнесъл имот и състояние. Но до гроб Човек е длъжен да защитава истината в достойнство на справедливост и чест.
     
      ПРИЛАГАМ : допълнително сочени в текста четири доказателства за ВСС и Европа.
     
      гр. Враца
      2009-04-24
     
      НИКОЛАЙ СТАТКОВ
     
      ЧЕСТИТ ДЕН НА ПОБЕДАТА 9 май !
      --
     
      ДО ИНСТИТУЦИИТЕ НА БЪЛГАРИЯ,
      НА ЕВРОПА И
      МЕДИИТЕ
     
      Комисия за жалби и петиции на гражданите при Народно събрание РБ komisiajalbi@parlament..bg
     
      Министър Министерство на правосъдието РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ , внасям сигнал
     
      Омбудсман РБ r.totkova@ombudsman.bg l.krilchev@ombudsman.bg
      Европейска комисия при ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ E-mail: comm-web@ec.europa.eu
      Европейски омбудсман при Европейски съюз еo@ombudsman.europa.eu
      БТА corr@bta.bg rtm@bta.bg, kn@bta.bg
     
     
      СИГНАЛ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ За ДОСТОЙНСТВО В ПРАВАТА - ІІІ
     
     
      КЪМ : предходни мои преписки и във връзка с отговор по № 94-Н-51/25.02.2009 г.на МП .
     
      Уважаеми/а господине/госпожо,
     
      Под горесоченото заглавие до Вас за сега съм изпратил само три сигнала с примери подкрепени с доказателства по работата на държавната администрация и съдебната система като Изпълнителна и Съдебна власт в България. Имам налични още такива примери с доказателства и не само за страната, но и сега за Европа. Необходимо е да уточня че тук не повдигам изрично и само въпроса по материалното право. Именно решаваното в материално-правно отношение въпроси е резултат на злоупотреба с права и власт против справедливостта и истината от страна на законодател, администратор и магистрат.
     
      Повечето закони са приемани при гласуване с чужди карти на определени интереси. Трябва ли изцяло живота да бъде регламентиран с често променяни закони в политически интереси ?
     
      Давах сигнали за упражняване действия и бездействия в дискриминация при злоупотреба със служебно положение от местно и национално значения в избиване на лични комплекси.
     
      Разбирам и уважавам човек който е компетентен, образован и най вече прилагащ на практика доброто научено от развитието на човека и на човечеството. Такъв човек според мен е способен да оцени постиженията си, да уважава и сътрудничи с подобни и да защитава човешките постижения и тези на Цивилизацията в общо развитие. Няма сътрудничество в името на народа и достойните помежду трите вида власт.
     
      Търся липсваща общодостъпна информация в страната ни за правилата и практиката на Европейския съюз която да ми позволи ефективно да убедя „ компетентните” служители поне да ми обяснят мотивите си за отказаните права свързани с върховенството на закона.
     
      Библиотеките в страната нямат пълноценна литература за информиране на гражданите по правата произтичащи от членството в Европейския съюз. В допълнение окръжната библиотека на гр. Враца запечати компютрите за сваляне информация от интернет в ограничение.
     
      Участвах в обучение за разрешаване на конфликти по програма на Европейския съюз. В цялост обучението беше насочено в отстояване на интереси без да се обръща внимание на личен компромис в името на истината. Нямаше наблягане на основните човешки ценности и пътя на личността за осъзнаване в живота чрез възпитанието, самоконтрола и обществената регулация на отговорност. Считам интереса на всяка цена да е в основата на конфликтите.
     
      Защитавам правата си гарантирани от върховните закони и от Обществения договор в укрепване и зачитане Човека и държавността на доброто, красотата и истината срещу всякакъв вид на злоупотреба с права и власт. Търся честния и достоен Човек за сътрудничество.
     
      От началото на деветдесетте години на миналия век с разпускане на служба „ Държавна сигурност” в България започна внушаване и прилагане на престъпния принцип на некомпетен-тност „ Всичко което не е изрично забранено от закон е разрешено”. Трудилото се възрастно поколение беше набелязано за обект на нападение, като притежаващо собственост и средства.
     
      Как е създадена Държавата, за какво и за кого ? - Дали за отнемане правата на човека и делегиране права на едни в управление, правораздаване и собствена изгода срещу другите в правото само да произвеждат блага. - Или за социална справедливост и мир.
     
      Подържаната среда на корупция в България нанесе огромни щети на гражданите и най- вече на мен и рода. Изкуствения фалит на банките от 1995 година отне спестяванията. Под формата на справедливост чрез реституцията от 1992 година на национализираното имущество през 1947 - 56 години същото се възстановява по оценки на нищожно ниски цени и във вид на ком-пенсаторни инструменти без стойност. На практика един от наследниците поема всички раз-носки при бездействие на отказ от наследството от останали роднини. Институциите пренебрег-ват умишлено този факт в допълнителен тормоз на разделение роднини и семейства. Всичко това се извършва от администрацията и утвърждава от съда в противоречие на обществения договор, на Конституцията на РБ и на Международното право. В дискриминация и държане в робство властта посяга на правата на собственост и наследяване и на унижаване личността.
     
      Робството е положение или състояние на човек, върху който се упражнява някакъв или всички видове насилие, накърняващи правото му на собственост по дефиниция на чл. 1 от Конвенция за премахване на робството на ООН.
     
      Принуден по закон попадам сред администрацията в уреждане на собственост и наследства. При бездействие и злоупотреба се налага да се обърна към съд. В производствата институциите използват некомпетентни, пристрастни и зависими лица и назначавани такива експерти по методите на службата за сигурност и опита на разтурената служба „ ДС” в утвърдяване практи-ката на злоупотреба с права и власт. Отнемана е всяка възможност за защита и е създавана нова друга действителност на дробена в страст истина.
     
      Създавана е от едни със самочувствие лица непоносима процесуална и обществена среда. Робовладелството на настойничество с отнемане на материална собственост от правоимащи прехожда и взема форма на преподаване с внушаване към същите потърпевши обекти на друга идентичност без съзнание за собствените си права. Вместо правораздаване съдебната система поема управление чрез съд на политически процес без отговор на поставяните въпроси .
     
      Вътрешните убеждения на решаващите съдебни състави остават тоталитарни с омраза по хода в производствата, при допускане пристрастни експерти и в следствие така решавани делата.
     
      Както се вижда от икономично изложените до тук примери търсене на моите човешки права в материален аспект датират от повече от двадесет и пет години и са във връзка с общо сто и двадесет годишна история на три поколения в рода ми. Достойния човек винаги е бил и остава сам в света на обществена среда при такава практика.
     
      От човешка гледна точка материалния резултат като блага е следствие на интелектуален труд в съчетание с физически упражнения и в справедливост при отдадени служба и данъци към обществото и държавата.
     
      В случая на упражнения труд от властимащите институции при служащи с интелект и вът-решни убеждения без житейски опит имат превратен резултат. Получаваните данъци като заплата правоприлагащите служители не уважават и посягат с решенията си на всичко ценено в притежания мои и на достойни личности в назидание по презумпции. Организации се създават и размножават в името на чужд разгласяван интерес и на равносметка в лични облаги. За защита правата си пред съд човек трябва отново да плаща данък на държава в държавата. Още повече и на адвокат по 150 лева / 75 евро/ за подписа му при нова норма на ГПК и своя наредба. Продължителността на съдебната процедура поставя под въпрос не само справедливостта но и смисъла при загуба на време, труд и пропуснати ползи в цялост. Това обяснява престъпността.
     
      Триединството на труд, интелект и справедливост атеистите преобръщат на грабеж, лъжи и права на положение и власт в сила. Трябва ли всеки човек в спорна ситуация и по всяко време да прибягва до силата и средствата които притежава и да упражнява същите по всеки явен случай в защита на интерес по примера на публично известните личности. Както и да се организира в такава цел. Компромиси са необходими но без да бъде изчерпвано търпението.
     
      В първичния живот има физическа борба срещу всеки срещнат за оцеляване. Също има бяг-ство от отговорност с лъжа, измама и въздействие за запасяване, всичко това за задоволяване на егото. Може би така сме еволюирали? Може би така е създадена държавата за добро и зло? Може би това е справедливостта на редуване отговорност и безотговорност в измерение ? Друго е културата и ценностната система ! Или има сблъсък на култури ?
     
      Достойнството се изгражда с труд върху основата на справедливостта / истина, истинност, и справедливост на функционално съответствие/. Компетентност в достойнство на служителите на народа и на гражданина в уважение на живота за справедливост ! Достойнството не е естествено състояние на човека, а се придобива и отстоява чрез заслуги, които трябва да бъдат признати от такива. Достойнството в духа си е едно за добро. То не се придобива по силата на диплома, нито по силата на служебно положение. Още повече когато има пазар и на дипломи и на власт по настояще време. Или чрез тълкуване смисъла на думите може да бъде обърнат ?
     
      Тази дейност от алчност и завист предизвиква кризи на корупционна среда на местно и глобално нива: съдебни производства, създава кредитни милионери, предизвиква недоволство. Държавата е създадена за балансиране на силите в справедливост и социален мир !
     
      Мултикултуралистът пренебрегва процеса на развитие, който въобще му е позволил да усвои универсалния плурализъм и е склонен да се превърне в напълно нетърпящ несъгласните с него. И така се хлъзва към порочната нетърпимост в името на търпимостта, към цензура в името на справедливостта, към политика на „ ние знаем по-добре” и безмилостна политическа коректност – с тайфа елитаристи, които се опитват да обявят извън закона елитизмите на всеки друг. Това е пътя към професионално изкривяване, към апартейд и към фанатизъм.
     
      Уважавам враговете си защото се уча от грешките им на пример за избягване.
     
      При съобразяване с правата и реда веднъж от преди четири-пет години се обърнах простран-но до Законодателя, Изпълнителя и Съда с власт по Конституция на РБ по материя и процеду-ра. Ползвам говоримия и правен език в комуникация. Търсех и търся яснота и разбиране.
     
      Един опит за съдействие с писмо 108/14.07.2006 г. от страна на Председателя на комисия по правата на човека при Народното събрание Герджиков е изпратена жалбата ми с идентични на сочените оплаквания до Омбудсмана на РБ с молба за упражняване на правомощия / приложение 1/. В резултат на подробно лично запознаване в отговор с писмо 175-2018 от 15.09.2006 г.омбудсмана Г. Ганев споделя много от оценките ми за работата на съдебната система у нас като отказва съдействие с оправдание в закона / прил. 2/.
     
      Вместо титулярите на Власт по много от преписките некомпетентно и без разбиране същ-ността на жалбата ми администрацията отговаря при възпрепятстване компетентните Избрани служители да се запознаят с повдигнатите въпроси. Така по същите оплаквания с писмо 71/03 от 17.08.2006 г. началник Приемна при Министерски съвет С. Божикова ме консултира / пр. 3/. По същия начин сега по настоящия сочен сигнал началник Приемна при Министерство на правосъдието С. Кирчева с писмо 94-Н-51/09 от 13.03.2009 г. ме насочва към адвокат / прил. 4/.
     
      Същите оплаквания са разгледани от административния секретар на НС М. Гаврилов в отговор ПГ-8194-Н-80 от 26.11.2008 г. с уверяване Народното събрание да е законодателен орган който не може да изпълнява функциите на посредник по така възприета ми жалба / пр.5/.
     
      Същата преписка вече вътрешно отнесени към Комисия по жалбите и петициите на гражда-ните при НС Д. Йорданов от отговор 853-17/2405 от 08.01.2009 г. научавам приложените доказателства да са унищожени с което съм лишен от възможност за адекватна подкрепа и съдействие / прил. 6/.
     
      На първото ми изложение по повдигнатите въпроси в копие до Европейски омбудсман полу-чавам отговор 00013512 от 17 август 2006 г. отново от администратор Del Bon в съвети / пр. 7/.
     
      На ново изложение със същите въпроси като европейски гражданин в отговор 0742/2007/VIK от 14.03.2007 г. секретариата Santana ме уведомява за разглеждане жалбата ми от администра-тор българка Виолета Костнадинова при публичност в разследването и старание / пр. 8/.
     
      Окончателния бързо подготвен отговор от българката от 10.04.2007г.по преписката е на също отказано съдействие с оправдание в закона както българските си колега и подписан лично от омбудсмана на ЕС Диамандурос / прил. 9/. За отбелязване е двойната работата на тази админи-страция по първата преписка в информацията. Обявения E-mail адрес сега е блокиран.
     
      От отговора при насочване към Съвета на Европа оставям с впечатление Европейския съюз да не се грижи за правата на човека.
     
      При съобразяване с дадените ми указания от омбудсмана на ЕС Диамандурос се обърнах с жалба до Комисар по правата на човека при Съвета на Европа Hammarberg / прил. 10/. Във връзка със заведени четири мои жалби пред Съда по правата на човека и нови такива търся информация за получаването им в съда и за административното им движение след като запитванията по факс и телефонните разговори се оказаха неефективни. Юридическия секретар на Съда българката Л. Малинова с писмо от 20.ІХ.2007 г. ме уведомява за процесуална икономия към едно дело да присъединява няколко мои нови оплаквания и ме предупреждава да чакам и да не търся повече информация / прил. 11/.
     
      Отговора от 11.ХІІ. 2007 г. на директора на офиса на Комисаря ме убеждава да се обърна към Комисията на Министрите и ПАСЕ понеже нямал пълномощия по случая / прил. 12/.
     
      Последната ми пратка с обратна разписка до Съда по правата на човека в Стразбург от 07.02.2009 г. по указанията от секретаря българин на път същата напуска България на 09.02.09 г. съгласно справка на пощите от 18.03.2009 г. / прил. 13/. Обратната разписка удостоверяваща получаване жалбата ми в Съда се губи във Франция като сега тези пощи ме канят да разговаряме по телефон по справка от 20.3.2009 г. / прил. 14/. Как да разбирам тези действия ?
     
      Търся определение в Международното право на достойнството ? Къде е истината ?
      Човек съизмерим ли е във власт с държавата, Съюза и Света ?
     
      Искам уважение и ефективна защита в прилагане на декларираните права на човека по международното право при върховенство на закона по достойнство.
     
      Очаквам отговор в намерение за решение по сигналите. Очаквам предложение и насрочване среща за преговори по повдигнатите въпроси. Подкрепям честните и инициативните.
      За нов Правов ред в приложение и нов Световен ред, в компенсиране дискриминацията срещу Човека от служителя, от Държавата и от Съюза при изложените обстоятелства..
     
      Когато фактите говорят и Боговете мълчат :
      ПРИЛОЖЕНИЕ : четиринадесет бр. документа описани в текста.
     
      ул. Петропавловска 88
      гр. Враца 3000
      BULGARIA
      2009-03-20, 26
      НИКОЛАЙ СТАТКОВ
     
      Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА”- Враца
      GSM 0899748305 statkov_nikolay@yahoo.com
     
      О, неразумни и уроде, Поради що се срамиш да бъдеш достоен човек !
     
      --
      ДО ИНСТИТУЦИИТЕ НА БЪЛГАРИЯ,
      НА ЕВРОПА И
      МЕДИИТЕ
     
      Комисия за жалби и петиции на гражданите при Народно събрание РБ komisiajalbi@parlament..bg
     
      Министър Министерство на правосъдието РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ : внасям сигнал
     
      Омбудсман РБ r.totkova@ombudsman.bg l.krilchev@ombudsman.bg
      Европейска комисия E-mail: comm-web@ec.europa.eu
      БТА corr@bta.bg rtm@bta.bg, kn@bta.bg
     
      СИГНАЛ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ За ДОСТОЙНСТВО В ПРАВАТА - ІІ
     
      КЪМ : предходни мои преписки.
     
      ОТНОСНО : загубените ценности за Човека и на пропадналия в част правов ред на Държава при криворазбрано в част признаване на права към осъдителни действия на нарушители от призваните и компетентни по служба за управление и за правораздаване, в дискриминация при злоупотреба с права и власт спрямо Суверена народ и спрямо достойния Човек.
     
      „Човека е човек - когато е на път ….” - Народен поет ….
      „ Моя страна моя България” - Народен певец ….
      „ Достойния човек мисли и работи за Доброто, Красотата и Истината в служба.
      Възмездие за службата си достойния получава от също такива на благодарност
      в справедливост. Държава се учредява от достойни граждани в служба на стабилно развитие.
      Доброто, Красота и Истината.
      Когато в Държавата вземе връх самочувствието на Омраза, Завист и
      Некомпетентност тогава народа боледува и враговете му тържествуват.
      Или както казва народът „ Дай му власт та да му видиш акъла” ” и още „ Накарай
      мързеливия / егоиста и некомпетентния/ на работа та да те научи на акъл” - Мисли на неизвестен автор
     
      Уважаеми/а господине/госпожо,
     
      Давах сигнали за упражняване действия и бездействия в дискриминация при злоупотреба със служебно положение в избиване на комплекси от местно и национално значения.
     
      Разбирам и уважавам човек който е компетентен, образован и най вече прилагащ на практика доброто научено от развитието на човека и на човечеството. Такъв човек според мен е способен да оцени постиженията си, да уважава и сътрудничи с подобни и да защитава човешките постижения и тези на Цивилизацията в общо развитие.
     
      Търся липсваща общодостъпна информация в страната ни за правилата и практиката на Европейския съюз която да ми позволи ефективно да убедя „ компетентните” служители поне да ми обяснят мотивите си за отказаните права свързани с върховенството на закона.
     
      Библиотеките в страната нямат пълноценна литература за информиране на гражданите по правата произтичащи от членството в Европейския съюз. В допълнение окръжната библиотека на гр. Враца запечати компютрите за сваляне информация от интернет в ограничение.
     
      Участвах в обучение за разрешаване на конфликти по програма на Европейския съюз. В цялост обучението беше насочено в отстояване на интереси без да се обръща внимание на личен компромис в името на истината. Нямаше наблягане на основните човешки ценности и пътя на личността за осъзнаване в живота чрез възпитанието, самоконтрола и обществената регулация на отговорност. Считам интереса на всяка цена да е в основата на конфликтите.
     
      Защитавам правата си гарантирани от върховните закони и от обществени договори в укрепване и зачитане Човека и държавността на доброто, красотата и истината срещу всякакъв вид на злоупотреба с права и власт. Търся честния и достоен Човек за сътрудничество.
     
      От началото на деветдесетте години на миналия век с разпускане на служба „ Държавна сигурност” в България започна внушаване и прилагане на престъпния принцип на некомпетен-тност „ Всичко което не е изрично забранено от закон е разрешено.” Трудилото се възрастно поколение беше набелязано за обект на нападение, като притежаващо собственост и средства.
     
      Как е създадена Държавата, за какво и за кого ? Дали за отнемане правата на човека и делегиране права на едни в управление, правораздаване и собствена изгода срещу другите в правото само да произвеждат блага. Или за социална справедливост и мир !
     
      Подържаната среда на корупция в България нанесе огромни щети на гражданите и най- вече на мен и рода. Изкуствения фалит на банките от 1995 година отне спестяванията. Под формата на справедливост чрез реституцията на национализираното имущество от 1947 година същото се възстановява по оценки на нищожно ниски цени и във вид на компенсаторни инструменти без стойност. На практика един от наследниците поема всички разноски при бездействие на отказ от наследството от останали роднини. Институциите пренебрегват умишлено този факт в допълнителен тормоз на разделение роднини и семейства. Всичко това се извършва от адми-нистрацията и утвърждава от съда в противоречие на обществения договор, на Конституцията на РБ и на Международното право. В дискриминация и държане в робство властта посяга на правата на собственост и на наследяване и на унижаване личността.
     
      Робството е положение или състояние на човек, върху който се упражнява някакъв или всички видове насилие, накърняващи правото му на собственост по дефиниция на Конвенция за премахване на робството.
     
      В производствата институциите използват некомпетентни, пристрастни и зависими лица и назначавани такива „ експерти” по методите на службата за сигурност и опита на разтурената служба „ ДС” в утвърдяване практиката на злоупотреба с права и власт. Отнемана е всяка възможност за защита и е създавана нова друга действителност на дробена в страст истина. Създавана е от едни със самочувствие лица непоносима процесуална и обществена среда. Робовладелството на настойничество с отнемане на материална собственост от правоимащи прехожда и взема форма на преподаване с внушаване към същите обекти на друга идентичност без съзнание за собствените си права. Съдебната система поема управление чрез съд като еднолично търговско дружество вместо правораздаване и справедливост. Такъв е продължаващия и сега демократичен преход в България.
     
      Практиката на прехвърляне топката е свързано с бягство от отговорност и самозащита. Излагам конкретни примери. Изхождам от личен опит при налични писмени доказателства.
     
      Вътрешните убеждения на решаващите съдебни състави остават тоталитарни с омраза по хода в производствата при допускане пристрастни експерти и в следствие така решавани делата.
     
      1. Работих като подземен миньор в рудник „ Плакалница” край гр. Враца. Същия е категоризи-ран като силикозноопасен. В допълнение на вредностите с протокол от 27.02.1990 г. на Програмен колектив при Медицинска академия гр. София установява радиоактивността в работните места да са аналогични с тези от подземните разработки на урановите находища
      / приложение 1/.
     
      В резултат на облъчването на работното си място без да съм уведомен от ръководството за тези вредности и без мерки за обезопасяване по тялото ми се появяват петна с форма на мехури. Проведено разследване на професионално отравяне и заболяване с протокол 127/10.ХІІ.1990 г. на ХЕИ установява вредностите по време на работното място на Николай Статков което е признато и подписано от ръководството на рудника подкрепено с печат / прил. 2/. Седем часовия работен ден протича в поза с напрежение на горните крайници, тялото и краката. Работа с бързоударна техника. Средата е с неблагоприятен микроклимат при наднормени влажност, ниска температура, запрашеност и шум, наднормени вибрации и наднормени йонизиращи лъчения. Темп на работа висок. Такава е истината !
     
      2. Експертно решение 205/16.03.1993 г.ЦТЕЛК – гр. София некомпетентно оценява трудоспо-собността за трудоспособен „ временно трудоустроен” / прил. 3/. Намерено е да съм ползвал една година отпуск по болест давана ми по решения на ТЕЛК-Враца. По право трябва да бъде определена група инвалидност. Лекуващата д-р Георгиева от професионален кабинет оформя болничните по призната за професионално заболяване „ вибрационна болест-ІІ стадий” и така укрива лъчевата болест при намерените симптоми. В допълнение на отнемане права от корумпирани и пристрастни специалисти втори д-р доц. Близнаков като ръководител на Радиологичен институт гр. София - и б. силов министър - ми предоставя препис от кръвни изследвания като укрива оригинала от сверяване. Впоследствие същия призовава лекуващата
      д-р Георгиева на обучение. От този курс на обучение в синхронизирано мнение за отделяне радиоактивен газ „ радон” от душа в банята и това да е причината за упоритите обриви ?!
      Така работят експертите с интерес към власт и пари !
     
      3. В съдебно производство за защита права съда назначава за експертиза лице на работа при ответника - НЕЛК и КПЗ. Същата д-р Апостолова с писмо от 06.04.2004 г. ме кани на преглед и изследвания вместо да се запознае с доказателствата по делото / прил. 4/. Възразявам с писмо от 09.04.04 г. по адм.д. 298/03 г. на СГС-ІІІ В отд. по назначеното лице като излагам съображения / прил. 5/. Искания отвод е отхвърлен в закрито заседание. В хода на делото на протокол от 08.11.04 г. експерта защитава заключението си на тълкуване протокола на Програмния колектив при МЗ / виж прил. 1/ и излага компетентна своя консултация със специалист да съм подложен на йонизиращи лъчения / прил. 6/. Още повече за заболяването „ дискова херния” в дискриминация при признато за професионално същото такова към колега.
     
      4. Сочената една година отпуск по болест през инфлационната 1992 година се отразява във времето на отпуснатата по размер редовна пенсия. Изплащаните болнични се равняваха с последната работна заплата докато същата на колегите беше увеличавана ежемесечно и тримесечно съобразна инфлацията. Пенсионерите в България са подложени на геноцид и държани в робство при отнемане на притежания и в размер на пенсиите. През 2008 година предприехме протестни действия в собствена защита. Основно искахме преизчисляване на пенсиите поне съобразно формулата по закона и промяна в определяне индивидуалния коефициент по същия / КОО/ на сумарен месечен такъв в справедливост. Внесох наше искане до Народното събрание и под № 618/17.05.2008 г. до Министерски съвет РБ / прил. 7/. Има ли нарочени за виновни във времето работници степенувано да поемат грешките на управление ?
     
      Предвижда се преизчисляване на пенсиите при тежест на реалния трудов стаж на дипломати, директори и партийни секретари. Това против увредените когато компенсиращо обезщетение за вредности на работно място е повелено със закон в увеличение прослужените години и приравнени към тези от трета категория. Има ли разделяне с подбуждане в противопоставяне на две групи пенсионери при некомпетентност и в несправедливост ?
     
      5. Политиката на робство е имала и има конкретно измерение спрямо индивида и моя баща Евстати Статков на следене за което научавам последен по уведомление от 03.02.2009 г. на Комисията по досиетата / прил. 8/.
     
      Това обяснява отношението и средата в която съм поставян във времето и до сега.
     
      Дейността на баща ми се изразява в борба за мир и на издаване на позив против Хитлер от 12.03.1936 г. / прил. 9/. Също в борба за социална справедливост за което е награден с почетна О.Ф. значка на ударника за особени заслуги от 1 май 1945 г. и е включен в списъка на подгласници на Отечествен фронт за народен представител в изборите през 1945 г./ пр. 10/. Дядо ми Тодор Статков е народен представител от Врачански окръг на ХІV обикновено Народно събрание 1908 – 12 г. / прил. 11/ . Тази информация или е убягвала на служба „ ДС” в некомпетентност или проявената омраза е израз на лично отношение при използване служебно положение. Инерцията на такова мислене би имала и сега има пагубни последици за икономиката и сигурността на България и на Европа.
     
      Партийната политика на увеличаване заплатите на служителите си и симпатизанти на държавна служба има ефект на стимул вместо ограничаване корупцията. Прокуратурата бездейства по търсене отговорност и се лута в угаждане на политически обществени идеи и поръчки. В България управлението е на администрация в наглост и некомпетентност по закони. Икономическото изоставяне на България е свързано с падение на културата и на неграмотност в смисъл на некомпетентност. Още повече при пазар на всичко в корупция. Съда разбира ли смисъла на действията си на дискриминация и на свързано с това подбуждане нарушения на законите ? При такова правоприлагане във времето на назидание при политически процес разбирам атентаторите. Виждам причините на психично болните, на фанатизма и на фундамендализма.
     
      Достойнството по рождение от Конституцията РБ е сведено до достойнство в укриване следите от корупция и несериозно отношение. А това действие при консервативната съдебна система и такова законотворчество е на детска игра в рушене на ценностната система. Такива личности отричат всичко друго и слагат началото на интереса по свое разбиране. Интереса на така учреденото ново собствено летоброене в изключване основните ценности на Човечеството е в основата на конфликта, против развитие на правото и на рушене на Цивилизацията. Необходимо е законодателна промяна в Наказателния кодекс за криминализиране недостой-ния служител като престъпник против реда на управление и с дефиниране на достойнството,
      при соченото в основание по сигналите.
     
      Търся създаване възможност за конституционен контрол по гарантираните права на гражданите пред Конституционния съд от 1991 г. и в бъдеще срещу окончателни съдебни решения постановени против върховенството на закона.
      Търся определение в Международното право на достойнството.
      Търся отговор за демокрация в практиката на управление.
     
      НИКОЛАЙ СТАТКОВ
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]