Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ДО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ E-mail: infocenter@parliament.

     ДО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ E-mail: infocenter@parliament.
     
      МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ E-mail: GIS@government.bg, primeminister@government.bg, dis@Bulgaria.gov.av.bg
     
      ПРЕЗИДЕНТ E-mail: press@president.bg
     
      ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ E-mail: vss-odit@del.bg
     
      ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ E-mail: webmasterpresident@europarl.europa.eu, рetitions@europarl.europa.eu
     
      ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ ПРИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ E-mail: comm-web@ec.europa.eu
     
      ВЪВ ВРЪЗКА С :
     
      ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ
     
      ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
      КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
     
      (постъпили в Народното събрание до 17.02.2006 г.)
     
      6. НИКОЛАЙ СТАТКОВ – гр. ВРАЦА:
      - Отпадане имунитета за всички и за всичко. Всички граждани са равни пред закона. Всеки има ненакърнима свобода на мисълта и право да изразява мнение, чл.6, ал.1 и 2, чл.37 и чл. 39 от КРБ;
      - Прокуратурата е част от съдебната власт. Прокурорите са юристи и отделянето от съдебната власт би означавало нарушение баланса на държавната власт при създаване прокурорска такава, чл. 8 КРБ;
      - Трите власти трябва да си сътрудничат при осъществяване държавния интерес за създаване средна класа и гражданско общество.
      - Конституционният съд да преразглежда решения на ВКС и ВАС в контрол за противоконституционализъм при сезиране от граждани.
      - Личността, гражданина запазва суверенните си субективни права на живот, достойнство и правата гарантирани по КРБ, чл.4, ал.2, чл.5, чл.6, ал. 1 и 2, чл.17 ал.1, членове 30 до 39, чл.43 и чл. 48. Същият трябва да има право за контрол и защита на тези права.
      - Изборност на съдии. Избиране съдия в съдебно производство. Другите две части от държавната власт, парламент и кмет с общински съвет се избират от народа. Би следвало избиране и на областен управител. Държавната власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено – чл.1, ал.2 от КРБ.
     
      17 февруари 2006 г.
     
     
      Уважаеми госпожи и господа,
     
      - като вземам в предвид ценностите на човешката цивилизация;
      - като вземам в предвид Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009г. относно Европейската съвест и тоталитаризма;
      - като вземам в предвид действащата Конституция на РБ;
      - като имам предвид двадесетгодищната криза в злоупотреба на управление;
      - като имам предвид високото ниво на корупция;
      - като имам предвид администрацията-електорат на партийна власт.
      - като имам предвид принципа на равнопоставеност в достойнство;
      - като имам предвид интереса на народа;
     
      - като имам разбиране и съчувствам на всички същества на земята;
      1. Изразявам почит към честните и достойни жертви на недемократично управление и отдавам уважение на всички, които са водили борба срещу тиранията и подтисничеството;
      2. Отново потвърждавам своя ангажимент към една мирна и благоденстваща България, Европа и Свят, основан върху ценностите в зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека;
      3. Решително и недвусмислено осъждам всички престъпления срещу човечеството и масовото нарушаване на правата на човека от страна на всички тоталитарни, авторитарни и двулични режими; изразявам съчувствие, разбиране и признание за техните страдания на жертвите на тези престъпления;
      4. Вярвам, че правилното разбиране и съхраняване на общочовешките ценности ще укрепи самобитността, разнообразието, европейската интеграция и глобализацията;
      5. Отново изразявам своята последователна подкрепа за засилване на международната справедливост;
      6. Изразявам убеждение, че крайната цел на разкриването и оценката на престъпленията на злото е помирение, което може да се постигне с поемане на отговорност, молба за прошка, материално обещетение към равни възможности
      и насърчаване на морално възраждане;
      Призовавам за нови допълнение и изменение на Конституцията на България при свикване на Велико Народно събрание
      За парламентарно разследване двадесетгодишни престъпления на кабинети на министри и кметове присвоили имоти на държавата на стойност повече от тридесет и осем милиарда лева.
      За обявяване масовата и частната приватизации за противонародни, като цялото имущество с това на кредитните милионери да бъде национализирано.
      За действителен демократичен преход в срок, на справедливост и предоставяне равни възможности за гражданите чрез акционерно участие по трудови заслуги.
     
      - Нов чл. 1 с Определение на достойнството на гражданите. Достойнството се придобива в осъзната служба на народа и човечеството. Като равенството по рождение е в духовен смисъл на чл. 6 ал. 1 от КРБ – да отпадне.
      - чл.1А Централната държавна Власт произтича от народа и се осъществява в негово име.
      - чл. 4 нова ал 3 - Всички нарушители на Конституцията или законите, носят отговорност.
      - Нова ал. 4 всички лица имат право на достъп до съд и на справедлив съдебен процес;
      - ал. 3 става ал. 5.
      - чл. 5 нова ал. 3 – Възстановяване правата и задълженията на гражданина в срок от влизане на Конституцията в сила при установяване на закон в противоречие.
      Променян закон повече от три пъти за една година последваща промяна да има обратно действие от създаването на закона.
      - чл. 6 нова ал. 3 – Който нарушава върховния закон става недостоен за служба.
      - чл. 8 се допълва – Държавната власт в специциализация се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна за осъществяване компетентно сътрудничество в името на народа.
     
      Референдум като форма на управление на народа.
      Органите на трите вида власт се формират след провеждане на преки избори.
      - чл. 10 нова ал. 2 – Отрицателен вот изразяват тайно не гласувалите.
      - чл. 42 Гражданите навършили 21 г., с изключение на недостойните имат право да избират и да бъдат избирани
      - чл. 65 нова ал. 1 – Народен представител / НП/ избиран между достойните.
      Смесена и равнопоставена избирателна система, 120 плюс 120.
      - чл. 67 ал. 2 – НП действа в съответствие с поръчаното в интерес на народа.
      - чл. 71 – Възнаграждение съпоставимо с максималното за страната.
      - нов чл. 72а - Отзоваване на депутати от избирателите при условията на избиране.
      - чл. 92 – Отмяна ал. 2 и свързаните с вицепрезидент.
      - чл. 114 и 115 – МС управлява с актове които не могат да противоречат на Конституцията. Министерствата прилагат върховенството на закона в насочване на гражданите при отговорност за вреди.
      - чл. 116 ал. 1 – Държ. служител се ръководи от закона в интерес на гражданина.
      - чл. 121 ал. 2 - Съдилищата в производство осигуряват установяване на истината при съдействие от страна на съда в интерес на обществото и към стабилен акт.
      - в чл.132 нова ал. 1 – Недостойния да няма право на обществено положение.
      - Нова ал. 2 – При злоупотреба с права от страна на съдии, прокурори и
      следователи, те носят отговорност за своите действия и актове. Всеки постановен акт свързан с такъв магистрат е нищожен.
      - Решения в името на народа и по целесъобразност на обективна истина в справедливост.
      - Възлагане на Инспекторат при ВСС проверка за правилното решаване и за целесъобразност по делата от съдиите, прокурорите и следователите;
      - чл. 143 нова ал. 3 – Областен управител се избира от народа по общия ред.
      - 149 ал. 1 нова т. 9 – КС се произнася по противоконституционалност на влязли в сила съдебни решения при отказ на ВС за такава по искане на граждани или при протест на прокурор в производството.
     
      Призовавам за нови допълнение и изменение в други закони
     
      І. Въвеждане на принцип за определяне размер на такси, глоби и наказания в определен процент в съответствие на средната работна заплата за страната респективно от получавания месечен доход.
     
      ІІ. Въвеждане на принцип за едновременно влизане в сила на два и повече свързани закона след публикуване и на последния в Държавен вестник. Закон влиза в сила след една година от публикуването му в ДВ.
     
      Промяна на ЗС
      - Гражданите да имат право да придобиват собственост в задоволяване на жилищните си нужди до един имот в населено място и до един вилен имот.
     
      Промяна в ЗДС
      - Назначен без конкурс служител да има статут на заместващ по отпуск.
      - Ежегодно тестване компетентността и пригодността на служителя и магистрата за служба на народа.
      - Съкращаване на половина администрацията в държавата.
     
      промана в КОО
      - В определяне индивидуален коефициент да бъде средностатистически от помесечните такива, което няма да влияе на всички останали пенсии. Това в равнопоставеност на боледувалите работници през инфлационните години.
     
      Таван на заплати до две средни в срок до края на демократичния преход и след това до три.
      Заплатите да бъдат определяни със закон според възможностите и упражняваните способности на достойния човек за единица време. Това както за ученици, работници така и за служители.Съотношението между минимална и максимална заплата, без тази на учениците, да бъде в рамките на 1 : 3. Ученик по професия да получава половината от разликата до достойно заплащане.
      Определената заплата да бъде коригирана с коефициент за ефективност на институцията, гилдията, бранша и други. КЕ на база рейтинг от обществено мнение и други в увеличение или намаление от изход, 50 % рейтинг равен на определената заплата.
      Недостойния да получава социална помощ определена на две степени със закон.
      - Соц. помощи общо до размера на минималната пенсия за семейство.
     
      Промяна в АПК
      - Възстановяване принципа „Мълчаливо съгласие” при липса на отговор от институции по търсеното от гражданин. Само нагъл при неграмотност, алчност и
      манипулация в мълчалив отказ на права лъже и краде.
      - Преразглеждане на всички решения взети при участие дори и на един установен за недостоен в отговорност от последните три години и тези посочени от засегнат гражданин в интерес без ограничение във времето.
     
      промяна НК
      - За недостоен да бъдат обявени децата до навършване на 21 год. възраст включително учениците, всички поставени под запрещение, също всички осъдени лица, както и такива с отнета права да упражняват професия.
      - По отношение на достоен човек, който при упражняване на задължения в злоупотреба с права и увреждане на друго лице, както достоен така и на недостоен, да бъде отнемане право да упражнява тази професия. Такъв става недостоен за служба на народа. За недостоен минимална присъда да бъде със срок от пет години, включително и под условие.
      - Лице с явен интерес и мотив по извършено престъпление при повдигнато обвинение от потърпевш да бъде прието за доказано извършено престъплението.
     
      промяна в ЗПК
      - Собственик на имот – паметник на културата в подържане, подобрение и реконструкция да бъде подпомаган от държавата чрез освобождаване от всички данъци и такси за сграда и земя, като среда на паметника, както и от ДДС за влаганите материали – строителни и други.
     
      Обсъждане и приемане на сочените предложения е въпрос на управленско разбиране вложената идея и на политическа воля за служене на народа.
     
      Ул. Петропавловска 88
      гр. Враца
      18.05.2009г.
     
      С уважение: НИКОЛАЙ СТАТКОВ
     
      Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА”- Враца
      GSM 0899748305 statkov_nikolay@yahoo.com
     
     
      О, неразумни и уроде ,
      Поради що се срамиш да бъдеш достоен Човек ?
     
      ---
      ---
     
      KOPI
     
      http://www.stefan-tcholakov.com/index.php?p=bg_roman
     
      STEFAN D/R D TCHOLAKOV
     
      VRAZA

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]