Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

Ж А Л Б А - СРЕЩУ : заповед № ДК-02-ВР-6/17.02.2010 г., акт № Вр-6/02.02.2010 г. и наказателно постановление № Вр-6-РДНСК-7/17.02.2010 г., трите на РДНСК.

     НИКОЛАЙ ЕВСТАТИЕВ СТАТКОВ
     
      гр. Враца, Петропавловска 88
      ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВРАЦА
      ЧРЕЗ РДНСК Северозападен район, Враца
      ОБЩИНА ВРАЦА
     
      Ж А Л Б А
     
     
      СРЕЩУ : заповед № ДК-02-ВР-6/17.02.2010 г., акт № Вр-6/02.02.2010 г. и
     
      наказателно постановление № Вр-6-РДНСК-7/17.02.2010 г., трите на РДНСК.
     
      ОСНОВАНИЕ : КРБ и ЕКПЧ, ЗКН във връзка със ЗУТ, ЗЗСД и АПК
     
      Уважаеми граждани,
     
      Оспорваните три горесочени акта на ответника се основават на хипотезата да имало ново извършено от мен незаконно строителство на второстепенна постройка в собствения си дом. Нареждат ми да премахна възстановеното и ме наказва за стореното с глоба от 1 000 лева.
     
      Намирам издадените три акта за незаконосъобразни, като имат всички пороци по чл. 146 на АПК.
     
      Въпросния строеж, както и жилищната сграда в имота са извършени от наследодателя ми Тодор Статков преди сто години. Навеса се намира в дъното на парцела, до черквата.
     
      Няма запазени строителни книжа.
     
      Предпоставка за моите законосъобразните действия по дома ми на адреса са във времето,
     
      в отношение допълнителното застрояване, навес. Имота е деклариран за паметник на културата.
     
      І. Ответната администрация, от общината и РДНСК, провеждат едно политическо производ-ство в преследване, неразумно по чл. 6 ал.3 АПК, с подбуждане на граждани за действия срещу мен и с отмъщение по предявена защита на права при висящо производство по гр.д. № 066/2010 г. ОС гр. Монтана, с този предмет. Или в преследване на цел да бъда мачкан, органа излиза от компетентност за служба на обществото и човека-гражданин.
     
      Производството е водено по принцип, в изключване съществени конкретни обстоятел-ства, което води към планувания отрицателен за мен резултат. Има възстановяване.
     
      -1. По моя първо заведено заявление № СУ-94-Н-39/05.08.1998 г. пред Община Враца сигнализирам за изграждане на тоалетна пред къщата ми от Маздрашки-Илиеви-Андрееви.
     
      По моя второ заведена молба № 1154/08.11.2000 г. - 1239/23.11.2000 г. РДНСК за извършен незаконен строеж от Маздрашки са съставени два КА, 122 и 123 от 20.11.2000 г.. Единия за част от незаконното извършено от Маздрашки и другия за мое наследствено извършено преди сто години от дядо ми при обръщане жалбата ми срещу мен. Специалистите и началник отдел от РДНСК в подигравка ми предлагат да премахна вертикалните греди и да покрия дървата за огрев. Решение № 140/18.06.2001 г. по адм.д. № 10/2001 г. ВОС отменя заповедта на кмета да премахна двата мои собствени навеса.
     
      По моя трето заведена молба № 534/04.04.2001 г. РДНСК-Враца във връзка със съставени два КА 122 и 123 от 20.11.2000 г., искам произнасяне относно законосъобразността на постройка от двете стаи на Маздрашки. Отговор № 431/11.04.2001 г. на началника не разбира и не намира нужда от „ преразглеждане” на случая. Предупреден съм последващи мои жалби да останат без разглеждане.
     
      По мое четвърто заведено заявление № 396-601/15.05.2003 г. РДНСК-Враца соча за незакон-но построено от Маздрашки, което е „ пропуснато” при предходните преписки. При изнудване и принуда от страна на общината оттеглих това заявление, като запазвам правата си.
     
      По мое пето заведено заявление № 742-1202/30.09.2003 г. РДНСК-Враца подновявам трето и четвъртото заявление. Съставен е КА 130/17.12.2003 г. за незаконни полумасивната сграда и антре на Маздрашки. Други два КА ХV-9 и 10/ 07.09.2004 г. установяват незаконни антре и склад на Маздрашки. Констативен протокол от 25.11.2004 г. РДНСК установява строежа „ склад” да е премахнат и „терена е разчистен”. Строежа „ антре” е премахнато принудително.
     
      По мое шесто заведено заявление № 326-01-044/15.11.2005 г. РДНСК-Враца соча: - за отпадъци от доброволно премахнатия склад да са на място, - за незабавно възстановено на принудително премахнатото антре, - за незаконна барака зад къщата / двата строени от циганите/ и – за незаконно строено от съседен парцел 2819. Заповед № 67/18.01.2006 г. на кмета установява наличие на сочените строителни отпадъци и незаконната барака, като разпорежда спрямо мен да чистя и благоустроявам, тава в отмъщение, тормоз и преследване. Възстановеното от циганите на мястото на премахнатото антре е прието за търпимо. За останалите повдигнати въпроси общината мълчи.
     
      Намерения мой сто годишен навес с КА № 123 от 20.11.2000 г. от дървена конструкция многократно подлагах на ремонти. През годините последователно падат преградни стени, на външната тоалетна включена в навеса. Преди години съсед бутна стена, за да не паднела върху тяхната къща. От ударите бетонната плоча без арматура на тоалетната е пропукана. Като виждам заплаха за живот предприемам стъпки за реконструкция на навеса. Искам виза за проектиране от архитекта на общината. В злоупотребяваща последователност към моята смърт при държане в принудително подчинение, резолюцията на гл. архитект от общината на 19.05.2005 г. върху скица № 842/11.05.2005 г. ме обвързва със съгласие от Маздрашки-Илиеви-цигани. Общината превратно тълкува правото ми на собственост на собствено създадената предпоставка за спор в преследване при отмъщение, за възпрепятстване от моя страна мероприятия за отчуждаване чрез деклариране дома за паметник на културата от 1986 г. на НИПК. Предходно становище на общината е превратно на културата, с последваща воля за робовладелство-отчуждаване. Общината на пет пъти предприема процедури за отчуждаване на дома ми, включително за предоставяне на задруга. Така съм гонен от дома си от години.
     
      Пред РПУ-Враца и прокуратурата има образувани десетки преписки с този род.
     
      Сега, подбуждания от ответниците род подава жалба. Този гражданин Илиев деклари-ра възражение по разпореждането ми с дома си, в презумпция резолюцията от 19.05.2005 г.
     
      - 2. По друг повод в защита на права същите ответници наново реализират политически процес. Отказан прием и отменен акт 15 от 1995 г. по акт № 5/1995 г. на държавна комисия от РДНСК-Враца, за жилищен блок
     
      „ Толбухин-4” строен от Община Враца. Последната, дни по-късно незаконно приема сградата по нищожна заповед № 65/31.01.1995 г. на кмет, без да отстрани недостатъците. Този акт общината укрива с години, при задължение за съхранение от РДНСК. Образувана преписка № ДК-12-55/2004 г., по поредна жалба на живущите за пропукване на сградата във връзка с дефектното строителство, приключва със заповед № ДК-12-55-27/30.04.2004 г. на същия началник РДНСК, в отмяна на предходната си заповед организирано против народа. Тези обстоятелства ползва за основание в определение по адм.д. № 54/2004 г. ОС-Враца, да оставя без разглеждане жалбата и прекратява производството. Последното против сочената за нищожна заповед на кмета, в укриване непълното и некачествено строителство.
     
      Сега за своите постижения и стремежи към справедливост получавам ответен тормоз с преследване, по изяснени обстоятелства при организиране на ответниците с власт. Свързаното участие включва вербуване съграждани, администрация и институции. Ответниците са мотиви-рани за действията си срещу здравето и живота ми, и като възрастен при собствено интерпрети-ране произхода, притежанията на рода и убежденията ми. Имаше голяма вероятност навеса да падне върху мен, при честото посещение там. Реално документирани факти сочат дискримина-ция по признаците: Тодор Статков за народен представител от ХІV ОНС и индустриалец. За Евстати Статков, като член на Световен комитет и борец: за мир и антифашист, за толерантност и справедливост. Аз, Николай Статков работя за толерантност и социална справедливост.
     
      Има злоупотреба с права от страна на ответните администрация в дискриминация. Има политическо административно производство в преследване на човека, гражданин и работодател на администрацията. Аз държа на закона в защита, като се стремя да бъда обективен.
     
      Баща ми Евстати Статков, като общественик с гражданска позиция вижда зараждаща се заплаха от втора световна война и в 1936 г. предупреждава с обръщение българите. Тогава влиза в очите на службите на „ Държавна сигурност”, с досие. Втори път, доверява се на силите спечелили ІІ световна война, като секретар на ПГ „ Звено” е награден от Националния комитет на Отечествения фронт за особени заслуги и е подгласник от 1945 г. за депутат на Велико народно събрание. След унищожаване на коалиционните партии от 1953 г. ДС намира Евстати Статков за престъпник и шпионин. Досието е пълно с противоречия, характерен белег на власт и сега. Впоследствие е убит,1979 г.. Общинския музей чества 100 г. Евстати Статков през 2005г. с предоставени от мен документи, които са ми върнати с пропуски. Представяне личността на врачанина и сега е в партийна угода, когато стига едва до 1947 г., от житейския му път.
     
      Това преследване продължава по наследство и сега в поколенията, и тук в производството. За едно право съм поставен в разход и тормоз на десетки административни и съдебни производства. Вместо справедливост и права по Конституция за мен, администрацията отнема собствеността ми с лъжи и документи с невярно съдържание, в собствено издържане.
     
      Ответната община вместо помощ за поддържане на паметника на културата и включване в проект „ Красива България”, същата премахва облекчена такса смет и увеличава данъците, от-казва съдействие към НИПК-София и се организира с РДНСК за дискриминация в преследване.
     
      От своя страна, аз и като пенсионер служа на обществото с подържане на паметника.
     
      ІІ-1. Възстановявам паднал при авария навес и уведомявам общината на основание чл. 195-ЗУТ. Възстановявам ямата и покривам с ж.б.плоча. За възстановяването влагам значими за мен средства, като пенсионер от седемнадесет години. Строежа е съобразен с всички изисква-ния на закона. Същия е на мястото в това петно по плана на съществуващ от 100 г. навес.
     
      Предходния строеж беше покрит с ламарина, която при всеки по силен вятър и буря беше отнасяна в съседния черковен двор.
     
      Необходимостта от навес в имота е от особено значение за естетика и отопление на къщата.
     
      Разпореждам се в собствения си дом, като единствен собственик.
     
      С ВЪЗРАЖЕНИЕ № 8/06.01.2010 г. искам контрол по работата на общината и ВЪЗРАЖЕНИЕ - УТОЧНЕНИЕ № 9/06.01.2010 г. се обърнах към РДНСК, с искане за изясняване на фактите по преписката съобразно правата ми, възразявам на упражнения натиск и искам прекратяване на производството при известни висящи от години производства за защита на права.
     
      Уведомих за мое отсъствие от града на 14.01.10 г. по неотложна работа, което е без значение при отказа ми да стана съучастник против себе си в съставяне на акт. Обясних в среща със служители в дирекцията да съм договорил и възстановявам на същото място под страх от наказание по закон на чл. 195 ал.7 от ЗУТ, в размери до съществуващия преди падането навес, при намалена височина от 2,4 м., на етап груб строеж без оградни стени и със съдържащата се в южната част на същия тоалетна с отливане на нова бетонна плоча. Обясних да изграждам две колони в укрепване на пропукана стена на къщата от страна на навеса. Уведомих, работата да започна в началото на ноември и да завърши в 1 месец с отливане бетонно плоча на 8.12.2009 г..
     
      - КА № ХІІ-01/14.01.2010 г. е документ с невярно съдържание. Височината на възстанове-ното е с 0,40 метра по-ниска от описаната. Няма отразена изградена от сто години септична яма с тоалетна, обслужваща и къщата. Същите са част от навеса. Описан е само един от моите доку-менти за собственост, наред с нищожни предхождащи по време такива на подбудените съграж-дани. Това в злоупотреба и подбуждане на граждани в преследване. Такива актове от предход-ните преписки са в собствено противоречие и недействителни по граденото в имота, сочено.
     
      Съгласно ЗУТ относими са две норми за строежи без документи, чл. 148 и чл.195. Първата е обща, като втората специална и относима към процеса. Ответниците злоупотребяват с права.
     
      Компетентен орган за контрол по второстепенни постройки е общината.
     
      С мое възражение вх. № 37/22.01.2010 г. РДНСК соча правно основание по чл.195 ал.3-ЗУТ, за възстановяване на падналия при авария съществуващ на същото място навес, при предоста-вена от закона в ал. 5 възможност за свободна преценка на справедливост по чл. 6 АПК.
     
      Обжалваната заповед № ДК-02-ВР-6/17.02.2010 г., описва само десет бр. ж.б. колони, когато КА № ХІІ-01/14.01.2010 г. в р. ІІІ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА е описано и ж.б. плоча върху колоните. Същата сочи строителството да е започнало през 2009 г., без да е изяснена датата на намереното на етапа извършено. За такава дата декларирам 08.12.2009 г., на наливане с бетон помпа. Има свидетели, съседи от квартала и служители от музея, театъра и ТВ студия.
     
      -2. Акт № Вр-6/02.02.2010 г. не ми е предоставян за запознаване. По същество писмено съм изразил позиция да отказвам съучастие с подпис на такъв документ, при убеждение за законо- съобразни действия от моя страна. С мое възражение вх. № 37/22.01.2010 г. РДНСК излагам обосновани доводи за действията си. В този смисъл обжалвах идентична заповед на кмета, при висящо производство по адм.д. № 659/2009 г. на АС- ІV, обуславящо изхода на настоящето. Пред мен не е съставян протокол за отказа на подпис. Още повече не ми е предлаган екземпляр от такъв документ, или от самия акт. Аз нямам правен интерес да се откажа от правото си на жалба, още повече при висящи дела за това. Цялата кореспонденция от години до сега поме-жду ни е била по пощата с обратни разписки. Така както и получих обжалваните други два акта.
     
      -3. Ответника ме поставя в принудително подчинение с НП,на лишаване от правото на защита.
     
      Вместо проверка и правно обосновано становище от ответника по изложеното от мен, получих превратни санкциониращи обжалваните три административни акта.
     
      Или при особените ни отношения, предмет на висящо производство в съдебен окръг Монтана, ответниците ме подлагат на преследване. В случая следваше да дадат отвод.
     
      Ответниците неразумно, злоумишлено и в превишаване упражняват правомощия. Изкривяват фактите в преследване на политически цели. Множат делата по едно право.
     
      Няма извършени процесуални действия от ответници: за съдействие и информация, за отвод, за участие на страни, за изясняване на фактите и обстоятелствата и събиране на доказателства, за пояснения, всичко по дял ІІ от АПК. Вместо това бях заплашван, укриван акт, изключени доводите ми при предварително плануваните решения и така наказан в рецидив на изложеното по-горе. Още повече, бях посещаван от служители и с началника РДНСК в дома ми със заплахи да подпиша обжалваните документи.
     
      При изложените тук съображения и обуславящото производство: за законосъобразни от моя страна действия, за търпимо извършеното възстановяване на септична яма с тоалетна включени в обема на съществуващия навес,същите поставят под въпрос действителността на обжалваните три административни акта, тяхната целесъобразност, законосъобразност, справедливост, съразмерност, истинност и на прилагане целта на закона.
     
     
      ИСКАНИЯ
     
      І. Искам съда да спре настоящето производство до решаване по висящото друго адм.д. № 659/2009 г. на АС- ІV, обуславящо изхода на делото за същия навес, като предмет.
     
      ІІ. Искам съда да върне преписката на ответника, като задължи административния орган да извърши всички процесуални действия предписани по АПК за установяване на истината, или
     
      ІІІ. Искам съда да отмени обжалваните: заповед, акт и постановление, като незаконосъобразни при сочените всички пороци по чл. 146 на АПК и прекрати производството.
     
      ІV. Искам съда да установите нарушението дискриминация и във връзка със злоупотреба, да осъдите ответниците да преустановят нарушението и да възстановят положението преди нарушението, както и да се въздържат в бъдеще от по-нататъшни нарушения. Моля, разноските.
     
      Соча, на основание чл. 150 ал. 2 от АПК за събиране на доказателства: - 1. Сочените в изложението преписки на ответниците от 10 години до сега, - 2. адм.д. № 659/2009 г. на АС- ІV., - 3. адм.д. № 10/2001 г. ВОС и адм.д. № 54/2004 г. на ОС-Враца.
     
      ПРИЛОЖЕНИЯ : два бр. от настоящата и за ответника.
     
      Враца
     
      03.03.2010 г.
     
      С поздрав :
     
      НИКОЛАЙ CТАТКОВ
     
      Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА” – гр. Враца
     
      НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ”-клон Враца
     
     
     
      О, неразумни и уроде ,
     
      Поради що се срамиш да бъдеш достоен Човек ?
     
      П. П.
     
      Показвам втори пример на недопустимо и неправилно мислене и действие по правов ред.
     
      Не е нужно да навлезеш в същността на личния интерес в права на човек, по множеството засегнати производства на администриране, правоприлагане и правораздаване. Необходимо е да разбереш принципния въпрос: на работа, на отношение в пристрастие и предубеденост по собствена относителна компетентност и на служене в слугуване на достоен ли, или на деградирал ?!
     
      Или личния интерес е за една здрава, компетентна и развиваща се народност !
     
      Прости им Боже, те не знаят на кого и за какво служат ?!
     
      -------
      Till: z.zhelev@dnes.bg
     
      Kopia:
     
      otechestven_front@teleman.us, seismograf@btv.bg, referendum@bnt.bg, kirilk@dnevnik.bg, denitzak@dnevnik.bg, svetlanag@dnevnik.bg, svetoslavs@dnevnik.bg, roudiva@dnevnik.bg, veselink@dnevnik.bg, spas@dnevnik.bg, dariav@dnevnik.bg, asent@dnevnik.bg, kaloyang@dnevnik.bg, kaladan@dnevnik.bg, borisk@dnevnik.bg, violetak@dnevnik.bg, georgip@dnevnik.bg, viktorg@dnevnik.bg, kristinas@dnevnik.bg, ekaterinav@dnevnik.bg, georgib@dnevnik.bg, rossenb@dnevnik.bg, georgig@dnevnik.bg, dianai@dnevnik.bg, alexandrap@dnevnik.bg, websupport@etaligent.net, imoti@capital.bg, finance@capital.bg, predpriemach@capital.bg, mycapital@capital.bg, karieri@capital.bg, capitel@capital.bg, photo@capital.bg, INdesigners@capital.bg, office@standartnews.com, internal@standartnews.com, society@standartnews.com, economy@standartnews.com, international@standartnews.com, culture@standartnews.com, webmaster@standartnews.com, english@standartnews.com, vmro@vmro.org, milenchee@abv.bg, vsekiden@vsekiden.com, borshosh@vsekiden.com, desi@vsekiden.com, koritarov@vsekiden.com, dareva@vsekiden.com, emilova@vsekiden.com, slavova@vsekiden.com, valeria_k@mail.bg, chertova@vsekiden.com, jeleva@vsekiden.com, petrova@vsekiden.com, editor@infotel.bg, boos@infotel.bg, novini@infotel.bg, libreriaeuropa@telefonica.net, tazi_sutrin@btv.bg, novinite@btv.bg, modernavratza@abv.bg, visit@vratza.com, zovzaistina@yahoo.com, chance@vratza.com, shansnews@vratza.com, shans2008@abv.bg, vratzadnes@abv.bg, vratzadnes@yahoo.com, veseliak@vratza.com, novzov@abv.bg, novzov@mail.bg, severozapadbg@gmail.com, stivntcholi_ol@yahoo.se, editor@konkurent.bg, novini@konkurent.bg, natali_bg_1@abv.bg
     
      …………………………………………………………………….
     
      Стомаси, джобове и каси алчно пълнят
     
      ненаситно да отнасят.
     
      Накъде ли ?
     
     
      Таз политика обрича главите
     
      на деца и внуци алчно празни
     
      Накъде ли ?
      Н. Е. С.
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]