Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВРАЦА - ИЗЯВЛЕНИЕ и УТОЧНЕНИЕ - КЪМ : разпореждане от 19.02.2010 г. по адм.д. 83/2010 г. АС-ІV

     НИКОЛАЙ ЕВСТАТИЕВ СТАТКОВ
     
      гр. Враца, Петропавловска 88
      вх. № 549/02.03.2010 г.
     
      ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВРАЦА
      МЕДИИТЕ
     
      ИЗЯВЛЕНИЕ и УТОЧНЕНИЕ
     
      КЪМ : разпореждане от 19.02.2010 г. по адм.д. 83/2010 г. АС-ІV
     
      СРЕЩУ : Община Враца, ОД „ Земеделие” Враца, Областно управление Враца
     
      ОСНОВАНИЕ : КРБ и ЕКПЧ, ЗЗСД, ЗПИНМ, ЗС във връзка с АПК
     
      Уважаеми Гражданино съдия,
     
      С горесоченото разпореждане оставяте производството без движение, като да уточня в какво се изразява недействителността на заповеди № 1306/06.11.1997 г. / вярната 1971 г./ и заповед № 207/29.02.1964 г. на ГНС-Враца с препис за другия, да уточня налице ли е възстановяване собствеността върху имоти дв.пл № 149 и № 157 по плана на гр. Враца, кв. Медковец, да представя евентуален такъв акт, както и заплаха за прекратяване на делото. Задължавате кмета да представи копия от обжалваните заповеди и ОС „ Земеделие” да представи преписка № 7881/24.02.1992 г. с приложения.
     
      Надявам се точно да предавам даденото.
     
      Гражданина съдия от АС- ІІІ, С. Василева с разпореждане от 18.02.2010 г. дава отвод, което не ми е връчено.
     
      С ИЗЯВЛЕНИЕ и УТОЧНЕНИЕ вх. № 398/17.02.2010 г. в шест точки соча пристрастие и зависимост на АС –Враца, в два състава за отвод. Търсено от мен бе да уточня в какво се изразява незаконосъобразността на оспорваните заповеди.
     
      3. В трето производство по гр.д. №1124/1997 г. ОС за делба на наследствения ми дом Вие, като адвокат в договаряне с ответния адвокат Р. Янкова ме продадохте. Адвокат на ответниците е бивш съдия от ОС-Враца, Р. Янкова. Този съдия, в група от още 5-6 свои колежки и при издействано моето отсъствие от работа от юриста на ДП „Петрол”-Враца, Огнян Минев, където бях на работа тогава през 80-те години на миналия век, бях включен в моминско парти. Този юрист сега живее с прокурора на РП-Враца. В производството безспорно бе установено от експертизи в имота да има една единствена жилищна сграда. Лъгахте ме, възложения ми дом с предходно решение по гр.д.№ 2717/1984 г. на РС да е под въпрос. Делото приключи с решение на ОС, като делба на съсобственост без право на обжалване. Впоследствие ответниците, семейство Илиеви-Маздрашки, съветвани от адвокат Янкова настаняват в дома ми цигани с престъпни изяви с поръчка да бъда тормозен и ограбван.
     
      Отказвана ми е защита и сигурност на собствения си дом от съд, полиция и прокуратура.
     
      4. Четвърто производство по адм.д. №316/2008 г. пред Вас с №1200/28.10.2008 г. ПОЯСНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ІІІ, гр. ВРАЦА ВЪЗРАЗЯВАМ по действителността на отбелязаното с акт № 1230/20.ХІ.1964 г. и акт № 3490/23.ХІ.72 г. . Соча при криене от мен до сега, да научавам в писмо № 600/03.06.2008 г. от ответната дирекция за взети решения № 06 от 2000 г. на ответната служба. След изяснено делото в срок от един месец Вашето решение, в един ден разделя иска на две. Осъждате ответника да приеме заявление на Н.Е.С. за възстановяване на право на собственост и ОТМЕНЯ хода по същество, даден с протоколно определение на 12.11.2008г.в частта, в която Н.Е.С. претендира обявяване на нищожност на решение № 06-2 от 13.11.2000г. на ОСЗГ гр.Враца за обезщетяване с поименни компенсаторни бонове на н-ците на Никола Лютибродски. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част. ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр.Враца по компетентност.
     
      5. Осъдения ответник ОСЗГ гр.Враца отказва да изпълни постановеното. При сезиране на съда е образувано производство адм.д.№ 66/2009 г. АС-V, вместо прилагане нормата на чл. 252 във връзка с чл. 268 от АПК. С определение иска е оставен без разглеждане и прекратено производството. Така съда се отказва от постановеното. Принуден бях да се подчиня на осъдения и изпълних желанието му. Все още няма последващо решение, на корупция.
     
      По изпратеното дело на РС има дадени отводи на Врачански съдебен окръг, за нищожност на решение № 06-2 от 13.11.2000г. на ОСЗГ гр.Враца.Сега е образувано гр.д. № 70579/2009 г. на РС-­ІІІ гр. Монтана по този иск.
     
      В отстояване иска за нищожност на административните актове, довели до национализация по акт № 1230/20.ХІ.1964 г. и акт № 3490/23.ХІ.72 г. на имоти пл. № 149 и № 157 кв. Медковец, гр. Враца, завеждам новообразувано настояще адм.д. № 83 от 2010 г. на АС- ІІІ.
     
      Предявих ИСКАНИЯ :
     
      І. Искам отвод на съда за пристрастие при особените ни сочени отношения и обвинения, пораждащи основателни съмнения в безпристрастието.
     
      ІІ. Искам да ми бъде издадено удостоверение за образуваното тук дело с описание на предмета по имот, обуславящо изхода на соченото дело № 70579/2009 г. висящо пред РС-Монтана.
     
      ПОЯСНИХ :
     
      - Нищожност на заповеди № 1306/6.11.1971 г. и № 207/29.02.1964 г. да е на лице, когато същите фактически не съществуват, държавен архив и ответника не представят. Както и:
     
      - Веднъж сочените административни актове възбуждат производство за одържавяване на кооперативна собственост от член кооператори, като органа ГНС-Враца изпада в некомпе-тентност и материална незаконосъобразност. Реда за уреждане такива взаимоотношения между държавата и кооперация е друг. В тази насока има практика на ВС.
     
      - От друга страна същите актове са нищожни в частта по оценка на земята, на отношение приложените норми несъотносими по действително местонахождение / в регулация, като некомпетентност по действащия на това време закон, ЗПИНМ.
     
      Предявих в срок иск за реституция по трите възможни реституционни закони за процесните имоти пред сочените тук ответници.
     
      В изясняване на отношенията ни с Вас, гражданина съдия Ж. Малинова, припомням съществени обстоятелства за това.
     
      1. Производство по адм.д. 659/2009 г. АС-ІV, при защита на възстановен от мен навес в дома си, Вие проявихте пристрастие към ответната община. Не бяха конституирани всички страни при служебен път за това, като предпоставка за множене в дела. Така предоставихте възмож-ност на РДНСК за последващ тормоз на нови разпореждания и наказания за спорното възста-новено „ незаконно”. Не бе изпълнено служебно задължение за събиране на доказателства. В съдебно заседание на 11.02. 2010 г. не предложихте споразумение. Напротив, не приехте като доказателства представените от мен 10 броя документа, в подкрепа на доводите ми за законосъобразни и целесъобразни действия от моя страна и на възражения по ответните такива. Подминавате подбудения от ответника гражданин, възбудил адм. производство. Така защитихте злоупотребата в дискриминация на ответната администрация. Отхвърлихте искането ми за разпит на свидетели, кмета и г-н Стефан Чолаков, като не разбрахте какво ще търся за доказване. Така Вие превръщате исканата от мен защита на права от съд в политически процес. Когато поисках Вашия отвод от производството по соченото основание, Вие потърсихте адвокатска защита от процесуалния представител на ответника по изпълняваната поръчка.
     
      В хода по същество ответника на края възрази на соченото от мен основание в чл. 195 от ЗУТ, да се отнасяло за жилища. С реплика зачетох ал. 5, за гаражи, второстепенни постройки, септични ями и др., оборваща възражението. Този диалог липсва в протокола по делото.
     
      2. Сега в настоящето производство Вие покривате колежката си Василева, която търси незаконосъобразност на процесните заповеди, а Вие намирате да не съм изпълнил указанията в какво се изразява недействителността на заповедите. Ставате колегиално съучастник и на ответника в дискриминация, при признанието за пристрастие. Или управление и правораздаване се свежда до преподаване на български език. Именно за такава игра с българския език от
     
      „ учените” управляващи против народа насочвам вниманието на гражданското общество.
     
      Дробене на истината тук множи производствата в корупция, в интерес на чиновник и магистрат. Делене правата на човек за владеене и държане в подчинено положение, с решения.
     
      Чиновници и юристи при ответната община дават „ интервю” в поръчка към журналиста на в. „ Шанс”, Наташа Войкина. Бил съм „задоволен и осигурен имотно и финансово, като водя дела в забавление и хоби.”Преди години началник Гешев ме съветваше да оттегля оплакванията си по ЗУТ, за да не настройвам съседи срещу себе си. Друг, директор на дирекция К. Кръстев ме убеждаваше да нямам собствен дом по съдебно решение, когато същия си реституира срещу 10 лв. 350 кв. метра парцел и взе 35 000 лв. Сега разбирам защо гражданите искат от мен да споделят „ радостите” и бягат от „ мъките” на живота. Търсят и разноските в производството тук на живот.
     
      Ако някъде в науките има понятие за пране на пари, то в живота няма пране на съвест. Или престъпното „ октоподно” намерение е геноцид и холокост на „ съвест и справедливост”.
     
      На два пъти умишлено грешно сочите заповеди № 1306/06.11.1997 г. / вярната 1971 г./. От друга страна поставяте под съмнение способностите ми , „ в какво според него се изразява”.
     
      Сега Вие изпълнявате служебното начало за указания към ответниците в адвокатстване против мен, да търсят несъществуващи документи за доказване поръчаното, но не и към мен. Но в производството по адм.д. 659/2009 г. отхвърлихте внесени от мен съотносими документи. Задължавате ме да представя копия за ответника, но не и реципрочното в задължение.
     
      Тези сочени тук обстоятелства и тези от предходното ми изявление и уточнение за пристрастие в злоупотреба към мен навеждат към институционална организираност за геноцид.
     
      Това превратно на исканото удостоверение, което да послужи за спиране и прекратяване на предизвиканото от този съд, АС-Враца друго ново производство на РС-Монтана. Същото за втори път е с подминато внимание.
     
      ИСКАНИЯ :
     
      І. Искам отвод на съда, АС-Враца, за пристрастие при особените ни сочени отношения и обвинения, пораждащи основателни съмнения в справедливостта на предстоящото решение.
     
      ІІ. Наново Искам да ми бъде издадено удостоверение за образуваното тук дело с описание на предмета по имот, обуславящо изхода на соченото дело № 70579/2009 г.за 09.03.10 г. висящо пред РС-Монтана, на нищожно решение от 2000 г. на ОС „ ЗГ”- Враца. Последното определя обезщетение за 3,550 дка земя в кв. Медковец - г. Враца с 376 бр. компенсаторни записи, или по 0,11 лв. за кв.метър, така както престъпно са обменяни земи по Черноморието. Това, ако спечеля делото. В противен случай ще дължа 150 лева разноски на ответника. Такава е целесъобразността в корупция и геноцид на правоприлагането в България. .
     
      Уточнявам, подържам предходните тук пояснения по нищожността на обжалваните заповеди и декларирам до настоящия момент да няма осъществено нито възстановяване, нито обезщетяване на собствеността върху имоти дв.пл № 149 и № 157 по плана на гр. Враца, кв. Медковец по реституционните закони. Напротив
     
      Има злоупотреба с права от страна на ответните администрация в дискриминация. Има политическо административно производство в преследване на човека, гражданин и работодател на администрацията. Аз държа на закона в защита, като се стремя да бъда обективен.
     
      Баща ми Евстати Статков, като общественик с гражданска позиция вижда зараждаща се заплаха от втора световна война и в 1936 г. предупреждава с обръщение българите. Тогава влиза в очите на службите на „ Държавна сигурност”, с досие. Втори път, доверява се на силите спечелили ІІ световна война, като секретар на ПГ „ Звено” е награден от Националния комитет на Отечествения фронт за особени заслуги и е подгласник от 1945 г. за депутат на Велико народно събрание. След унищожаване на коалиционните партии от 1953 г. ДС намира Евстати Статков за престъпник и шпионин. Досието е пълно с противоречия, характерен белег на власт и сега. Впоследствие е убит,1979 г.. Общинския музей чества 100 г. Евстати Статков през 2005 г. с предоставени от мен документи, които са ми върнати с пропуски. Представяне личността на врачанина и сега е в партийна угода, когато стига едва до 1947 г. от житейския му път.
     
      Това преследване продължава по наследство и сега в поколенията.
     
      За едно право съм поставен в разход на десетки административни и съдебни производства. Вместо справедливост и права по Конституция за мен, администрацията отнема собствеността ми и с лъжи и документи с невярно съдържание, в собствено издържане.
     
      Ответната община с искане вх. № 10 00-198/29.06.2006 г. и 10 00-198(3)/01.02.2007 г. на кмет Бубев до Областно управление Враца твърди да нямало предявени реституционни претенции по процесното дворище пл. № 149. Областния управител А. Георгиев със заповед № 518 31.07. 2007 г. нарежда и отписва имота от актовите книги за държавна собственост в полза на общи-ната. За това деяние управителя е награден с парцел там и строи двуетажна къща с асансьор.
     
      Други така съставени документи на същата администрация, зап. 144/1999 г. на кмет Стоманярски и АДС № 5/1999 г. на управител Р. Петков, в услуга на „ октопода” за по-сигурно извършват втора национализация на мелницата, находяща се при гара Враца.
     
      Жонглирането с думи става специалитет на специалиста в служба за унищожението на народа.
     
      Лъжата на ответника, да нямало предявени реституционни претенции по процесното дворище пл. № 149 от заповед № 518/31.07.2007 г. на Областния управител А. Георгиев, се разобличава с наличните приложени и описани от същия ответник-община доказателства към делото тук.
     
      Искам съда да спре делото и сезира Конституционния съд по противоконституционни норми за оценка на имоти при одържавяване, в създаден ред на корупция и престъпност.
     
      Искам съдът да прогласи заповеди № 1306/06.11.1971 г. и заповед № 207/29.02.1964 г. на ГНС-Враца, към производства приключили с акт № 1230/20.ХІ.1964 г. и акт № 3490/23.ХІ.72 г. на ГНС-Враца, за нищожни и всички последващи свързани със същите актове и документи.
     
      Искам съда да установите нарушението дискриминация, да осъдите ответниците да преустановят нарушението и да възстановят положението преди нарушението, както и да се въздържат в бъдеще от по-нататъшни нарушения.
     
      Също разноските по всички дела за процесните тук имоти.
     
      Соча, на основание чл. 150 ал. 2 от АПК за събиране на доказателства: адм.д. №316/2008 г. на АС-ІІІ с наличните и търсени тук доказателства без заповедите, адм.д.№ 66/2009 г. и адм.д. 659/2009 г. АС-V, както и гр.д. № 70579/2009 г. на РС-­ІІІ гр. Монтана. Също сочените по-горе документи на ответниците.
     
     
      ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1. заповед № 518/31.07.2007 г. областен управител О. Враца
     
      2. позив срещу Хитлер от 1936 г. на Евстати Статков
     
      3. нареждане 27593/17.ХІІ.12937 г. на държавна сигурност с-у Е. Статков
     
      4. чл. карта и награда от 1945 г. на Евстати Статков
     
      5. справка от 2.ІV.1955 г. на държавна сигурност с-у Е. Статков
     
     
      Прилагам : два бр. от настоящето и за ответника, по нареденото.
     
     
      гр. Враца
     
      03.03.2010 г. С поздрав :
     
      НИКОЛАЙ СТАТКОВ
     
      Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА” – гр. Враца
     
      НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ”-клон Враца
     
      О, неразумни и уроде ,
     
      Поради що се срамиш да бъдеш достоен Човек ?
     
      П. П.
     
      Показвам един пример на недопустимо и неправилно мислене и действие по правов ред.
     
      Не е нужно да навлезеш в същността на личния интерес по множеството засегнати производства. Необходимо е да разбереш принципния въпрос: на работа, на отношение в пристрастие и предубеденост по собствена относителна компетентност и на служене в слугуване на достоен ли, или на деградирал ?!
     
      Или личния интерес е за една здрава, компетентна и развиваща се народност !
     
     
      Прости им Боже, те не знаят на кого и за какво служат ?!
     
      …………………………………………………………………….
     
      ---------------------------
     
      Стомаси, джобове и каси алчно пълнят
     
      ненаситно да отнасят.
     
      Накъде ли ?
     
      Таз политика обрича главите
     
      на деца и внуци алчно празни
     
      Накъде ли ?
      Н. Е. С.
     
     
      --
      --
     
      SOLIARITI
     
     
      STEFAN D-R D TCHOLAKOV
      05.03.2010
     
      SVERIGE
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]