Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

НИКОЛАЙ СТАТКОВ - ИЗЯВЛЕНИЕ още - ЗАЩИТА - KOPI - STEFAN D-R D TCHOLAKOV

     НИКОЛАЙ СТАТКОВ
      гр. Враца, ул.Петропавловска 88, лично и
      като пълномощник на ДЕСИСЛАВА Н. ВЪЛКОВА
      гр. Враца, Леонова 60 ап. 11
     
      пол. на 9.03.2010 г.
      ОКРЪЖЕН СЪД гр. МОНТАНА
     
      ИЗЯВЛЕНИЕ още - ЗАЩИТА
      КЪМ : протокол с.з. на 15.03.2010 г. по в.гр.д. № 066/2010 г. на неразделна част.
     
      Уважаеми съдии,
     
      В улеснение на процедирането и допълване доклада по делото към насрочено-то открито съдебно заседание изказвам и прилагам в писмен вид съображенията си и по съществото на повдигнатия спорен въпрос в защита от дискриминация във връзка със злоупотреба с права. Предметните на спора нарушения в дискри-минация и злоупотреба с права продължават и сега въпреки производството.
      Настоящите писмени бележки да служат за допълване на протокола съгласно чл. 151 ал. 3 от ГПК. Така избягвам възможността за „ грешки”, такива извърш-вани от ответниците и свързано с това искане за поправка и допълване на протоколи.
     
      Подържам единния си иск от внесени и свързани шест и.м. пред РС-Враца, № 1103/13.05. 2005 г., № 1183/13.05.05 г., № 1133/19.05.05 г., № 1229/01.06.05 г., № 1247/06.06.05 г. и № 1258/07.06.05 г., пренесени за разглеждане тук.
      Производството започва с изпращане и порочно укриване на моите искови молби от ответ-ните съдебни инстанции. С две жалби за бавност, № 402 и №403 от 19.07.2005 г. при апелатив-ния съд / САС/ искам събиране на шестте иска за указания към магистратите по процедурата, съгласно ГПК. Отговор Ж-Б-149/150 от 21.07.05 г.САС „ се прави” на неразбрал жалбата ми и процесуалния кодекс. Само това обстоятелство характеризира постигнатия до сега резултат.
     
      Подържам иска си да бъде конституирана като ответник и държавата.
     
      Предявеният единен иск срещу сочените ответници Врачански - Окръжен съд, Районен съд, РДВР, РДНСК, Общинска и Областна администрации, както и прокуратурата на България, представители в частност на изпълнителната и съдебната власт, като държавна власт по Конституция, се явява иск срещу Държавата във връзка със ЗОДО. Още повече когато чл. 74 ал. 2 от ЗЗСД препраща към ЗОДО за обезщетение, като завършваща процедура по защитата на права. Ответници държавни органи са процесуални субституенти на държавата, наред с които по служебен почин съда трябва и да конституира като ответник и държавата. Съгласно смисъла на чл. 18 / отм./ и действащ чл. 31 от ГПК това са министър-председателя, министрите на полицията и на правосъдието. След като пет от сочените иска са укрити от ответника и внесени веднъж тук от мен, същите впоследствие недопустимо са изключени от разглеждане при настоящето производство.
      Моя касационна жалба № А 324/25.02.2008 г. на ОС-Монтана неправилно е изпратена и гледана от ВКС, когато отменителната част на решение от 22.01.08 г.по гр.д. № 381 за 2007 г. на ОС-Монтана е по допълване на решение относно злоупотреба с права във връзка с дискри-минация от страна на ответните администрации, институции и съдебни инстанции.
      Мое искане за изпращане делото на РС за произнасяне при триинстанционалността на съдебния процес ВКС отхвърли с мотив да се произнесе по същество. Искания отвод на ВКС по тези обстоятелства е отхвърлен. Производството сега се развива под диктата на ВКС. Съда правилно разбира заявените за защита права, като превратно на иска постановява решения.
     
      Разбирам преследването от ответната власт – държава към мен и сега.
     
      І. Подържам и искам отвод на съда – ОС и ВКС за пристрастната зависимост на веднъж постановеното. Нямам доверие в българската съдебна система при наличната порочна практика: на действия, процедиране с изключено право на защита и решения, по заявени за защита права. Съда се доверява на чиновник и колега, като аз трябва да свърша неговата работа и платя за това.
      Има злоупотреба с права от страна на ответните администрация в дискрими-нация. Има политическо българско производство в преследване на човека, гражданин и работодател на администрацията. Аз държа на закона в защита, като се стремя да бъда обективен.
     
      В подкрепа на твърденията ми за съпружеска обвързаност на председател ответния ОС, Александрова със служителя от бившата служба „ държавна сигурност” при МВР Александров, прилагам тук мнение от 24.03.1981 г. с подпис на този следовател за обвинение в измяна на гражданин / пр. 1/.
      Искам съда да призове ответниците да отговорят на възникналите въпроси, в изясняване обществената среда в града създавани за мен и рода, на мнения и държане в положение на робство, принуда и унижение.
     
      Баща ми Евстати Статков, като общественик с гражданска позиция вижда зараждаща се заплаха от втора световна война и в 1936 г. предупреждава с обръщение българите. Тогава влиза в очите на службите на „ Държавна сигурност”, с досие по 27593/17.ХІІ.1937 г./ пр. 2/. Втори път, доверява се на силите спечелили ІІ световна война, като секретар на ПГ „ Звено” е награден от Националния комитет на Отечествения фронт за особени заслуги и е подгласник от 1945 г. за депутат на Велико народно събрание. След унищожаване на коалиционните партии от 1951 г. ДС намира Евстати Статков за престъпник и шпионин по справка от 2.ІV.1955 г. / пр. 3/. Досието е пълно с противоречия, характерен белег на власт и сега. Впоследствие е убит, 1979 г.. Общинския музей чества 100 г. Евстати Статков през 2005г. с предоставени от мен документи, които са ми върнати с пропуски. Представяне личността на врачанина и сега е в партийна угода, когато стига едва до 1947 г., от житейския му път.
     
      Сега за своите постижения и стремежи към справедливост получавам ответен тормоз с преследване, по изяснени обстоятелства при организиране на ответни-ците с власт. Държавата срещу човека. Свързаното участие включва вербуване съграждани, администрация и институции. Ответниците са мотивирани за действията си срещу здравето и живота ми, и като възрастен при собствено интерпретиране произхода, притежанията на рода и убежденията ми.
      Реално документирани факти сочат дискриминация по реципрочни признаци: Тодор Статков за народен представител от ХІV ОНС и индустриалец. За Евстати Статков, като член на Световен комитет и борец: за мир и антифашист, за толерантност и справедливост.
     
      Аз, Николай Статков работя за толерантност и социална справедливост.
     
      ІІ. Искам съда да спре делото и сезира Конституционния съд по противоконсти-туционно прилагани правни норми със съдебни решения, както и по противокон-ституционни правни норми в отнемане гарантираните ми конституционни права.
      След произнасяне от КС, делото да бъде възобновено.
     
      При евентуално отхвърляне процесуалните ми искания, то излагам в защита следното:
      1. Подържам последователното си становище излагано писмено пред съда от : заявление към съдебни заседания от 13.12.2005 г. и от 28.02.06 г. към гр.д. № 946 от 2005 г. РС-ІІІ, становище от 11.09.2006 г. към жалба, иск от 12.02.2007 г. към жалба и изявление от 10.12.07 по гр.д. № 381/07 г. при ОС-Монтана, изложение от 27.03.07 г. и от 03.11.09 г. към гр.д. № 171/07 г. РС-V, както и такова към протокол на с.з. за 10.06.09 г. и иск за допълване на решение 7317/18.08.2009 г. по гр.д. № 1770/08 г. на ВКС-ІV, както и изложеното в приложените документи. Същото от въззивни и касационна жалби.
      Подкрепям доводите си с над двеста доказателства. Ползвам изявленията на ответниците от приложените писмени доказателства.
      Основавам петицията си на Върховенството на закона, вътрешното и междуна-родно право, както сочих в изявлението си защита вх. № 3644/17.04.2009 г. по гр.д. № 1770/08 г. на ВКС-ІV.
     
      2. Възразявам на писменото становище пред РС на ответници ОС и прокурат-ура / това по факс/, да имало привличане на нови ответници по чл.117 от ГПК, когато са укрити от ответниците сочените мои внесени искови молби, в зло-употреба. От тук и става разбираемо внесеното, за съда да нямало задължение да се произнася по това оспорено правоотношение по чл. 118 от ГПК. Също така при ответна прокуратурата на България, да разискваме само действията на РП-Враца.
      Всички ответници, както и участващите състави от трите инстанции тук отказват да четат и слушат изложеното от мен становище в защита, като в решенията си оставят без отговор подкрепените с доказателства мои доводи по спорните въпроси. Истината е потъпкана. Човека е мачкан.
      Това преследване продължава по наследство и сега в поколенията.
      Така бях поставен на работа в радиоактивна среда без да бъда уведомен за това и без да ми бъдат предоставени лични предпазни средства в защита здравето ми. Придобивам пет заболявания, установени по епикриза № 274/13.ІІ.1996 г. на клиника за професионални заболявания гр. София / пр. 4/. Пенсионер съм от 1993 г., след една година отпуск по болест в инфлационните години, което се отразява на размера спрямо колегите, в дискриминация / пр.5/.
      За всяко едно право съм поставен в разход на десетки административни и съд-ебни производства. За няколкото наследствени имота при реституцията получих обезщетение в размер по-малък от направените разходи в производствата, когато инженер от общината получи десетки хиляди пъти в повече. Няма присъждане на разноските по спечелените дела. Държавата конфискува инвестираните ми спестявания, като защитава престъпниците. Вместо справедливост и права по Конституция за мен, администрацията отнема собствеността ми като си служи с лъжи и документи с невярно съдържание, в собствено издържане.
      Има злоупотреба с права от страна на ответните администрации в дискримина-ция.
      Има политическо производство в преследване на човека, гражданин и работо-дател на администрацията.
      Аз държа на закона в защита, като се стремя да бъда обективен.
     
      Дробене на истината тук множи производствата в корупция, в интерес на чин-овник и магистрат. Така се постига делене правата на човек, за владеене и държане в подчинено положение с решения на робство и унижение.
      Освен материално подчинение, ответниците предприемат действия на психо-логическа атака за настройване общественото мнение срещу личността ми.
      Чиновници и юристи при ответната община дават „ интервю” в поръчка към журналиста на в. „ Шанс”, Наташа Войкина. Бил съм задоволен и осигурен имотно и финансово, като водя делата в забавление и хоби. Сега разбирам защо гражданите искат от мен да споделят „ радостите” и бягат от „ мъките” на живота. Търсят и разноските в производството на живот тук. Друг журналист, Кирил Андровски ме пита кога ще пропадна финансово, за да купел мои вещи.
      Ако някъде в науките има понятие за пране на пари, то в живота няма пране на съвест. Или престъпното „ октоподно” намерение се реализира в геноцид и холокост по „ съвест и справедливост” срещу чест и достойнство.
     
      3.- Преследването спрямо мен от страна на ответниците – държава продъл-жава и спрямо дома ми, при създадената и сочена от мен в производството организация.
      Твърдението ми за подбуден род Маздрашки-Илиеви-цигани от ответните институции се потвърди и доказа сега. Това на колониализъм.
      Гражданин Илиев със жалба № 9400-0-17769/19.11.2009 г. до общината декларира възражение по разпореждането ми с дома си, в презумпция резолюцията от 19.05. 2005 г. на гл. архитект от общината / пр. 6/. Съставен е акт за „ незаконен строеж” на възстановен от мен навес в дома си. Този наследствен дом, по допусната делба с решение от 17.01.1985 г. по гр.д. № 271781984 г. на РС и ми е възложен впоследствие, видно и от скица № 371 от 27.01. 2010 г. на службата по кадастър / пр. 7-8/. Ответната общината с писмо № 9100-10021(5) от 10.12.2009 г. подбужда другия ответник РДНСК и благодари на гражданин Илиев за жалбата / пр. 9/. Играта на шах продължава със становище № Z-1064/23.12.2009 г. на началник, което е за служебно ползване / пр. 10/. Заповед № 1468 от 10.12.2009 г. на кмета ме държи в принудително подчинение / пр. 11/. По моя жалба е образувано адм.д. № 659/2009 г. на АС-Враца, като съда умишлено изключва третите страни.
      Така е предоставена възможност на ответната РДНСК да ме подложи наново на репресия за същия навес. Бюрократа съставя свои актове, заповед № ДК-02-ВР-6/17.02.2010 г. за премахване, акт, който е укрит от мен и наказателно постановление № Вр-6-РДНСК-7/17.02.2010 г. за „ нарушение”, в предубеждение на репресия / пр. 12-13/.
      Пренебрегнати са мои уведомление и възражения, с което съм унижен.
      За едно законосъобразно действие от моя страна има съставени четири ответни акта, които обжалвам и вероятно ще има четири съдебни дела !
     
      Излагам съображения за нарушения и преследване в жалба Вх. № 163/05.03. 2010 г. чрез ответника до съд / пр. 14/.
      Принуден бях от ответниците да заведа дело за ефективна защита правото си на собственост по наследствения си дом с възражение по нищожни доказателства на подбудените граждани, като същите институции пристрастно в дискриминация решиха против мен.
     
      При соченото влязло в сила решение за възлагане на дома ми, толерираните от държавата род Маздрашки-Илиеви следваше да водят дело за защита право на собственост.
      Сега внесох иск № 1815/09.02.2010 г. РС-Враца, за нищожност срещу първото по време съдебно решение, на възражението в сочената защита по гр. д. № 3/2007 г. РС / пр. 15/. С разпореждане по образувано гр. д. № 710/10 г. РС не разбира правния ми интерес / пр. 16/.
     
      - Друг пример и доказателство на приемствен тоталитаризъм до сега сочих, на повторна и трета национализация на наследствен имот – мелница за хлебно брашно, при гара Враца.
     
      - Трети пример на включен земеделски наследствен имот в чертите на града, като същия нищожно / без налични заповеди/ е отчужден от член кооператори по тоталитарно време и сега има десетки производства за възстановяване по всички реституционни закони. Наред с останалите ответници, тук участва и поземлената комисия.
     
      Ответната община с искане вх. № 10 00-198/29.06.2006 г. и 10 00-198(3) от 01.02.2007 г. на кмет Бубев до Областно управление Враца твърди да нямало предявени реституционни претенции по процесното дворище пл. № 149. Облас-тния управител А. Георгиев със заповед № 518/31.07. 2007 г. нарежда и отписва имота от актовите книги за държавна собственост в полза на общината / пр. 17/. За това деяние управителя е награден с парцел там и строи двуетажна къща с асансьор.
     
      Ответния съдебен окръг Враца дава отвод по иск за обявяване нищожност на заповедите за отчуждаване, като по определение № 904/27.11.2009 г. по гр.д. № 859/2009 г. на ответния ОС делото е изпратено и образувано гр.д. № 70579/09 г. РС-Монтана / пр. 18/.
      Излагам съображения за нарушения и преследване в изявление Вх. № 549 от 02.03.10 г. по адм.д. № 83/2010 г. АС-ІV Враца / пр. 19/.
     
      Търпя не само материални загуби. Решенията на ответниците ме карат да се чувствам не само пренебрегнат, но и повече – да съм излишен, ненужен на обществото и близки. Ставам мишена на престъпници при такова мислене и изчерпване средства за защита. Регистрирана моя еднолична фирма с решение по гр.д. 1165 от 1991 г. на ОС няма перспектива.
     
      Или Държавата не се интересува от правовия ред, примера и възпита-нието на народа.
     
      Виновните за осъждане на Държавата от Европейския съд по правата на човека все още администрират и правораздават, като народа плаща греховете им.
     
      Или нямам на разположение ефективни правни средства за защита на права.
     
      Възразявам отново по действителността на всички ответни заповеди, поста-новления и решения от сочените преписки и дела, както и по действителността на обжалваните решения на настоящето производство.
     
      Ако съда намери отделни части от изразеното становище за неясни или нераз-бираеми, то съм на разположение в заседанието за изясняване и конкретизиране на истината и само истината.
     
      Искам да отмените обжалваните решения и да уважите изцяло заявената петиция в защита правата на Човек, Закона и мои такива и присъдите – дадете вложените разноски по делото с предстоящото си решение.
     
      ДОКАЗАТЕЛСТВА : по текста 19 броя.
     
      Няма отговор от ответниците по въззивната ми жалба. Внасям настоящите открити писмени бележки и защита преди заседанието, в съдействие на съда за установяване на истината, и да бъдат на разположение на ответниците за вземане на отношение и изпълнят задължението си добросъвестно по КРБ и ГПК.
     
      03.03.2010 г.
      гр. Враца
     
      С УВАЖЕНИЕ :
      Н. СТАТКОВ
      Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА” – гр. Враца
      НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ”-клон Враца
     
      О, неразумни и уроде ,
      Поради що се срамиш да бъдеш достоен Човек ?
      П. П.
     
      Показвам трети пример на недопустимо и неправилно мислене и действие по правов ред.
     
      Не е нужно да навлезеш в същността на личния интерес в права на човек, по множеството засегнати производства на администриране, правоприлагане и правораздаване.
     
      Необходимо е да разбереш принципния въпрос: на работа, на отношение в пристрастие и предубеденост на държавния служител по собствена относителна компетентност и на служене в слугуване на достоен ли, или на деградирал ?!
     
      Или за компетентно, добронамерено и добросъвестно служене на истината и на държавност.
     
      Феноменалния по творение с достойнство Човек, получил наготово всичко нужно му, забравя да отстоява и продължава процеса на творчество. Започва да мисли за себе си, да се отдава на развлечения, удоволствия и размножение.
     
      Човека подменя смисъла на живот, като всеки на служба с власт приема да е достоен по рождение. С такива убеждения човек започва да контролира и управлява човек. Хуманизма се изкривява в комунизъм.- Собствеността е обща. Интелекта подменя феноменалността.- Лъжата и измамата са на почит. Духа е унижен с окултизма, популизма и фалшива религиозност.
     
      Така Човек става човек и множен се превръща в тълпа. Алчността обезличава, оглупява и сее хаос. С политика на изчерпване материалните и творческите ресурси ще се постигат кризи, геноцид и фалит на държавност. Също глобални катаклизми. Това чрез криворазбрана социална държавност на правов ред в защита недостойните под прикритие за дискриминация и прочие.
     
      Всяка материална и интелектуална собственост на един е заплатена и е за сметка на друг. Нарушената равнопоставеност при алчност дава право на бунт в справедливост. Обещания за блаженство в задгробен живот ?! В природата нищо не се губи, само се видоизменя ?! . . .
     
      Или личния интерес е за една здрава, компетентна и развиваща се народност !
     
      Прости им Боже, те не знаят на кого и за какво служат ?!
      …………………………………………………………………………………………………………..
     
      Единение за достоен правов ред
     
      Срещу
     
      Г.М.О. търпение и такова управление
     
      Н. Е. С.
     
      –
      –
     
      KOPI
     
      -
     
      ZAPOCHAH DA GO PREPE´CHATVAM !
     
     
     
      PRI BAREKOV NA NJAKOLKO MESTA
     
     
     
      http://www.barekov.com/?p=2779&cpage=1#comment-23226
     
     
     
      VMRO
     
     
     
      http://www.vmro.bg/forum/viewtopic.php?f=53&t=1291
     
     
     
      STANDART NA DVETE MESTA
     
     
     
      http://paper.standartnews.com/forums/index.php?action=1&topic=2
     
     
     
      http://paper.standartnews.com/forums/index.php?action=1&topic=3
     
     
     
      NOVINAR NA NJAKOLKO MESTA
     
     
     
      http://www.novinar.net/news/sgradata-na-obshtina-shumen-osamna-s-tcinichni-nadpisi-_MzIxNTszMg==.html#comments1188094'
     
     
      I PRI MEN !
     
     
      STEFAN D.-R D TCHOLAKOV
     
      SVERIGE
     
     
      -
     
     
      STEFAN D-R D TCHOLAKOV
      http://www.stefan-tcholakov.com/index.php?p=links&year=2
      SVERIGE
     
     
     

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]