Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

Уважаеми госпожи и господа,

     Уважаеми госпожи и господа,
     
      Искам да Ви благодаря за разбирането.
     
      Аз също Ви разбирам.
     
      Окръжния съд гр. Монтана по делото също ни разбира. Така прекъсна заседанието, за да се запознае с внесеното / известно Ви/ изложение и докладва делото. След като се позовах на публичния факт за обявения от т.н. комисия по досиетата, Александър Александров от гр. Враца като служител от бившите служби на ДС-МВР и поисках съдебно удостоверение от съда за сдобиване с удостоверение от общината на гр. Враца в доказване семейната връзка между служителя и б. председател на окръжния съд на гр. Враца Татяна Александрова, съда от своя страна също разбра колегата си.
     
      Трябва да имаме положително мислене, с поглед към светлото бъдеще . . .
     
      Нали така само можехме да учим, едни за диплома та да казват на другите какво са научили. Достойнството на цялостната личност е в дипломата или в съвестта, истината и справедливостта ?
     
      Учене в служба на положението !?
     
      Културата на шоута се свежда към битовизма на малцинствата. Дали така поучаваме публиката или се надсмиваме над недостатъците ? Обединяваме ли се.
     
      Избора е Наш.
     
      Пропуснах да Ви запозная с въззивната жалба.
     
      ПРИЛОЖЕНИЯ :
     
      гр. Враца
     
      16.03.2010 г.
     
      С УВАЖЕНИЕ : НИКОЛАЙ СТАТКОВ
     
      2010/3/12 николай статков
     
      Уважаеми господа,
     
      Моля, отворете приложенията на трети пример на недопустимо и неправилно мислене и действие по правов ред.
     
      гр. Враца
     
      12.03.2010 г.
     
      С УВАЖЕНИЕ : НИКОЛАЙ СТАТКОВ
     
      -
      -
     
      НИКОЛАЙ СТАТКОВ
      гр. Враца, ул.Петропавловска 88, лично и
      като пълномощник на ДЕСИСЛАВА Н. ВЪЛКОВА
      гр. Враца, Леонова 60 ап. 11
     
      пол. на 9.03.2010 г.
      ОКРЪЖЕН СЪД гр. МОНТАНА
     
     
      ИЗЯВЛЕНИЕ - ЗАЩИТА
      КЪМ : протокол с.з. на 15.03.2010 г. по в.гр.д. № 066/2010 г. на неразделна част.
     
     
      Уважаеми съдии,
     
      В улеснение на процедирането и допълване доклада по делото към насрочено-то открито съдебно заседание изказвам и прилагам в писмен вид съображенията си и по съществото на повдигнатия спорен въпрос в защита от дискриминация във връзка със злоупотреба с права. Предметните на спора нарушения в дискри-минация и злоупотреба с права продължават и сега въпреки производството.
      Настоящите писмени бележки да служат за допълване на протокола съгласно чл. 151 ал. 3 от ГПК. Така избягвам възможността за „ грешки”, такива извърш-вани от ответниците и свързано с това искане за поправка и допълване на протоколи.
     
      Подържам единния си иск от внесени и свързани шест и.м. пред РС-Враца, № 1103/13.05. 2005 г., № 1183/13.05.05 г., № 1133/19.05.05 г., № 1229/01.06.05 г., № 1247/06.06.05 г. и № 1258/07.06.05 г., пренесени за разглеждане тук.
      Производството започва с изпращане и порочно укриване на моите искови молби от ответ-ните съдебни инстанции. С две жалби за бавност, № 402 и №403 от 19.07.2005 г. при апелатив-ния съд / САС/ искам събиране на шестте иска за указания към магистратите по процедурата, съгласно ГПК. Отговор Ж-Б-149/150 от 21.07.05 г.САС „ се прави” на неразбрал жалбата ми и процесуалния кодекс. Само това обстоятелство характеризира постигнатия до сега резултат.
     
      Подържам иска си да бъде конституирана като ответник и държавата.
      Предявеният единен иск срещу сочените ответници Врачански - Окръжен съд, Районен съд, РДВР, РДНСК, Общинска и Областна администрации, както и прокуратурата на България, представители в частност на изпълнителната и съдебната власт, като държавна власт по Конституция, се явява иск срещу Държавата във връзка със ЗОДО. Още повече когато чл. 74 ал. 2 от ЗЗСД препраща към ЗОДО за обезщетение, като завършваща процедура по защитата на права. Ответници държавни органи са процесуални субституенти на държавата, наред с които по служебен почин съда трябва и да конституира като ответник и държавата. Съгласно смисъла на чл. 18 / отм./ и действащ чл. 31 от ГПК това са министър-председателя, министрите на полицията и на правосъдието. След като пет от сочените иска са укрити от ответника и внесени веднъж тук от мен, същите впоследствие недопустимо са изключени от разглеждане при настоящето производство.
      Моя касационна жалба № А 324/25.02.2008 г. на ОС-Монтана неправилно е изпратена и гледана от ВКС, когато отменителната част на решение от 22.01.08 г.по гр.д. № 381 за 2007 г. на ОС-Монтана е по допълване на решение относно злоупотреба с права във връзка с дискри-минация от страна на ответните администрации, институции и съдебни инстанции.
      Мое искане за изпращане делото на РС за произнасяне при триинстанционалността на съдебния процес ВКС отхвърли с мотив да се произнесе по същество. Искания отвод на ВКС по тези обстоятелства е отхвърлен. Производството сега се развива под диктата на ВКС. Съда правилно разбира заявените за защита права, като превратно на иска постановява решения.
      Разбирам преследването от ответната власт – държава към мен и сега.
     
      І. Подържам и искам отвод на съда – ОС и ВКС за пристрастната зависимост на веднъж постановеното. Нямам доверие в българската съдебна система при наличната порочна практика: на действия, процедиране с изключено право на защита и решения, по заявени за защита права. Съда се доверява на чиновник и колега, като аз трябва да свърша неговата работа и платя за това.
      Има злоупотреба с права от страна на ответните администрация в дискрими-нация. Има политическо българско производство в преследване на човека, гражданин и работодател на администрацията. Аз държа на закона в защита, като се стремя да бъда обективен.
      В подкрепа на твърденията ми за съпружеска обвързаност на председател ответния ОС, Александрова със служителя от бившата служба „ държавна сигурност” при МВР Александров, прилагам тук мнение от 24.03.1981 г. с подпис на този следовател за обвинение в измяна на гражданин / пр. 1/.
      Искам съда да призове ответниците да отговорят на възникналите въпроси, в изясняване обществената среда в града създавани за мен и рода, на мнения и държане в положение на робство, принуда и унижение.
     
      Баща ми Евстати Статков, като общественик с гражданска позиция вижда зараждаща се заплаха от втора световна война и в 1936 г. предупреждава с обръщение българите. Тогава влиза в очите на службите на „ Държавна сигурност”, с досие по 27593/17.ХІІ.1937 г./ пр. 2/. Втори път, доверява се на силите спечелили ІІ световна война, като секретар на ПГ „ Звено” е награден от Националния комитет на Отечествения фронт за особени заслуги и е подгласник от 1945 г. за депутат на Велико народно събрание. След унищожаване на коалиционните партии от 1951 г. ДС намира Евстати Статков за престъпник и шпионин по справка от 2.ІV.1955 г. / пр. 3/. Досието е пълно с противоречия, характерен белег на власт и сега. Впоследствие е убит, 1979 г.. Общинския музей чества 100 г. Евстати Статков през 2005г. с предоставени от мен документи, които са ми върнати с пропуски. Представяне личността на врачанина и сега е в партийна угода, когато стига едва до 1947 г., от житейския му път.
      Сега за своите постижения и стремежи към справедливост получавам ответен тормоз с преследване, по изяснени обстоятелства при организиране на ответни-ците с власт. Държавата срещу човека. Свързаното участие включва вербуване съграждани, администрация и институции. Ответниците са мотивирани за действията си срещу здравето и живота ми, и като възрастен при собствено интерпретиране произхода, притежанията на рода и убежденията ми.
      Реално документирани факти сочат дискриминация по реципрочни признаци: Тодор Статков за народен представител от ХІV ОНС и индустриалец. За Евстати Статков, като член на Световен комитет и борец: за мир и антифашист, за толерантност и справедливост.
      Аз, Николай Статков работя за толерантност и социална справедливост.
     
      ІІ. Искам съда да спре делото и сезира Конституционния съд по противоконсти-туционно прилагани правни норми със съдебни решения, както и по противокон-ституционни правни норми в отнемане гарантираните ми конституционни права.
      След произнасяне от КС, делото да бъде възобновено.
     
      При евентуално отхвърляне процесуалните ми искания, то излагам в защита следното:
      1. Подържам последователното си становище излагано писмено пред съда от : заявление към съдебни заседания от 13.12.2005 г. и от 28.02.06 г. към гр.д. № 946 от 2005 г. РС-ІІІ, становище от 11.09.2006 г. към жалба, иск от 12.02.2007 г. към жалба и изявление от 10.12.07 по гр.д. № 381/07 г. при ОС-Монтана, изложение от 27.03.07 г. и от 03.11.09 г. към гр.д. № 171/07 г. РС-V, както и такова към протокол на с.з. за 10.06.09 г. и иск за допълване на решение 7317/18.08.2009 г. по гр.д. № 1770/08 г. на ВКС-ІV, както и изложеното в приложените документи. Същото от въззивни и касационна жалби.
      Подкрепям доводите си с над двеста доказателства. Ползвам изявленията на ответниците от приложените писмени доказателства.
      Основавам петицията си на Върховенството на закона, вътрешното и междуна-родно право, както сочих в изявлението си защита вх. № 3644/17.04.2009 г. по гр.д. № 1770/08 г. на ВКС-ІV.
     
      2. Възразявам на писменото становище пред РС на ответници ОС и прокурат-ура / това по факс/, да имало привличане на нови ответници по чл.117 от ГПК, когато са укрити от ответниците сочените мои внесени искови молби, в зло-употреба. От тук и става разбираемо внесеното, за съда да нямало задължение да се произнася по това оспорено правоотношение по чл. 118 от ГПК. Също така при ответна прокуратурата на България, да разискваме само действията на РП-Враца.
      Всички ответници, както и участващите състави от трите инстанции тук отказват да четат и слушат изложеното от мен становище в защита, като в решенията си оставят без отговор подкрепените с доказателства мои доводи по спорните въпроси. Истината е потъпкана. Човека е мачкан.
      Това преследване продължава по наследство и сега в поколенията.
      Така бях поставен на работа в радиоактивна среда без да бъда уведомен за това и без да ми бъдат предоставени лични предпазни средства в защита здравето ми. Придобивам пет заболявания, установени по епикриза № 274/13.ІІ.1996 г. на клиника за професионални заболявания гр. София / пр. 4/. Пенсионер съм от 1993 г., след една година отпуск по болест в инфлационните години, което се отразява на размера спрямо колегите, в дискриминация / пр.5/.
      За всяко едно право съм поставен в разход на десетки административни и съд-ебни производства. За няколкото наследствени имота при реституцията получих обезщетение в размер по-малък от направените разходи в производствата, когато инженер от общината получи десетки хиляди пъти в повече. Няма присъждане на разноските по спечелените дела. Държавата конфискува инвестираните ми спестявания, като защитава престъпниците. Вместо справедливост и права по Конституция за мен, администрацията отнема собствеността ми като си служи с лъжи и документи с невярно съдържание, в собствено издържане.
      Има злоупотреба с права от страна на ответните администрации в дискримина-ция.
      Има политическо производство в преследване на човека, гражданин и работо-дател на администрацията.
      Аз държа на закона в защита, като се стремя да бъда обективен.
     
      Дробене на истината тук множи производствата в корупция, в интерес на чин-овник и магистрат. Така се постига делене правата на човек, за владеене и държане в подчинено положение с решения на робство и унижение.
      Освен материално подчинение, ответниците предприемат действия на психо-логическа атака за настройване общественото мнение срещу личността ми.
      Чиновници и юристи при ответната община дават „ интервю” в поръчка към журналиста на в. „ Шанс”, Наташа Войкина. Бил съм задоволен и осигурен имотно и финансово, като водя делата в забавление и хоби. Сега разбирам защо гражданите искат от мен да споделят „ радостите” и бягат от „ мъките” на живота. Търсят и разноските в производството на живот тук. Друг журналист, Кирил Андровски ме пита кога ще пропадна финансово, за да купел мои вещи.
      Ако някъде в науките има понятие за пране на пари, то в живота няма пране на съвест. Или престъпното „ октоподно” намерение се реализира в геноцид и холокост по „ съвест и справедливост” срещу чест и достойнство.
     
      3.- Преследването спрямо мен от страна на ответниците – държава продъл-жава и спрямо дома ми, при създадената и сочена от мен в производството организация.
      Твърдението ми за подбуден род Маздрашки-Илиеви-цигани от ответните институции се потвърди и доказа сега. Това на колониализъм.
      Гражданин Илиев със жалба № 9400-0-17769/19.11.2009 г. до общината декларира възражение по разпореждането ми с дома си, в презумпция резолюцията от 19.05. 2005 г. на гл. архитект от общината / пр. 6/. Съставен е акт за „ незаконен строеж” на възстановен от мен навес в дома си. Този наследствен дом, по допусната делба с решение от 17.01.1985 г. по гр.д. № 271781984 г. на РС и ми е възложен впоследствие, видно и от скица № 371 от 27.01. 2010 г. на службата по кадастър / пр. 7-8/. Ответната общината с писмо № 9100-10021(5) от 10.12.2009 г. подбужда другия ответник РДНСК и благодари на гражданин Илиев за жалбата / пр. 9/. Играта на шах продължава със становище № Z-1064/23.12.2009 г. на началник, което е за служебно ползване / пр. 10/. Заповед № 1468 от 10.12.2009 г. на кмета ме държи в принудително подчинение / пр. 11/. По моя жалба е образувано адм.д. № 659/2009 г. на АС-Враца, като съда умишлено изключва третите страни.
      Така е предоставена възможност на ответната РДНСК да ме подложи наново на репресия за същия навес. Бюрократа съставя свои актове, заповед № ДК-02-ВР-6/17.02.2010 г. за премахване, акт, който е укрит от мен и наказателно постановление № Вр-6-РДНСК-7/17.02.2010 г. за „ нарушение”, в предубеждение на репресия / пр. 12-13/.
      Пренебрегнати са мои уведомление и възражения, с което съм унижен.
      За едно законосъобразно действие от моя страна има съставени четири ответни акта, които обжалвам и вероятно ще има четири съдебни дела !
      Излагам съображения за нарушения и преследване в жалба Вх. № 163/05.03. 2010 г. чрез ответника до съд / пр. 14/.
      Принуден бях от ответниците да заведа дело за ефективна защита правото си на собственост по наследствения си дом с възражение по нищожни доказателства на подбудените граждани, като същите институции пристрастно в дискриминация решиха против мен.
      При соченото влязло в сила решение за възлагане на дома ми, толерираните от държавата род Маздрашки-Илиеви следваше да водят дело за защита право на собственост.
      Сега внесох иск № 1815/09.02.2010 г. РС-Враца, за нищожност срещу първото по време съдебно решение, на възражението в сочената защита по гр. д. № 3/2007 г. РС / пр. 15/. С разпореждане по образувано гр. д. № 710/10 г. РС не разбира правния ми интерес / пр. 16/.
     
      - Друг пример и доказателство на приемствен тоталитаризъм до сега сочих, на повторна и трета национализация на наследствен имот – мелница за хлебно брашно, при гара Враца.
     
      - Трети пример на включен земеделски наследствен имот в чертите на града, като същия нищожно / без налични заповеди/ е отчужден от член кооператори по тоталитарно време и сега има десетки производства за възстановяване по всички реституционни закони. Наред с останалите ответници, тук участва и поземлената комисия.
      Ответната община с искане вх. № 10 00-198/29.06.2006 г. и 10 00-198(3) от 01.02.2007 г. на кмет Бубев до Областно управление Враца твърди да нямало предявени реституционни претенции по процесното дворище пл. № 149. Облас-тния управител А. Георгиев със заповед № 518/31.07. 2007 г. нарежда и отписва имота от актовите книги за държавна собственост в полза на общината / пр. 17/. За това деяние управителя е награден с парцел там и строи двуетажна къща с асансьор.
      Ответния съдебен окръг Враца дава отвод по иск за обявяване нищожност на заповедите за отчуждаване, като по определение № 904/27.11.2009 г. по гр.д. № 859/2009 г. на ответния ОС делото е изпратено и образувано гр.д. № 70579/09 г. РС-Монтана / пр. 18/.
      Излагам съображения за нарушения и преследване в изявление Вх. № 549 от 02.03.10 г. по адм.д. № 83/2010 г. АС-ІV Враца / пр. 19/.
     
      Търпя не само материални загуби. Решенията на ответниците ме карат да се чувствам не само пренебрегнат, но и повече – да съм излишен, ненужен на обществото и близки. Ставам мишена на престъпници при такова мислене и изчерпване средства за защита. Регистрирана моя еднолична фирма с решение по гр.д. 1165 от 1991 г. на ОС няма перспектива.
     
      Или Държавата не се интересува от правовия ред, примера и възпита-нието на народа.
      Виновните за осъждане на Държавата от Европейския съд по правата на човека все още администрират и правораздават, като народа плаща греховете им.
     
      Или нямам на разположение ефективни правни средства за защита на права.
     
      Възразявам отново по действителността на всички ответни заповеди, поста-новления и решения от сочените преписки и дела, както и по действителността на обжалваните решения на настоящето производство.
     
      Ако съда намери отделни части от изразеното становище за неясни или нераз-бираеми, то съм на разположение в заседанието за изясняване и конкретизиране на истината и само истината.
     
      Искам да отмените обжалваните решения и да уважите изцяло заявената петиция в защита правата на Човек, Закона и мои такива и присъдите – дадете вложените разноски по делото с предстоящото си решение.
     
      ДОКАЗАТЕЛСТВА : по текста 19 броя.
     
      Няма отговор от ответниците по въззивната ми жалба. Внасям настоящите открити писмени бележки и защита преди заседанието, в съдействие на съда за установяване на истината, и да бъдат на разположение на ответниците за вземане на отношение и изпълнят задължението си добросъвестно по КРБ и ГПК.
     
      03.03.2010 г.
      гр. Враца
     
      С УВАЖЕНИЕ : Н. СТАТКОВ
      Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА” – гр. Враца
      НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ”-клон Враца
     
      О, неразумни и уроде ,
      Поради що се срамиш да бъдеш достоен Човек ?
      П. П.
     
      Показвам трети пример на недопустимо и неправилно мислене и действие по правов ред.
     
      Не е нужно да навлезеш в същността на личния интерес в права на човек, по множеството засегнати производства на администриране, правоприлагане и правораздаване.
     
      Необходимо е да разбереш принципния въпрос: на работа, на отношение в пристрастие и предубеденост на държавния служител по собствена относителна компетентност и на служене в слугуване на достоен ли, или на деградирал ?!
     
      Или за компетентно, добронамерено и добросъвестно служене на истината и на държавност.
     
      Феноменалния по творение с достойнство Човек, получил наготово всичко нужно му, забравя да отстоява и продължава процеса на творчество. Започва да мисли за себе си, да се отдава на развлечения, удоволствия и размножение.
     
      Човека подменя смисъла на живот, като всеки на служба с власт приема да е достоен по рождение. С такива убеждения човек започва да контролира и управлява човек. Хуманизма се изкривява в комунизъм.- Собствеността е обща. Интелекта подменя феноменалността.- Лъжата и измамата са на почит. Духа е унижен с окултизма, популизма и фалшива религиозност.
     
      Така Човек става човек и множен се превръща в тълпа. Алчността обезличава, оглупява и сее хаос. С политика на изчерпване материалните и творческите ресурси ще се постигат кризи, геноцид и фалит на държавност. Също глобални катаклизми. Това чрез криворазбрана социална държавност на правов ред в защита недостойните под прикритие за дискриминация и прочие.
     
      Всяка материална и интелектуална собственост на един е заплатена и е за сметка на друг. Нарушената равнопоставеност при алчност дава право на бунт в справедливост. Обещания за блаженство в задгробен живот ?! В природата нищо не се губи, само се видоизменя ?! . . .
     
      Или личния интерес е за една здрава, компетентна и развиваща се народност !
     
      Прости им Боже, те не знаят на кого и за какво служат ?!
      …………………………………………………………………………………………………………..
     
      Единение за достоен правов ред
      Срещу
     
      Г.М.О. търпение и такова управление
      Н. Е. С.
     
      -
      -
     
      НИКОЛАЙ ЕВСТАТИЕВ СТАТКОВ
      гр. Враца, Петропавловска 88 лично и като пълномощник на ДЕСИСЛАВА Н. ВЪЛКОВА
      гр. Враца, Леонова 60 ап. 11
     
     
      ДО ОКРЪЖЕН СЪД МОНТАНА
      299/25.01.2010 г. 10,10 ч. ЧРЕЗ РАЙОНЕН СЪД – V, гр. МОНТАНА
     
     
      В Ъ З З И В Н А Ж А Л Б А
      ПРОТИВ : решение от 07.01.2010 г. по гр.д. 70171/2007 г
     
      Уважаеми господа,
     
      Производството за защита на права е предизвикано от престъпно администриране.
      За престъпника в некомпетентност, наглост и злоупотреба неговото разбиране на истината
      е в дробене и множене предметите при занимания и работа. Престъпника укрива извършеното
      с нови такива действия в затрудняване работата на достойния човек по пътя към истината. Подчинява или корумпира други престъпници и граждани за черните си дела. Разсейва общественото мнение. Без достойнство на човек престъпника обижда и животното, като се запасява-инвестира и продава чуждото. Живота на престъпника се отличава с показност на харчене, скъпи жилища и коли при самочувствие в престиж и превъзходство над другите. Без достойнство на човек престъпника обижда и растителния сват, като вегетира в собствено оцеляване. Купува нужните му документи и служители. Добрал се до служба престъпника си остава престъпник в делата на консумация и на ограбване честния изправен човек. .
      Вероятно такива лица са организирани и работят по Програма за изтребление на българския народ, като българоубийци. / Виж по интернет./
     
      Обръщах се към ответниците при наличните производства за размисъл. Като не получих обяснение по изложеното, но напротив получих репресия от власт на корупция, придобивам право да търся съдействие и излагам обстоятелствата пред съд.
      При търсена защита от съда срещу Злоупотреба с права във връзка с дискриминиращи администриране и правораздаване на ответниците Врачански - районен съд, окръжен съд, РДВР, РДНСК, общинска и областна администрации, както и прокуратурата на България, която се изразява във водещите действия за производството на :
      1. Съставяни са документи с невярно съдържание в съкращавана истината и времето,
      ІІ. Унижаван съм,
      ІІІ. Държан съм в принудително подчинение,
      ІV. Лишаван съм от свобода, сигурност и справедливост,
      V. Има несправедлив съдебен процес при ответниците в пристрастие и зависимост,
      VІ. Лишаван съм от правото на защита и е изключвана внасяна защита,
      VІІ. Преследван съм от ответниците при предприетите действия за защита от дискриминация и по време на настоящето производство и чрез подбуждане на съграждани в организация.
      Въпреки отделно уважен иск при всички постановени решения в унижение са сочени други мотиви на разсъждения по такава съвест,
     
      Всички тези действия на ответниците бяха насочени срещу живота ми при нарушаване на работната, здравословната, жилищната и семейна среда и условия и на обществена среда, които ме засягат като човек с опит и на възраст, поради което : Постановено до тук от спорните производства и в настоящето производство от всички инстанции на пристрастие е колегиално, в лоялност към служба и против истината и справедливостта, като баланс на права - всичко това в съучастие на ответниците против правата на човек и наши права. Има заздравяване-саниране на осъдения тоталитаризъм от оспорваните актове и от наличните решения против моите собственост и личността.
      Цялата практика от нареждания и постановени решения на ответниците са в приемственост по отминал обществен договор и против развитието на човек, обществото и правото / КРБ, ЕКПЧ/. Послушни и служащи на партията чиновници, включително „ де политизирани” магистрати избягват да правят предложения за промяна на закони в интерес на народа и да търсят съдействие от Конституционния съд. Няма да ставам съучастник на деградирането в безотговорност, некомпетентност и наглост чрез подобие на търпение, подчинение и послушание. Защитавам истината, гражданското общество и правата на човек в опит, като потърпевш и страдащ. Разглезения некомпетентен на държавна служба превишава права, като ме държи в робство. Институцията е отговорна за работата на служителите си.
     
      Внасям на два пъти предложения за промени на закони до Народното събрание. Водя се от опит в търпени вреди от порочно целенасочено и злоумишлено прилагане на закона в администриране и управление. Служителя ползва власт на отмъщение в собствен интерес.
      В правото си на защита излагам настоящите доводи. Не трябва да бъда принуждаван да стигна до бунт. Не трябва в безразличие и погазване правата да се допуска човек да се осланя
      на бунт съгласно ВДПЧ на ООН –„ Като взе предвид, че е необходимо правата на човека да бъдат закриляни от закона така, че човек да не бъде принуждаван да прибягва към бунт срещу тиранията и потисничеството като последен изход,” при понасяна злоупотреба с права и власт.
      Ако има организация по Програма за ограничаване и унищожение на некомпетентността и престъпността, та аз се подкрепям такова начинание.
      Поредно шесто решение 586/27.07.2009 г. по гр.д. 1770/08 г. на ВКС-ІV отд. при закъснение от повече на една година уважава иска ми за връщане делото на РС за гледане при сочена от мен в основание триинсанционалност на съдебния процес. Още отказва правораздаване по иск за допълване на решение и ми връща за пазене същия. Но това са действия на предателство.
      Съда мълчаливо и явно отказва да поеме моите разноски по делото, като труд в защита и в пътни на основание по прилагания закон - ЗЗСД. Или за съда аз съм разчленен и мъртъв, като
      се явява моя дух в съдебни заседания без материални разходи. Духа не попада под закрила на човешките права. Само юриста-адвокат и съда ли се хранят, от търсени хонорари и такси ?
      По същия начин е потъпкан и духа на Закона. Ответниците и съда вместо да мислят за развитие на правото, да предлагат промени на закони и да прилагат върховенството на закона
      в служба на народа – мислят за облагодетелстването си на институция и персонал. Сега, при икономическата криза, магистрати търсят и тринадесета заплата при такава съвест за „ добре свършена работа”, която е равна на моята годишна миньорска пенсия. В това ли различие се съдържа социалната държавност ? Как се прави бюджета? - на бюро, с производство или …..
      Припомням за конфискувани от съд, ВАС и ВКС, внесени хонорари и такси, както и втора национализация на наследство. Или инфлацията обхваща съвестта и справедливостта.
      Представям си отношението на съда в мащаби, при търсене освен защита от злоупотреба и дискриминация и на обещетение за понесените материални и духовни вреди.
     
      Изявления на г-н Пенчев, председател ВАС пред Канал 1 БНТ от 20.12.07 г. сутринта сочи за натиск по изхода на делата като държавен интерес от страна на високопоставени лица. Друг, прокурор от ВКП пред БТВ от 08.04.08 г. сутринта сочи за зависимост на прокурорите по назначение, при разглеждане на жалбите. Двете изказвания и много нови подкрепят моите доводи. Също отказа на експерти да оценяват престъпно придобито имущество. Медиите правят публично известни множество факти на корупция на високите етажи на властта. Главен прокурор публикува свои анализи за правораздаването - в. Труд от 19 и 21 Ноември 2009г. като : „ За дефицита на държавност и кухия правов ред - На пръв поглед законодателството ни изглежда добро. Непрекъснато се приемат закони, те често се променят, в тях са отразени повечето европейски правила и единственото лошо е, че не се прилагат. Ако ги прилагахме, щеше да има възмездие и справедливост. Така виновникът е отнапред ясен.” и „ Докога ще мразим държавата си? - А кога този прокурор мисли?”
     
      Аз искам само признание и уважение на правата ми на човек по КРБ и ЕКПЧ, като върховенство на вътрешното и международното право.
      Настоящето производство включва отстояване достойнството на човек, истината и справедливостта по петицията в задължение за съдебно решение.
     
      Наскоро в разговор с дъщеря си по състоянието на държавата изведнъж ми зададе въпрос:
      „ Като искаш да променяш и водиш дела с държавата какво постигна ?”
      В този момент моята съвест в опита си спомни за онези партийни членове от ученическите ми години, които искаха от мен да превъзпитавам собствения си баща ! Също за съветите на познати към майка ми по повод отказа на прокуратурата да разследва убийството на баща ми при правото на обжалване : „ Имаш деца, помисли за бъдещето им ?”
      Преди месец в разговор на улицата с млад мъж по нуждата и компетенциите на гражданското общество същия ми зададе подобен въпрос : „ Работиш ли, имаш ли близки и мислиш ли за бъдещето ?”
      При всеки от зададените въпроси се замислях и правех връзка с партийната политика за задържане на властта на всяка цена чрез контрол за всяване страх върху мислите и действията на човек, от тук и върху семейството в контрол над обществото. Това и сега с купуване на гласове на граждани при провеждане на местни и национални избори. Пазара продължава и
      в Народното събрание при формиране на парламентарни групи за провеждане партийната политика. Тоталитаризма е навлезел дълбоко в съзнанието и съвестта на гражданите за разделяне и владеене-предателство. Всичко се слага на сергията за продажба. Което не се продава, тогава се дават много пари. А такива пари идват от ограбването ми с измама, предмет на настоящето производство. Когато на практика няма закон - има власт в злоупотреба.
      Отговора на всичките зададени въпроси естествено се съдържаше в необходимостта от компетентно гражданско общество. Необходимост от помнене на миналото, живот в настоящето с предвиждане на бъдещето. Достойна власт в компетенции на управляващи съвместно с такова общество. За да бъда правилно разбран обяснявам и правя една аналогия
      със здравето на човек :
      Човешкия организъм, както е известно се състои от системи и органи за правилно функциониране в прослава на Създателя. Като се храни и изхвърля отпадъци, също приема бактерии и вируси и изхвърля зараза. Но когато една клетка приеме да е най важната и останалите трябва да са й подчинени, същата започва ненаситно да граби, да расте и богатее и се превръща в ракова. Такава клетка изключва бъдещето, като обрича целия организъм на смърт. Смъртта на организма е смърт и за тази клетка, но тя е отказала до мисли за другите и
      за бъдещето. Това поражда необходимостта от спешна помощ, лечение и чрез ампутиране. Обществения организъм наподобява човешкия и когато едната клетка – гражданин откаже да мисли за общото и другите идват глобалните кризи, икономически, политически и екологически. Престъпността и мафията определят правилата за справедливост. Това поражда необходимостта от достойнство в образование, добронамерена информираност и компетентно гражданско общество за развитие, най вече на изостаналите и съпротивляващите се. Това ще даде свобода, сигурност и правов ред на обществото.
     
      Като добросъвестен гражданин, по факти правя открито и съзнателно разграничаване между партийна политика на интереса на членовете назначени на държавна служба и държавната политика за правов ред и конкурсно начало на достойнство. Убежденията ми намират опора в опит при изложените обстоятелства в производството. Това разграничение е в информация и служба на истината и съда, гражданското общество и за обществените посредници-медии. При прежди соченото уточнявам за настоящия процес да е правен, а не политически. Именно правния спор се решава в съдебно производство, за което предприех съответните действия. Докато политическия спор е в публични дебати и участие в избори за народни представители. Информацията е в основа на компетентността, истината или лъжата.
      Ответници държавни органи са процесуални субституенти на държавата, наред с които по служебен почин съда трябваше и да конституира като ответник държавата, поради което :
      Подържам и искам отвод на съда – ОС и ВКС за пристрастната зависимост на веднъж постановеното. Нямам доверие в българската съдебна система при наличната порочна практика с действия и решения по заявени за защита права, процедиране и по отнемано право на защита.
      Подържам всички внесени до сега изложения подкрепени с писмени доказателства за преследване на рода ми от ответниците в развитие.
      В случая на отхвърляне отвода, като очаквано отмъщение спрямо мен, то соча пороци.
      Съда ме уведомява за постановеното този път с приложено решение на оставен без уважение иск за допълване на решение, като същото е престъпно при следните съображения :
     
      Съда провежда едно заседание с призоваване само на ответници община и област на гр. Враца на така разбрани указания. След възражение от моя страна са призовани всичките ответници.
      Съда приема становище изпратено по факс без подпис на процесуалния представител на ответната прокуратура и изпълнява същото в оставяне без уважение иска. Препис за мен няма. Същия ответник отказва да приеме моя електронна жалба без подпис, по приложено доказателство. Другите мълчат. При разговор с ответника РДНСК, от дни преди връчване на обжалваното тук решение по ново действие на преследване, на моя довод на висящото производство в искане за прекратяване новите действия същия призна за резултата от съда поради което не се явявл в заседания. Или ответниците отказват съдействие на съда за установяване на истината в такова договаряне.
      Обжалваното решение намира за неоснователен иска ни за допълване на решение от 29.05. 2007 г. по гр.д. 171/07 г. РС-Монтана в отказ от правораздаване на колегиално и служебно съучастие в укриване сочените от мен извършвани престъпления от ответните институции, съдебни инстанции и участващите състави в настоящето производство против искания отвод и на организирана самозащита и защита на ответниците по сочената злоупотреба на преследване.
      По отношение на иска за конституиране на дъщеря ми Десислава за страна в производството:
      С поредна искова молба към настоящето производство на гр.д. 946/2005 г. РС-ІІІ внесена в заседание на 28.02.2006 г. подържам предходно внесено заявление в с.з. на 13.12..2005 г. в шестнадесет точки и излагам в девет точки извършвани нарушения и престъпления от ответниците подкрепени с множество писмени доказателства. В заявлението на т. 7 уведомявам за укрито от мен движение на внесена искова молба 1258/07.06.1005 г. пред РС-Враца. Внасям този иск и съда конституира ищец и ответници и призовава същите, при приложено пълномощ-но на дъщеря ми Десислава към мен. С поредния иск в края уведомявам за образувано гр.д. 1260/2005 г. РС-ІІ на Монтана и соча това дело служебно да бъде присъединено в законно основание с приложените писмени доказателства тук за разглеждане, така и извършено.
      Твърденията на съда е зло, да съм искал прекратяване на гр.д. 1260/2005 г. против интерес и да е влязло в сила същото. Именно на основание чл. 95 от ГПК едното производство се прекра-тява, за да има едно произнасяне по иска. Или в случая има порочно прекратяване на първото и окончателен отказ от разглеждане в произнасяне с решение тук по иска, по-горе изяснено.
      Аз нямам личен и като пълномощник правен интерес от такъв твърдян от съда резултат при отказано съдействие на предявени права във връзка с чл. 2 от ГПК. Аз не съм престъпник, още повече спрямо дъщеря си. Ответниците „ по правен интерес” прекратяват производства на наши предявени права / тук са предмет/ в укриване на собствени свързани извършени злоупотреби.
      В изяснените обстоятелства постановените определение от 05.10.2007 г. РС-V, решение от 22.01.2008 г. на ОС и обжалваното решение от 07.01.2010 г.РС-V са в собствено противоречие. От друга страна на постановеното от съда намирам организация в преднамерен и свързан пристрастен изход на делото на недобронамерено и недопустимо съдействие на права против чл. 2 ГПК и чл. 117 и121 ал.2 от КРБ за справедливост. По отношение на иска за защита от злоупотреба във връзка с дискриминация. От внесените шест иска пред РС-Враца и при даден отвод на съдебния окръг с пренесен спора тук внесох наново за допълване такива в производството по гр. д. 946/2005 г. на РС-Монтана в иск за оспорване действителността на сочени документи и решения на ответниците, като злоупотреба с права. При добронамереност на съдействие на заявени права може да се направи извод за искане в произнасяне на съда относно съществуване или несъществуване на едно оспорено правоотношение, от което зависи изхода на делото на основание чл. 118 във връзка с чл. 2 от ГПК. Това становище подържам последователно в производството и чрез жалбите. Съда прилага закона превратно, на фактите и на заявената единна петиция за съдействие.
      Изяснявам в производството свързания порочен кръг между отделни съграждани и определени служители от ответните институции за неправомерни действия. Така тази държавност е срещу мен, българина и гражданин. Преследван е дядо ми, народен предста-вител от ХІV ОНС, баща ми през целият си живот, преследван съм и аз, както и внук ми.
      Съда тук става съучастник на ответниците в престъпление. Сочените обстоятелства са повдигнати за престъпления по НК и европейското право, което прави недопустимо обжалваното решение.
     
      Настоящето обжалвано решение е и пристрастно, неправилно и неизяснено. Ответниците не се явяват в заседания, като изпращат и по факс противоречащо становище в защита, на собствено такова от приложени адресирани до мен доказателства.
      Постановеното и тук е колегиално, в лоялност към служба и против справедливостта и истината, като баланс на права - всичко това в съучастие против наши права. Съда взема страната на ответниците, институции и съграждани при изпълнение указанията на ответници върховните магистратури, за което като прогнозирах изхода исках отвод на съда за пристрастие при сочени за ответници същите и при служебното задължение за подчинение.
     
      Способностите и дарбите са дадени на човек за полза и служене с разум на обществото и на човечеството в отличаване на останалия животински свят.
      Красивото тяло, бързия и точен ум, талантите и способностите са изпитание за притежателите им, когато трябва да служат на обществото, народа и човечеството.
      Изпадналите от достойнство лица се грижат само за себе си и приближени в удоволствия и наслада, чрез злоупотреба с истината. Такива лица се примиряват с животинското и вегетират. Сега и служителите от окръжната библиотека на гр. Враца се подиграват с мен, ограничават достъпа ми до интернет по правни и на ЕС портали за организиране защитата и заплашват да изключат обществения компютър, като в твърденията си сочат за техен.
      Развитата личност е с компетенции по правата на човек, търси обективната истина / тази свързана с всички области на познанието/ и служи на човечеството, като уважава достойните себеподобни в равнопоставеност и подпомага унижените.
      Аз съм сам. редовен пенсионер от шестнадесет години с пет професионални заболявания, с опит и на възраст. Редовен данъкоплатец съм. Никога не съм съден.
      Участвах в създаване на обществени материални блага. Опознавам съграждани и държавни структури, за да помагам в полезно и положително развитие. Осъзнавам справедливостта в достойнство, като ограничавам правата си в уважение на другите. Отстоявам правата си, когато другите порочно преразпределят чуждото им без да оценяват и разбират създаденото.
      За сочените постижения и стремежи получавам ответен тормоз и преследване по изяснени обстоятелства при организиране на ответниците с власт. Свързаното участие включва вербуване съграждани, администрация и институции. Мотивирани са за действията си срещу живота ми и като възрастен при собствено интерпретиране от произхода, притежанията на рода и убежденията ми. Реално документирани факти сочат дискриминация по признаците: Тодор Статков за народен представител от ХІV ОНС и индустриалец. За Евстати Статков като член на Световен комитет и борец за мир, антифашист, толерантност и справедливост. Аз, Николай Статков работих за толерантност и социална справедливост. Сега Комисията по досиетата бави заявените копия от документи в лишаване от защита в служба на наличната и организираната в институции престъпност.
     
      Множеството приложени документи в подкрепа тезата пораждат мнение за злоупотреба
      при дискриминация. Процедурната тежест за доказване и защита по специалния ЗЗСД е обърнат, като ответниците се крият, няма адекватна лична защита, няма такава адвокатска защита, поради което съда до сега трябваше да уважи иска ни.
     
      Материалния закон ЗЗСД, НК и КРБ като основа за справедливост са потъпкани в изключено прилагане при хода на образуваното производство, при многократно сочени стари и нови обстоятелства в продължаващо преследване. Или рекламата по медиите за защита срещу дискриминация на Комисията по закона е подвеждаща и от тук противозаконна.
     
      Подържам последователното си становище, както и изложеното в приложените документи. Няма отговор в постановеното решение на множеството повдигнати въпроси с доказани факти за злоупотреба с права при необоснованост. Обжалваното постановено е и в противоречие на установената налична истина.
     
      Подържам изложените обстоятелства и в становище 5788/15.12.2009 г., 9 и 30 ч. ДО РАЙОНЕН СЪД – V, гр. МОНТАНА КЪМ: с.з. от 15.12.2009 г. за 10 ч. по гр.д. 70171/2007 г..
     
      Възразявам отново по действителността на всички ответни заповеди, постановления и решения от сочените преписки и дела, както и по действителността на обжалваните решения на настоящето производство.
     
      Като приемам закона във върховна справедливост срещам правоприлагане от страна на ответните институции в злоупотреба, с което държавата с цялата си тежест се стоварва върху мен, поради което :
     
      Искам да отмените обжалваните решения и да уважите изцяло заявената петиция в защита правата на Човек, Закона и мои такива и присъдите – дадете вложените разноски по делото с предстоящото си решение.
      Въззивната инстанция се явява втора такава по същество. Делото идва за трети път тук.
     
      В некомпетентност и без достойнство ответниците продължават преследването срещу рода ми и срещу мен и сега. Престъпността взема връх над правото и правораздаването в управление
     
      ПРИЛОЖЕНИЯ : осем броя от настоящата и за ответниците.
     
      20.01.2010 г.
      гр. Враца
      С УВАЖЕНИЕ :
      НИКОЛАЙ СТАТКОВ
      Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА” – гр. Враца
      НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ”-кл. Враца
     
     
      О, неразумни и уроде ,
      Поради що се срамиш да бъдеш достоен Човек ?
     
      -
      -
     
      KOPI
     
      STEFAN D-R D TCHOLAKOV
     
      16.03.2010
     
      SVERIGE

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]