Стефан д-р Димитър Чолаков
Форум
Къде... от Швеция

Re: ИЗЯВЛЕНИЕ В ПЕТИЦИЯ - 2012

     Re: ИЗЯВЛЕНИЕ В ПЕТИЦИЯ
      -
      -
      НИКОЛАЙ ЕВСТАТИЕВ СТАТКОВ
      гр. Враца, Петропавловска 88
      КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА
      РДНСК ВРАЦА
     
      ИСК - ИЗЯВЛЕНИЕ В ЗАЩИТА
     
      ОТНОСНО: писмо изх. № Вр-211-00-330/27.03.2012 г. ДНСК
     
      Година на Активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията 2012.
     
      Бях отчаян по наложената със сила тежест на държавата върху мен, поради което се обърнах с изявление в петиция на лична защита към държавните мъже на България.
      Предложих мир и споразумение, като намирам отговор на предателство.
      Аз съм сам и ще разглася тези факти в собствена защита и пример на порочно човешко отношение за кризи.
     
      До сега вече месец има мълчаливо съгласие за изпълнение на смъртната присъда.
      Само слаба и разпокъсана от партийнополитически борби държава може да посегне на свой достоен гражданин. Това в назидание за държане на страха на народа. Индивида с власт не може да взема решения и работи против справедливостта, личността на човек, ЕСПЧ и ЕС.
     
      Индивида в изкуствен интелект и без душа на робот е готов да нарани и унищожи мисълта и живота, като в научен метод на разделяне и учене, пък после е готов да събира остатъците и твори. Такава е работата на фашиста на физическо ниво, такава е работата на полицая на интелектуално ниво, така работят администратор, магистрат и депутат на духовно ниво. Така правото по закони се развива в множене и дробене на истината на предоставяне извънредни права за недостойните индивиди в противоречие на върховенството на закона и против достойната личност и човек.
      Така недостойния първо наранява, граби с лъжи и унижава, пък после е готов да стане „ приятел и да обича”.
     
      Само човек без самоуважение може да откаже диалог за сътрудничество.
      Демокрацията се разбира порочно и прилага като право всеки да прави каквото си иска. Така на разделение за владеене от силните на гласовитост, наглост и неуважение на родители.
      Така атеиста и човекоубиец в пороци разбира живота и правото и съответно работи.
     
      Аз загубих вяра в държавата, от тук нататък няма какво да губя. Но спечелих в достойнство да виждам по-ясно истината, а тя е в основата на справедливостта.
     
      Съвременната държава създава както героите, така и престъпниците за сметка и разделяне на достойните граждани и всява страх. Създава бедност, а от тук и глупост. Бедния и глупавия няма самочувствие, но има наглост и не може да твори, а руши.
      Истината е една в справедливост на отговорност за развитие и благоденствие.
     
      Господа,
     
      От 105 г. дома ми с необходим навес нямат строителни книжа. Партийното управление
     
      в преследване на приемствен тоталитаризъм създават документи с невярно съдържание по застрояването в дома ми за отнемане на правата на рода ми и организирано създаване на проблеми във времето. До днес институциите на подбуждане продължават да прилагат и отстояват в администриране и правораздаване тези документи.
     
      По закон строеж е както основен ремонт, реконструкция, възстановяване и т.н. на съществуващи сгради, така и изграждане на индустриални и жилищни сгради. Строежа трябва да отговаря на определени изисквания за пожаробезопасност, носимост и други. Контрола трябва да е компетентен, отговорен и достоен при върховенството на закона.
      По закон, когато човек се защитава от дискриминация и тормоза продължава, това е преследване. Институциите 10 г. мълчаливо предписват моето убийство с навеса на 100 г..
      В изпълнение на закона по изисквания за строежите и на мой интерес подържам и възстановявам собствените сгради в дома си – деклариран паметник на културата и уведомявам общината. Вместо законната и благоприятна за мен норма по възстановяване на навеса институциите намират здрав и прилагат наказващите норми за незаконен строеж.
     
      Връх на политическото преследване в злоупотреба е оспорване от 60 г. собствеността на наследствения ми дом и ограничаване в ползването. Това по моите произход, убеждения, положение, имуществено състояние и други. Това заради оспорване от мен на отчуждителните производства и запазване дома като паметник на културата. Също заради гражданската ми позиция в достойнство и справедливост против корупцията и злоупотребите в страната. Нищожните актове правят нищожно всичко последващо.
      По защита на моите права са образувани свързани висящи производства. По мои установителни искове от 2005 г. и 2010 г. против ответниците Маздрашки – Илиеви в защита правото на собственост и да бъде прогласена нищожността на делбата от 1960 г. при такава съдебна практика и последващи техни документи за собственост има образувано дело.
      По мой осъдителен иск от 2005 г. и 2010 г. против институции на България ответниците община, полиция, РДНСК, Любомир Илиев, съда и други в защита срещу дискриминация и злоупотреба има образувано дело. Новите действия са на преследване.
      Всички решения от администрацията и съда нарушават основните принципи на административния кодекс и Конвенцията / ЕКПЧ/ по законност, съразмерност, истинност, справедливост, равенство и други целенасочено срещу мен. Предприетото рушене по време към моя рожден ден и християнския празник „ Великден” има преднамерен характер. В допълнение, кварталния служител по РП-МВР Александър Христов по телефона на 6 април 2012 г. в 16,16 ч. ме информира за уверения от строителен контрол за приключилото премахване, като ме търси за потвърждаване от мен завършеното или да провери дали съм жив при стореното в тежест на стрес на човешки възможности и здраве в оцеляване.
      Въпреки моя иск за спиране изпълнението на рушене до приключване на тези производства организацията е реализирана. В предходни заповеди по незаконно строителство на приети „ съсобственици” Маздрашки- Илиеви съм задължен и аз, като сега институциите в защита изключват същите от процеса и от наказания. Изключена е и фирмата изпълнител.
      Производството в защита от преследване от страна на институциите / документи за което съм изпратил по електронната поща на институциите и на съда/ представих в жалба срещу България на Съда по правата на човек – ЕСПЧ. В задължение ще допълня жалбата си с новите документи и решения на факти по развитието на спора.
      Конституираните страни са запознати с всички тези документи.
     
      Строителните отпадъци на блокове от стотици кила остават на място в задния двор на дома ми в съседство на черква. Унищожен е слънчев панел за топла вода. Затрупани са тоалетната, строителните материали за поддръжка на сградите и дървата за отопление. Тоалетната е оставена открита, като плочата е напукана. Други такива отпадъци пред дома ми на толерирани „ съсобственици” вече 6 г. общината мълчаливо търпи в злоупотребяващ тормоз върху мен на такава наложена среда. Любен Илиев иска да бъде иззидана тоалетната.
     
      Или всички вие на село и вилата и ходите по физиологична нужда из двора, не се къпете и печките ви пушат от мокрите дърва.
     
      Вместо общината да включи този паметник на културата в програмата „ Красива България” за благоустрояване и помощ в такси, то създава невъзможна среда. Или такова е разбирането за естетика, красота и солидарност на щастие за едни за сметка на други.
      Във всяко населено място има допуснати цели квартали незаконни строежи и намерени такива в запазени зони, които не се премахват. Президента г-н Плевнелиев също има незаконна вила край морето. Може би господина ме разбира и затова мълчи в съгласие.
      Това са факти на особено отношение към мен.
     
      С писмо изх. № Вр-211-00-330/27.03.2012 г. ДНСК уведомява кмета за задължение на законосъобразно рушене, общината в срок до 30.04.2012 г. да почисти строителните отпадъци и възстанови терена в моя дом.
      Така затиснати с отпадъчните плочи строителните материали и дърва за огрев не стават за ползване. Но тези плочи са нов преднамерен добър капан за моето убийство.
      До сега няма предприети действия на още един факт за незаконосъобразно рушене. Това признание за незаконосъобразност ще ползвам в защита.
      Като достоен човек и гражданин не мога да търпя безобразията и предприемам действия според възможностите си на възстановяване на част от терена за ползване. Това което правя няма характер на примирение или призната вина, а е израз на оцеляване.
     
      Господа,
      Уведомявам Ви за натрошени и събрани от мен на половината отпадъци около 3 куб. м., които в срок от 19 и 20 май, евентуално 26 и 27 май т. г. ще извозя от двора на улицата. Може да разпоредите една машина тип „ фадрома” да бъде гарирана там тези почивни дни, за да напълня кофата й за товарене и извозване Вашите отпадъци на определено място.
      Може да ми посочите обществени дупки в близост до дома ми за запълване.
     
      Колега по кандидатстване и кмете,
      Искам да разпоредите почистване на терена пред къщата паметник от строителните отпадъци на доброволно премахнатия строеж на Капка Илиева по заповед на кмет.
      Искам да изпълните зазиждане на прозорец от съседна къща на граничната линия на моя двор във връзка с писмо № ДК-12-28-811/9.09.2004 г. РДНСК, което до сега не е сторено. Очаквам отговор в съгласувано действие. Може да замълчите на съгласие или да нанесете още отпадъци в двора. По делата им ще ги познаете. Те не знаят какво правят.
      Искам да ми възстановите събрания данък за тази премахната сграда или я възстановите и поемете всички разноски. Ще търся обезщетение.
     
      ,Декларирам, съзнателно и искрено, че сведенията, които предоставям тук са точни.
     
      гр. Враца, 1 май 2012 г.
     
      -
      -
     
      КОПИ-СТЕФАН Д-Р Д ЧОЛАКОВ-ШВЕЦИЯ

[НАЗАД] [НАЧАЛО] [ГОРЕ]